В Кубрат ще стартира нова социална услуга

Местният парламент в Кубрат проведе второто си редовно заседание за 2023 година, на което бяха гласувани и приети общо 12 докладни записки.

В Кубрат ще стартира нова социална услуга | StandartNews.com

Местният парламент в Кубрат проведе второто си редовно заседание за 2023 година, на което бяха гласувани и приети общо 12 докладни записки.

В началото на сесията беше приет Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г. Според отчета през изминалата годината се е забелязвало повишен интерес към общински имоти с трайно предназначение на територията – лозя и овощни градини. Поради намаляване на животновъдите с регистрирани животни в БАБХ обаче намаляват отдаваните площи като пасища, мери и ливади. За стопанисване на нежилищните и жилищни имоти се полагат максимални усилия за поддръжка в добро състояние съобразно финансовите възможности, като все повече обаче се набляга на енергийната ефективност на база техническо състояние, предназначение и интензитет на ползване на сградния фонд.

Общинският съвет прие ежегоден Доклад за изпълнение на Общия устройствен план за 2022 г., според който стана ясно, че Община Кубрат е въвела в експлоатация 13 броя обекти за 2022 година. По същество докладът представлява основа за цялостното устройство на територията на общината.

На заседанието местните депутати решиха да предоставят временен безлихвен заем в размер на 15000 лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” за авансово финансиране на разходи. Средствата следва да бъдат възстановени от сдружението до края на годината, като от Общинската администрация допълниха, че срокът за погасяване на заема може да превиши края на бюджетната година в случай че до 31 декември 2023 г. заявените разходи за 2023 г. не бъдат възстановени от страна на разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“.

Съветниците дадоха съгласието си за отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните територии на общината за земеделско ползване, като определиха също пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г.

Местният парламент прие Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кубрат. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование се организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Анализът се разработва от съответните общини и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Една от гласуваните с пълно единодушие точка бе свързана с приемане на План за реформиране на Дома за стари хора в с. Тертер. Планът за реформиране на дома е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората от третата възраст, чрез предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и съобразно индивидуалните потребности на лицата. Ще се осигури подготовка за предоставяне на услуги в общността, след изградена подходяща инфраструктура със средства по Оперативна програма "Региони в растеж". Ще се разработят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на възрастните хора и лицата с увреждания. Ще се създадат екипи за оценка, които ще извършат индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на потребителите в специализираната институция, както и други услуги.

Общинският съвет даде „зелена светлина“ за създаване на нова социална услуга – "Център за социална рехабилитация и интеграция", като държавно-делегирана дейност. Центърът ще е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Основната цел на услугата е създаването на възможности за подобряване качеството на живот чрез включване в комплексни рехабилитационни услуги, подкрепа на всеки потребител за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно включване в общността, насърчаване на потребителите за развитие на личностните качества и стимулиране на позитивно мислене и качествено общуване, постоянна и качествена грижа на лица и деца и техните семейства.

Новата социална услуга ще бъде разкрита от 1 юли 2023 година. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга, да се определят съобразно указанията и методологията на Агенция за социално подпомагане – 15 щатни бройки.

Мнозинството от съветниците прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на общински съвет – Кубрат, свързана с наемните цени, фиксирани в договора за наем се актуализират ежегодно от 1 март със средногодишната инфлация за периода януари – декември предходната година спрямо януари – декември година назад, след решение на общинския съвет, с анекс към основния договор. Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2022 г. спрямо периода януари – декември 2021 г. е 15.3%.

По време на заседанието беше прието изменение и допълнение на Наредба № 14 на общинския съвет. Целта на промяната е привеждане в съответствие на чл. 11 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища с реално отчетената икономическа обстановка.

Местните депутати разрешиха добива и продажбата на 4000 пространствени кубически метра дървесина от общинския поземлен фонд за задоволяване нуждите на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали от войните и лица с трайно намалена работоспособност с над 50 процента инвалидност. 1600 пространствени кубически метра дървесина от общинския поземлен фонд ще бъдат отпуснати също на Общински бюджетни структури, обредни домове и храмове.

Съветниците одобриха и отпускането на временна финансова помощ на сдружения на собственици за финансиране по изготвянето на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредбата №5 от 2006 г. за технически паспорти на строежите на сградите във връзка с процедура – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Малко преди днешното заседание общинските съветници получиха първите си мартенички на символични суми в подкрепа на потребители на Дневния център за хора с увреждания в град Кубрат, както и на деца от Центъра за специална образователна подкрепа - Кубрат. В благотворителната акция се включиха и служителите на Общината, начело с кмета Алкин Неби и кметовете по населени места.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай