Сряда,

Стара Загора набира кандидати за подмяна на отоплителните уреди

От: Стандарт -
159
Стара Загора набира кандидати за подмяна на отоплителните уреди
A
A
A

На 22 юни 2021 год. Община Стара Загорастартира приема на документи закандидатстване за безплатна подмяна настари отоплителни уреди на дърва ивъглища с нови на газ и пелети поОсновната фаза на Интегрирания проект„Българските общини работят заедно заподобряване на качеството наатмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IPCLEAN AIR по Програма LIFE на Европейскиясъюз.Документите за кандидатстване могат дасе подават всеки работен ден от 9:00 часадо 17:00 часа в центъра на общината заприем на документите на адрес: гр. СтараЗагора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107,партер.Кандидати, които са подали документи заучастие в Пилотната фаза на проекта иса включени в резервния списък, секласират по право за участие вОсновната фаза за същия имот и засъщото отоплително оборудване, закоето са кандидатствали за подмяна наотоплението на дърва и въглища презПилотната фаза. В случай, че желаят дапродължат участието си в проекта и даим бъде подменено отоплителнотооборудване през Основната фаза, тезикандидати трябва да посетят офиса наобщината, където да потвърдятжеланието си чрез подписване надекларация по образец.Срокът за прием на документи изтича на 1октомври 2021 год.В рамките на Основната фаза на проектасе предвижда да бъдат подмененистарите отоплителни уреди на дърва ивъглища на 967 домакинства, които савключени в териториалния обхват навъздействие на проекта.Допълнителна информация и документи заучастие са налични на сайта на ОбщинаСтара Загора и на електроннатастраница на проекта: http://lifeipcleanair.eu/Подмяната на старите отоплителни уредис по - екологични такива ще допринесе зазначително подобряване качеството навъздуха в нашия град. Община СтараЗагора призовава всичкизаинтересовани граждани към активности участие в проекта.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията