Неделя,

Ос­ве­ти­ха нов храм в Мон­та­на на Св. Дух

От: Стандарт -
Ос­ве­ти­ха нов храм в Мон­та­на на Св. Дух
A
A
A

Ден след Пет­де­сет­ни­ца - на праз­ни­ка на Бог Св. Дух, в Мон­та­на бе ос­ве­тен нов пра­вос­ла­вен храм. Бо­гос­лу­же­ни­е­то бе въз­г­ла­ве­но от Не­го­во Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во Лов­чан­с­ки мит­ро­по­лит Гав­ри­ил, кой­то бе в със­лу­же­ние с Не­го­во Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во Ви­дин­с­кия мит­ро­по­лит Да­ни­ил.

Пет кам­ба­ни при­зо­ва­ха вяр­ва­щи­те за го­ле­мия праз­ник - ос­ве­ща­ва­не­то на храм "Св. Дух". То­ва е и пър­ви­ят храм, кой­то се ос­ве­ща­ва в гра­да след 130 го­ди­ни. Стро­и­тел­с­т­во­то на До­ма Бо­жий про­дъл­жи два­на­де­сет го­ди­ни.

Пър­ва­та коп­ка на гра­де­жа бе нап­ра­ве­на през 2007 го­ди­на с бла­гос­ло­ви­я­та на бла­же­но­по­чив­шия Ви­дин­с­ки мит­ро­по­лит До­ме­ти­ан. Хра­мът е из­г­ра­ден из­ця­ло със соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва на об­щи­на Мон­та­на. Ин­вес­ти­ци­я­та дос­ти­га до 3,5 ми­ли­о­на ле­ва. Про­ек­тът за цър­к­ва­та е да­рен пре­ди 12 го­ди­ни от ар­хи­тект Косьо Ки­ри­лов. Ра­бот­ни­ят му ва­ри­ант е нап­ра­вен от ар­хи­тект Ме­то­ди Ме­то­ди­ев.

Храм "Све­ти Дух" е с 1088 квад­рат­ни мет­ра раз­гъ­на­та площ. На­о­сът съ­би­ра 600 ду­ши. Вто­ро­то ни­во е пред­наз­на­че­но за цър­ко­вен хор. Кам­ба­на­ри­я­та е ви­со­ка 23 мет­ра. Пет­те кам­ба­ни в нея са от­ле­ти в Плов­див от майс­тор Вик­тор Ли­мо­нов. Най-го­ля­ма­та те­жи по­ло­вин тон, а най-мал­ка­та 60 ки­лог­ра­ма.

На праз­нич­на­та ли­тур­гия мо­лит­ве­но учас­т­ва­ха и кме­тът Злат­ко Жив­ков, об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ро­сен Бел­чев, на­род­ни­те пред­с­та­ви­те­ли Ире­на Ди­мо­ва, Ди­лян Ди­мит­ров и Ата­нас Кос­та­ди­нов, пред­се­да­те­лят на об­щин­с­кия съ­вет Иво Ива­нов, чуж­дес­т­ран­ни гос­ти от де­вет дър­жа­ви, бо­го­мол­ци. С ли­тий­но шес­т­вие всич­ки те се от­п­ра­ви­ха по бул. "Кли­мент Ох­рид­с­ки" до цен­тъ­ра на гра­да, къ­де­то мит­ро­по­лит Да­ни­ил и мит­ро­по­лит Гав­ра­и­ил от­с­лу­жи­ха во­дос­вет и бла­гос­ло­ви­ха пра­вос­лав­ни­те хрис­ти­я­ни от Мон­та­на.

 


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички