Пе­ят в ин­тер­нет на школ­ски праз­ник

Ден пре­ди праз­ни­ка на всич­ки бе раз­пра­тен линк

Пе­ят в ин­тер­нет на школ­ски праз­ник | StandartNews.com
  • Пе­ят в ин­тер­нет на школ­ски праз­ник

Учи­ли­ща­та за­поч­на­ха да на­ми­рат на­чи­ни да праз­ну­ват в ин­тер­нет и пат­рон­ни­те си праз­ни­ци в ус­ло­ви­я­та на изо­ла­ция. В сря­да 51-во СУ "Ели­са­ве­та Баг­ря­на" пов­ле­че крак, ка­то нап­ра­ви вир­ту­а­лен пат­ро­нен праз­ник, на кой­то уче­ни­ци­те и учи­те­ли­те пя­ха и тан­цу­ва­ха за­ед­но, ма­кар и от до­мо­ве­те си. Ден пре­ди праз­ни­ка на всич­ки бе раз­пра­тен линк, на кой­то же­ла­е­щи­те мо­гат да се вклю­чат, и мла­ди­те хо­ра из­не­на­да­ха с твор­чес­ки­те си идеи по вре­ме на кри­за.

Го­ля­ма­та из­не­на­да за де­ца­та бе, ко­га­то ги поз­дра­ви прап­рав­нуч­ка­та на тех­ния пат­рон Ели­са­ве­та Баг­ря­на - мал­ка­та Еле­на, ко­я­то до­го­ди­на ще бъ­де в пър­ви клас в учи­ли­ще­то. Уче­ни­ци­те по­лу­чи­ха поз­драв и от Нен­чо Ба­ла­ба­нов, кой­то е в об­щес­тве­ния съ­вет на шко­ло­то. Ди­рек­то­рът на учи­ли­ще­то Асен Алек­сан­дров, ма­те­ма­тик и ки­та­рист, ги поз­дра­ви със своя пе­сен, на­ре­че­на "51-ва меч­та". През ця­ло­то вре­ме праз­ни­кът е имал по­не 1000 ед­нов­ре­мен­но гле­да­щи в ют­юб, ко­е­то е по­ве­че, от­кол­ко­то ако се бе про­вел на жи­во.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай