Четвъртък,

Завършват мащабни проекти в Община Стара Загора

От: Стандарт -
131
Завършват мащабни проекти в Община Стара Загора
A
A
A

Днес пред журналисти кметът ЖивкоТодоров представи проектите, които къммомента се изпълняват на териториятана Община Стара Загора. Той обясни, че енапълно обновена Станционната градина.„Станционната градина се използвавече от гражданите. Тя е завършена катообект в срок и като качество отговаряна нашите и на гражданите очаквания“,поясни градоначалникът. „Ремонтът насградата на Професионалната гимназияпо компютърни науки и математическианализи „Проф. Минко Балкански“ също еприключен и учениците ще посрещнатновата учебна година на 15 септември внея. В момента се започва работа пообщежитието, което е част от целияпроект за изграждане на иновативенучилищен комплекс“, посочи кметът.От думите му стана ясно, че до 30септември трябва да бъде завършенремонтът на Зоопарка. „Акоизпълнителят влезе в просрочие ще бъдесанкциониран. За всеки ден забавянеслед тази дата ще бъде налагана санкцияв размер на1 836,81“, обясни още Тодоров идопълни, че са възложени и допълнителнидейности по изграждане на съоръжениеза свободно пребиваване на мечки.Представителят на фирмата изпълнителЖивко Желязков обясни, че се работиусилено по завършване на мащабнияпроект „Оптимисти сме, че до края намесеца ще успеем да завършим Зоопарка.Всички подземни комуникации,стоманобетонни конструкции и металниконструкции са готови, приключи иполагането на първия плат отполагането на асфалтовата настилка иостават довършителни работи“,категоричен е Желязков.До края на този месец ще бъде завършенои обновяването на Информационнияцентър на Общината. Той ще има различеноблик и ще допринесе за по-добротообслужване на гражданите. „ОбщинаСтара Загора ще има най-модерния центърза обслужване на клиенти в България.Предвиждаме въвеждането на система заудовлетвореност на клиентите, както иинформационни табла и безжиченинтернет за ползвателите на услуги. Щебъде изградено гише „Информация“,където ще се обслужват граждани и щемогат да бъдат получавани готовидокументи“, обясни секретарят наОбщината Делян Иванов. „ Нововъведениеще бъде и обособяването на два салона-един за чакащи и един за клиенти, коитосе обслужват в момента. Това ще доведедо не смесване на потоците от хора. Щеима възможност за обслужване и на хорав неравностойно положение. Изградениса стая за родители с малки деца исанитарни помещения“, разясни още той.Завършва рекултивацията на старотодепо за отпадъци на „Мандра баир“.Скоро обектът ще бъде представен наобществеността. Проектът е многоуспешен и ще окаже ефект върхуекологията на града - вече нямазамърсяване на почвата, водите ивъздуха на Стара Загора от там.Кметът обясни още, че проектът поизграждане на скейт парка в парк„Артилерийски“ е изтекъл иизпълнителят вече е в просрочие и щебъде санкциониран. „Работата е трудна,но това не отнема отговорността заспазване на сроковете“, категоричен еТодоров. До месец декември трябва даприключат дейностите по обновяванетона Руския пазар и разширяването наул.“Кап. Петко Войвода“.Първият етап на ремонтните дейности вкв. „Самара“ 1 по подмяна и водопроводи канализация е приключен. Извършени саи възстановителни дейности поинфраструктурата и с общински средстваса асфалтирани улиците и са изграденитротоари, стана ясно още по време напресконференцията. „В момента сеприключва и вторият етап и предстоипрез следващата година да бъде изцялообновен кварталът с изцяло подновенаканализация и водоснабдяване. Тампочвите са скални и се работи внепосредствена близост до къщите,което налага много внимателност ипрецизност“, уточни още Тодоров.Предстоят също дейности по изграждатканализационни клонове на улица„Витоша“. Те ще обхванат дъждовнитеводи и по този начин ще бъдатпредотвратени наводненията в СтараЗагора при дъждове.По време на пресконференцията бешесъобщено още, че започват дейностите поизграждането на нова детска градина вцентъра на Стара Загора. В момента сефинализират проектите и се очаквасъвсем скоро да започнат ремонтнитедейности и в СУ „Васил Левски“ и СУ„Христо Ботев“. Кметът допълни, че енамерено решение за преместването научениците от двете учебни заведения вдруги училища, за да не бъде нарушаватучебният процес. Предстои градскитетоалетни да бъдат изцяло обновени. “Щебъде изградена нова сграда, която щебъде на надземна и ще дава възможностза използване от хора със специалнипотребности“, даде подробностиТодоров. От думите му стана ясно още, чесе очаква скоро да започне иизграждането на столова във ВтороОсновно училище „П.Р. Славейков“.„Това е желание на училището от многовреме, а за изграждането на физкултуренсалон има спечелен проект отМинистерство на спорта“. Вече еобявена обществена поръчка за ремонтна Драматичен театър „Гео Милев“. Презследващата година старозагорци игостите на града ще могат да сенасладят на обновлението и на Летниятеатър. „Предстои да се обяви ремонт наСпортното училище „Тодор Каблешков“като ще се започне от общежитията накъм учебното заведение, тъй като те са вмного лошо състояние“, допълни ощеградоначалникът. Предстои Общината дасключи договора за доставката на 33 новиелектробуса за градския транспорт. Теще бъдат доставени до година след това.През изминалите летни месеци еизвършен ремонт на два пенсионерскиклуба в Стара Загора, а общо близо 3,5млн.лева са средствата отделени отбюджета на местната администрация заремонт на читалище, кметства иинфраструктура в малките населениместа.Участие в пресконференцията  взеха ощезам.-кметът инж.Янчо Калоянов и гл.арх.Виктория Грозева.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията