Сряда,

Как се спасява сезон по Андрешковски

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
Как се спасява сезон по Андрешковски
A
A
A

 

  • В квар­ти­ри­те под на­ем пър­ви­те ту­рис­ти са от РЗИ

Дър­жа­ва­та спа­ся­ва се­зо­на ос­нов­но за го­ле­ми­те хо­те­ли -  в то­ва спор ня­ма. Спа­ся­ва­не­то на да­ве­щи­те се мал­ки пък е в ръ­це­те на са­ми­те да­ве­щи се - то­ва са го ка­за­ли кла­си­ци­те не на съ­вет­ска­та, а на ли­те­ра­ту­ра­та, ко­я­то стои над всич­ки оп­ре­де­ле­ния - Илф и Пет­ров.

Спа­ся­ва­не­то на се­зо­на за соб­стве­ни­ци­те на къ­щи за гос­ти, на квар­ти­ри и на мал­ки ка­пан­че­та по Чер­но­мо­ри­е­то оче­вид­но би тряб­ва­ло да бъ­де от вто­ра­та ка­те­го­рия, но се ока­за, че не е та­ка. Не за дру­го, а за­що­то стра­хът от про­вер­ка на РЗИ е по-стра­шен от не­по­лу­че­ни­те при­хо­ди.

Опи­тах се пре­ди сед­ми­ца да съ­дейс­твам на се­зо­на в Бъл­га­рия, ня­ма да каз­вам в кой чер­но­мор­ски град, ка­то ре­ших да по­чи­вам там. Ока­за се, че квар­ти­ри­те са праз­ни, но то­ва се раз­би­ра са­мо ако по­пи­таш "на ушен­це" ба­би­те, ко­и­то се­дят пред къ­щи­те и пле­тат не­що, ко­е­то мо­же да ку­пят са­мо на­шес­тве­ни­ци­те от Марс в ня­кой друг жи­вот, ако го въз­при­е­мат за кар­та на все­ле­на­та.

За раз­ли­ка от ми­на­ла­та го­ди­на, ко­га­то се­зо­нът бе от­че­тен ка­то ус­пе­шен, но на все­ки ъгъл има­ше над­пи­си "Да­ва се под на­ем", то­зи път в не­ус­пеш­ния се­зон ни­кой не се е ос­ме­лил да пос­та­ви и ед­на та­ка­ва та­бе­ла. На­ши поз­на­ти ха­зяи от ми­на­ло­то, при ко­и­то от­сед­нах­ме, да­до­ха об­яс­не­ни­е­то -  "Ако пус­неш ма­кар и един над­пис, че да­ваш под на­ем, пър­ви­те "ту­рис­ти", ко­и­то ще те по­се­тят, ще бъ­дат от РЗИ". Ни­кой не ис­ка да рис­ку­ва и все­ки ча­ка ста­ри­те ве­те­ра­ни от пре­диш­ни по­чив­ки, ко­и­то са пол­зва­ли квар­ти­ра при не­го и ди­рек­тно ще се оба­дят по те­ле­фо­на. Ре­зул­та­тът е, че по це­ли дни ня­мат ту­рис­ти. Но пък стра­хът от ре­ке­та май е по-го­лям от стра­ха за на­ма­ле­ния при­ход.

Це­ни­те и в най-мал­ко­то град­че са тръг­на­ли на­го­ре, ка­то об­яс­не­ни­е­то е, че ку­пу­ват де­зин­фек­тан­ти, ма­кар че не ви­дях­ме пук­нат де­зин­фек­тант през ця­ло­то вре­ме. Смя­на на спал­но бе­льо - заб­ра­ви, дис­тан­ция на пла­жа, кой­то е не­ох­ра­ня­ем - не­въз­мож­на. Цял къс­мет е, че не тряб­ва­ше да се пла­ща за ча­дъ­ри и шез­лон­ги, но то­ва ве­ро­ят­но е за­що­то мо­ре­то бе из­я­ло та­ка­ва го­ля­ма част от плаж­на­та иви­ца, че ня­ма сми­съл да бъ­дат пос­та­ве­ни по­ве­че от един ча­дър и два шез­лон­га. Це­на­та на ри­бе­на­та чор­ба в ка­пан­че до пла­жа доб­ли­жа­ва та­зи в лук­со­зен рес­то­рант. Най-об­що ка­за­но, и та­зи го­ди­на бъл­гар­ски­ят ту­ри­зъм не ис­ка да бъ­де спа­ся­ван, ка­то пре­дос­та­вя удоб­ства и нор­мал­ни це­ни, а спаз­ва прин­ци­па "Ден го­ди­на хра­ни, а при пан­де­мия - две за все­ки слу­чай". Ве­ро­ят­но има и из­клю­че­ния, но яв­но пра­ви­ла­та са по­ве­че. Не съм си­гур­на да­ли про­тес­ти­те имат сми­съл, до­ка­то це­ли­ят бъл­гар­ски дре­бен ту­ри­зъм про­тес­ти­ра сре­щу дър­жа­ва­та, от­каз­вай­ки да спаз­ва пра­ви­ла­та и ра­бо­ти по ан­дреш­ков­ски. И нак­рая май му се по­лу­ча­ва. Ло­шо­то е, че в бла­то­то ня­ма да ос­та­не съ­дия-из­пъл­ни­те­лят, как­то в раз­ка­за на Елин Пе­лин. А всич­ки хо­ра, ко­и­то на­ис­ти­на ис­кат да се по­рад­ват на Бъл­гар­ско­то Чер­но­мо­рие. Там ще ос­та­не и соб­стве­ни­кът на две стаи, ко­и­то ис­ка да ги да­де на це­на­та на три и по въз­мож­ност без да­нък. РЗИ пък най-мал­ко ще ос­та­не в бла­то­то. А ако е там, ще си но­си де­зин­фек­тант.

 


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички