Понеделник,

УН­СС ми да­де ус­пе­шен старт

От: Гер­га­на Ан­че­ва, ма­гис­тър -
155
УН­СС ми да­де ус­пе­шен старт
A
A
A

УН­СС ми да­де мно­го от зна­ни­я­та, ко­и­то са не­об­хо­ди­ми за се­гаш­на­та ми по­зи­ция във фир­ма в Гер­ма­ния. По­мог­на ми да се под­гот­вя за неп­рес­тан­ни­те пре­диз­ви­ка­тел­ства, ко­и­то про­фе­си­я­та пред­ла­га, и за ус­во­я­ва­не на но­ви уме­ния. В уни­вер­си­те­та срещ­нах ам­би­ци­оз­ни хо­ра, пре­по­да­ва­те­ли и ко­ле­ги, ко­и­то ме на­у­чи­ха на пос­то­ян­ство,  упо­ри­тост и стре­меж към раз­ви­тие. Цен­ни­те "sоft skills" - свър­за­ни с ра­бо­та в екип, ко­му­ни­ка­ци­он­ни уме­ния, тър­се­не на ефек­тив­ни ре­ше­ния, ко­и­то при­до­бих при обу­че­ни­е­то си в УН­СС, съ­що ми по­ма­гат в ра­бо­та­та, за ко­е­то съм бла­го­дар­на на пре­по­да­ва­те­ли­те си.

В Гер­ма­ния дой­дох по уни­вер­си­тет­ска­та прог­ра­ма Ера­зъм. Щас­тли­ва съм, че имах въз­мож­нос­тта да учас­твам в та­зи прог­ра­ма, чрез ко­я­то се за­поз­нах с хо­ра от раз­лич­ни стра­ни и кул­ту­ри. Бях сил­но впе­чат­ле­на от та­зи стра­на и ре­ших след края на прог­ра­ма­та да ос­та­на. Тъй ка­то бях учи­ла нем­ски в учи­ли­ще, имах ос­но­ви­те, но за мен бе­ше важ­но да вла­дея ези­ка на още по-доб­ро ни­во. За­поч­нах курс по нем­ски към уни­вер­си­те­та в Майн­ц, кoйто ус­пеш­но за­вър­ших със сер­ти­фи­кат DSH-3.

В ком­па­ни­я­та, в ко­я­то ра­бо­тя, съм ве­че поч­ти 2 го­ди­ни. Ан­тал ин­тер­не­шъ­нъл  е меж­ду­на­род­на ком­па­ния за пос­ред­ни­чес­тво на пер­со­нал, ко­я­то е от 26 го­ди­ни на па­за­ра, раз­по­ла­га с над 130 бю­ра в 35 дър­жа­ви. Кан­ди­дат­ствах по об­я­ва в сайт за сво­бод­на по­зи­ция. Про­це­сът на кан­ди­дат­ства­не бе­ше на 3 ета­па. Пър­во крат­ко ин­тер­вю по те­ле­фо­на, вто­ро ин­тер­вю в офи­са във Фран­кфурт и тре­ти етап- case и пре­зен­та­ция и още ед­на мал­ка за­да­ча. Пре­зен­та­ци­я­та из­гот­вих на PowerPoint и бях аб­со­лют­но спо­кой­на, че ще се спра­вя доб­ре, тъй ка­то в УН­СС бях из­нес­ла хи­ля­ди пре­зен­та­ции на PowerPoint. От фир­ма­та бя­ха впе­чат­ле­ни от доб­ре из­гот­ве­на­та пре­зен­та­ция, спо­ред тях то­ва би­ла най-доб­ра­та за пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни. За­поч­нах в Ан­тал в от­де­ла за рек­рун­мънт в тийм Finance, къ­де­то се за­ни­ма­вам с на­е­ма­не на пер­со­нал в нем­ско­го­во­ря­щи­те стра­ни и ра­бо­тя в екип с още два­ма ко­ле­ги.

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Унсс 100 Години