Зам.-министър Нина Стоименова ще посети библиотека в Бургас

Заместник -министър Нина Стоименова ще посети Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас

Зам.-министър Нина Стоименова ще посети библиотека в Бургас | StandartNews.com

Утре, 11.11.2021г./четвъртък/, в 11 часа,заместник - министърът на регионалноторазвитие и благоустройството иРъководител на Управляващия орган наОПРР Нина Стоименова ще посети Центъраза съвременно изкуство и библиотека вгр. Бургас.На събитието ще присъстват иобластният управител на Бургас проф.Мария Нейкова и кметът на града ДимитърНиколов, с които зам.-министърСтоименова ще проведе работни срещи.Центърът е изграден по проект„Реконструкция и преустройство насъществуваща сграда вкултурно-образователен център (музей)за съвременно изкуство и библиотека" поПриоритетна ос 1 „Устойчиво иинтегрирано градско развитие" наОперативна програма „Региони в растеж"2014-2020.На площ от над 6 хил.кв.м. в центъра саобособени зони за деца, подрастващи ивъзрастни с баланс върху възможноститеза образование, култура, изкуство, играи отмора. Предвидени са помещения заекспозиционни площи, детски отдел иинтерактивна зала, зала заобразователни курсове и зона за детскотворчество.В рамките на проекта са доставени новообзавеждане и оборудване за всичкизали, читални и кабинети.Иновативни нововъведения като Z Spaceстена с образователни модули, пясъчнакутия по физическа география,образователно-игрови център, радватнай-малките читатели и посетители.Проектът на община Бургас е част отИнтегрирания план за градсковъзстановяване и развитие на гр.Бургас. Общото финансиране по проекта е9.94 млн. лв., от които кредитен ресурс отФонд за устойчиви градове в размер на 5964 811 лв., включващ 59%, съфинансиране отЕвропейския фонд за регионалноразвитие по ОПРР, предоставено чрезФонд на фондовете и безвъзмезднафинансова помощ от Оперативна програма„Региони в растеж" 2014-2020 г. в размер на 3646 100 лв., както и собствено принос наобщина Бургас.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай