Неделя,

Имаме план как София да получи още 53 млн. лв. приходи

От: Екатерина Николова -
Имаме план как София да получи още 53 млн. лв. приходи
A
A
A
  • Парите трябва да отидат при районните кметове - за детски градини, ясли, спорт и квартални улици, казва Милка Христова
  • Бюджетът е копи-пейст на предишните, общинарите са в ролята на коментатори и валидатори

Милка Христова е заместник-председател на Столичния общински съвет. Юристката е трети мандат общински съветник от БСП, зам.-председател на ПГ "БСП за България". Заместник-председател е на комисията по здравеопазване и социална политика, както и на постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Член е на комисията по икономика и собственост.

- Г-жо Христова, предстои приемането на бюджета на София. Кои са най-големите предизвикателства?
- Да бъде приет бюджет на Столична община, който от една страна да отразява дългосрочните приоритети на града, заложени в приетите стратегии и планове, а от друга - да предлага решения за трайно решаване на тези приоритети. Това е най-важното.
- Анализът на разчетите дава ли основание да се смята, че столицата ще получи такъв бюджет?
- За съжаление анализът на Проекта за сборен бюджет 2020 г. показва, че за пореден път пред столичани се заявяват приоритети, които не са финансово обезпечени като такива. За пореден път бюджетът е дело на общинската администрация, а на общинските съветници е отредена само ролята на коментатори и „валидатори”. Въпреки широко афишираните от ГЕРБ и лично от г-жа Йорданка Фандъкова обещания за "иновационни" промени в ръководство на Столична община и промени в управлението на града, бюджетът е "копи-пейст" на досегашните. Той не осигурява перспектива за трайно решаване на нито един от хроничните проблеми на столицата.     
- Гласуването му ще е първа ясна разделителна линия, която ще оформи управляващо мнозинство и опозиция в СОС. Какви са прогнозите Ви за групирането на партиите?
- Общинският бюджет е най-важният документ, защото той представлява синтез на предлаганите местни политики и отношението към него е одобряване или не на тези политики и начина, по който се предлага да се осъществяват. Гласуването ще бъде тест за това, доколко една политическа сила е действително опозиционна или само се заявява като такава. Вотът наистина ще бъде знаков и до голяма степен ще оформи управляващото мнозинство и опозицията.
- На 03.02.2020г. Градският съвет на БСП София обсъди разчетите и предложи на общинските съветници от Групата на „БСП за България” да не ги подкрепят. Защо?
- Това решение не е самоцелно опозиционно, а се основава на принципните ни несъгласия по предлагания проект, които вече изложих.
Очакванията ми са проектът да бъде одобрен от ГЕРБ и Обединените патриоти. БСП ще гласува против, а по отношение на „Демократична България” предстои да видим. Смятам, че тази група по-скоро ще се въздържи или няма да подкрепи бюджета.
- Общината обяви, че залага в бюджета за 2020 г. повече на собствени приходи и по-малко на евросредства. Така ли е на практика и каква е оценката Ви за предложените разчети?
- Сборният Бюджет 2020 е в размер на 1, 722 млр. лв. Той дори е по-малък от този за 2019 г., който към 31.12.19 г. е в размер на 1,845 млр.лв. Налице е сериозно намаление в размер на около 123 млн.лв., като намалението на евросредствата по оперативните програми е 45 млн. лв. Разчетите ясно показват, че Столична община не е в състояние и ръководството й няма капацитета да компенсира намаляването на евросредствата със собствени приходи. Нещо повече. Общината не може да генерира увеличаване на собствените приходи. Планираните за 2020 г. собствени приходи са по-големи от тези за 2019 г. с около 50 млн. лв. Забележете обаче от къде идва това увеличение, на практика за сметка на увеличените данъци. При данъчните приходи ще бъдат събрани около 34 млн.лв. от двата увеличени данъка съответно: от данъка за възмездно придобиване на имущества - 23 млн. лв. и от  данъка за МПС - 11 млн. лв. При неданъчните приходи ще бъдат събрани около 13 млн.лв. съответно от „такса за битови отпадъци” - 12 млн. лв. и „такса за технически услуги” - 1 млн. лв. Големият проблем по отношение на собствените приходи на СО е, че липсва усилие да се генерират такива от управлението на общинската собственост и общинските търговски дружества.
За съжаление очертава се тенденцията приходите да се увеличават чрез вдигане на данъците, което е в ярко противоречие с предизборните обещания на ГЕРБ пред столичани.
- ГЕРБ обявиха, че парите от по-високия данък за старите коли ще бъдат инвестирани в мерки за чистотата на въздуха. Ще иска ли БСП гаранции за това и какви?
- Планираните 10 млн. лв., събрани от данъка върху от старите коли, да бъдат инвестирани в мерки за чистота на въздуха звучи чудесно, но и много общо и неангажиращо. От кмета Фандъкова чухме, че най-вероятно тези приходи ще се насочат към системата на градския транспорт. Твърдо заявявам, че общинските съветници от БСП не сме съгласни тези средства да потънат в „черната кутия” Център за градска мобилност. Ще настояваме да получим ясни разчети за какво точно ще се използват тези средства и най-важното какъв ще е резултатът от тяхното използване по отношение  чистотата на въздуха. Поетапно ще искаме отчети и за изпълнението.  
- БСП поиска най-малко 20% от капиталовите разходи да бъдат насочени за подобряване на инфраструктурата в кварталите. Ще успеете ли да се преборите за това?
- Да, това искане е част от предизборната платформа на БСП София за местните избори 2019 г. В момента ситуацията е такава, че районните кметове в София, по закон не разполагат със собствени бюджети и не могат да вземат никакви самостоятелни решения за благоустройството на своите територии. От друга страна те се избират пряко и към тях има големи очаквания. Затова смятаме, че е справедливо да се осигури възможност на гражданите и местните общности, а не централната общинска администрация, да решават кои обекти от инфраструктурата на съответния район да се обновяват или изграждат. Тъй като тази идея липсва в проекта за бюджет 2020 г. общинските съветници от БСП внесохме в СОС свой доклад, в който сме посочили източници за събиране на допълнителни приходи в размер на 53 млн.лв., които да бъдат предоставени на районните кметове за обекти в областта на образованието - главно за детски градини, ясли, вътрешно-уличната мрежа и спорта. Смятам, че предложението ни е добро и обосновано, но не съм голям оптимист, че ще бъде прието от мнозинството в СОС, просто защото изхожда от опозицията.   
- Кои са източниците за събиране на тези допълнителни 53 млн. лв. собствени приходи?
- В доклада си сме предложили възможности за събиране на допълнителни 53 милиона лева собствени приходи от някои данъци. Например: за данъка върху недвижими имоти предлагаме увеличение на приходите от 111,5 милиона на 116 милиона - с 5 милиона повече, предвид голямото  строителството на нови сгради и предстоящото им въвеждане в експлоатация. В тази насока е необходима по-голяма активност от Столична община, тъй като не е тайна, че голяма част от новите сгради функционират без акт 16, респективно не плащат дължимите данъци. При системен контрол за навременно данъчно регистриране на новите сгради и подобряване на събираемостта увеличението на приходите е възможно. Предлагаме и увеличение на приходите от данъка върху превозните средства с 8 милиона лева, тъй като статистиката на КАТ показва, че всеки ден в София се регистрират все повече нови автомобили, което дава потенциал събираемостта на този данък да бъде увеличена. Предвид засиленото търсене на жилища, както и тенденцията за инвестиране в недвижими имоти предвиждаме и увеличение на приходите от данъка за възмездно придобиване на имущества с 10 млн. лв.
За поредна година изцяло неоснователно се планират занижени приходи от общинската собственост, като има трайна тенденция за тяхното намаляване – при планирани за 2018 г. - 45,430 млн. лв.  - за 2020 г. са заложени 41 млн.лв. Не е предвидено никакво увеличение на приходите от наеми на имущество и земя, както и на дивиденти от общинските дружества. Затова предлагаме увеличаване на сумите, които ще бъдат събирани от отдаване под наем на общинско имущество - от 17,6 милиона на 20,6 милиона. За целта конкурсите и търговете, чрез които се отдават под наем общинските имоти, трябва да се провеждат законосъобразно и прозрачно, така че да се постигнат реални пазарни наемни цени. Не е тайна и че са налице договори за наем с изтекъл срок, за които не се търси обезщетение, както и договори с изключително ниски наемни цени, което лишава бюджета от приходи. Предвиждаме и увеличение с 2 милиона лева на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция. Искам изрично да отбележа, че в тук се включват и приходите от рекламна дейност. Сумата от 4,5 милиона, която се събира от реклама за цяла Столична община е недопустимо ниска.
- По отношение на общинските такси какво предлагате?
- Те са друг основен източник на приходи за бюджета. Предвиждаме  увеличение на приходите от такса „ битови отпадъци” от 225 милиона лева на 235 милиона лева, доколкото и за 2019 година по това перо има преизпълнение с 10 милиона. При подобряване на събираемостта това увеличение е напълно реалистично. Предлагаме увеличение с 1 милион лева и на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви. Това наше предложение кореспондира с многократно декларираното обещание от страна на кмета Фандъкова, че общинската администрация и най-вече Столичният инспекторат, ще бъдат стриктни по отношение контрола по спазването на общинските наредби и правилници, в т.ч. и контрола върху качеството на извършваното строителство и ремонти в София. Тук изключително важен е и въпросът с реалното събиране на наложените глоби и санкции.
- Споменахте дивидентите от търговски дружества. Какво не е наред при тях?
- Направих си труда да се върна назад в статистиката и установих, че 2009 година, забележете, планираните дивиденти са били 14, 4 млн. лева, за да стигнем до ситуацията за 2019г. и 2020г. до се планират 3,5 милиона, от които са събрани само 91 хиляди. Действително една част от общинските търговски дружества имат социални функции, но дружества като 5-те общински пазара, "Софийски имоти" и др., управляват солидна общинска собственост, от която е редно бюджетът да получава сериозни приходи.
- Как виждате използването на тези допълнителни пари, особено ако бъдат дадени на районните кметове, както предлагате?
- Тези допълнителни 53 млн. лева следва да бъдат предоставени целево - за образование, за вътрешно-кварталната улична мрежа и спорт. Предлагаме завишаване с 15 млн. лева на предвидените в бюджета средства за строителство на нови и ремонт на съществуващи детски градини, с приоритет увеличаване на местата за децата в яслена възраст.
Увеличаване на капиталовите разходи с 2 млн. лева за основен ремонт и оборудване на физкултурните салони и площадки в общинските училища. Планиране на 1 млн. лева за ремонт и ограждане на дворовете на училищата с цел увеличаване сигурността на децата. Предлагаме 1 млн. лв. да бъдат предоставени за организиране на детски и ученически отдих, и туризъм за ученици с отличен успех от общинските училища, както и за такива от социално слаби семейства. Увеличаваме средствата за основен и текущ ремонт на вътрешно-кварталните улици с 27 млн. лева. Искаме увеличение на средствата за спорт със 7 млн.лв., от които  5 млн. лв. се отделят за изграждане на нови и ремонт на съществуващите спортни площадки в районите. Целево 2 млн. лв. предвиждаме за проектиране и започване изграждането на две нови спортни зали в най-големите райони на столицата -„Люлин” и „Младост”.
- Районните кметове от БСП на „Младост“ и „Изгрев“ имат амбициозни програми за развитие. Как съветниците от БСП ще се преборят за финансовото обезпечаване на кметските идеи?
- Чрез внасяне на добри и качествени проекти, за които ще търсим подкрепа от всички политически групи. Решени сме да не допуснем тези райони и техните граждани да бъдат финансово „наказани”.  
- БСП обяви инициативата си за създаване на инвестиционен фонд „София“. На какъв етап е проектът и очаквате ли подкрепа от другите партии в СОС?
- София не може да разчита на някаква сериозна промяна по отношение на собствените си източници за инвестиции, затова в хода на предизборната кампания възникна идеята за създаване на инвестиционен фонд с международно участие, който при определени ниски лихви и изгодни условия да подпомага реализирането на големи общински инфраструктурни проекти, да насърчава „умните” инвестиции чрез подпомагане на малки иновативни фирми, които да ангажират младите и образовани граждани на столицата. Експертите ни работят по детайлите и до няколко месеца ще сме готови да представим идеята си. Надявам се тя да срещне разбиране и одобрение. Само ще напомня, че общинските съветници от БСП подкрепихме превръщането на Столичната агенция за приватизация в Столична агенция за приватизация и инвестиции, където инвестициите да са водещото начало, защото нашата община има големи възможности, които все още не съумява да използва. Бих споменала само общинските терени в Кремиковци, където има изградена техническа и пътна инфраструктура, което дава възможност там да се създаде индустриална зона, подобна на тази в гр. Божурище.
- Най-болната тема в последните дни е осигуряването на питейна вода за Перник. Получихте ли достатъчно гаранции, че софиянци няма да бъдат ощетени?
- За съжаление - не. Първоначалната идея, както решението на Министерския съвет и искането на тримата ресорни министри, беше СОС да даде съгласие за възмездно преминаване на водни количества в размер на 300 л/сек. от язовир „Бели Искър” до с. Мало Бучино чрез Рилския водопровод. При това многократно беше заявявано, че всички разходи за водопреминаването ще бъдат за сметка на държавата.
Крайното предложение, което обаче беше внесено и гласувано от СОС, по същество се сведе до една търговска сделка между "Софийска вода" АД и ВиК-Перник. Съгласно тази сделка "Софийска вода" АД ще заплаща на МОСВ такса за водоползване за водата от язовир „Бели Искър”, която е предназначена за Перник, ще направи разходи за пречистването й и довеждането й до с. Мало Бучино, където забележете, ще продаде на ВиК-Перник съответните количества вода, по цени определени от КЕВР. Тоест, става дума за продажба на вода, а не за право на водопреминаване. Имайки предвид лошото финансово състояние на "ВиК"-Перник, поставих въпроса кой ще понесе негативите от евентуалните загуби, които ще претърпи "Софийска вода" АД при неплащане на водата от страна на "ВиК"-Перник, но не получих удовлетворителен отговор. На практика не постигнахме обещаваните държавни гаранции, които можеха да бъдат дадени под формата на банкова гаранция от страна на МОСВ или на министерство на икономиката, или на евентуален заем, така че при финансова невъзможност от страна на "ВиК"-Перник да заплаща водните количества "Софийска вода" АД да не търпи финансови загуби. Защото никой не може да ме убеди, че при настъпване на негативни резултати за концесионера "Софийска вода", това няма да се отрази на сметките на софиянци. За съжаление такива гаранции не бяха дадени.
 

 


Всички новини от категория Политика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички