Отварят още 3 програми в подкрепа на бизнеса в Бургас

Друга предстояща мярка е свързана с подпомагане на микро, малки и средни предприятия

Отварят още 3 програми в подкрепа на бизнеса в Бургас | StandartNews.com

Предстои да бъдат отворени още три програми в подкрепа на бизнеса. Едната е насочена към туристическия бранш, а другите две към микро, малки и средни предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат от приложението на противоепидемичните мерки.

Държавата ще предостави помощ на туроператорите и туристически агенти в размер на 4 % от сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г. Средства ще се използват приоритетно за компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на услуги суми. Те ще се предоставят на туристическите оператори и туристическите агенти по ред, определен с наредба на министъра на туризма. Помощта се отпуска и изплаща след нотификация от Европейската комисия.

Друга предстояща мярка е свързана с подпомагане на микро, малки и средни предприятия със средства от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Процедурата е в подкрепа на предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат от прилагането на противоепидемичните мерки. Приемането на документи за кандидатстване, обработката и изпращането на помощта се предвижда да се извършва от НАП изцяло по електронен път.

Предстои да бъде отворена Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, BG16RFOP002-2.089 - "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв., за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". По тази програма българските малки предприятия, които отговарят на условията на управляващия орган и са реализирали оборот, равен или надвишаващ 500 000 лв. през 2019 г., ще могат да кандидатстват за  осигуряване на оперативен капитал.

 

* Припомняме, че в Бизнес инкубатор - Бургас е разкрита приемна за местните фирми, които имат нужда от помощ при попълване на заявления за получаване на подкрепа по обявените мерки и проекти, свързани с преодоляване на икономическите последици от пандемията Ковид-19.

 

Експертите на Община Бургас ще съдействат и при подаване на проектни предложения по отворените процедури в ИСУН 2020. Приемната на ул. "Княз Александър Батенберг" №28 е отворена всеки ден от 9:00 до 17:30 часа, включително събота и неделя. Възползвайте се!

Създадена е организация за работа при спазване на въведените противоепидемични мерки. Освен на място, запитвания могат да се отправят на електронната поща [email protected] - на тел. 0879 017 663 и 0879017664 - и на горещия телефон 0882 274 010.

Информация за актуалните и предстоящи мерки, както и възможности за финансиране чрез инвестиционни и оборотни кредити при облекчени условия и обезпечения, се публикува ежедневно в интернет страницата на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1541.

 

 

* Докато изчакваме отварянето на трите предстоящи програми, ето кои са активни в момента:

 

 

Продължава приемът на документи по отворените програми към Агенцията по заетостта, по които бизнесът може да кандидатства за финансова подкрепа. Това са "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19", Проект "Заетост за теб" и  проект "Запази ме", които се реализират по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

По Краткосрочната подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19, работодатели и самоосигуряващи се лица, осъществяващи икономически дейности в секторите, посочени в приложението на РМС № 429 от 26.06.2020 г., могат да кандидатстват за компенсация за част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски,  в размер на 290 лв.  Такива сектори са хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм.

По Проект "Заетост за теб" целева група са безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда". За назначаването им работодателите могат да кандидатстват за финансова помощ  за 6 месеца за обявените свободни работни места. Програмата покрива  разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, както и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата.

По проект "Запази ме", финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU,  Агенцията по заетостта приема заявления за предоставяне на  подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Одобрените работодатели ще получат по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Правилата на тези програми, условията за кандидатстване и необходимите документи са достъпни в интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Бизнесът може да подава документи и по трети етап на мярката  60/40. Регламентираната подкрепа за новия етап е отново в размер на 60 % от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец август и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават към Дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите.  

 

 

* Отворени в момента европроекти:

 

 

Отворени са и процедури за кандидатстване по оперативни програми от стана на бизнеса. Фирми, развиващи дейност в сектор Аквакултури, могат да подават проектни предложения за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.,  Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" и Мярка 5.4. "Преработване на продукти от риболов и аквакултури" от Стратегия да ВОМР на МИРГ Бургас-Камено.

Предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта, могат да кандидатстват за финансова помощ до 5000 лева по процедура "Подкрепа за устойчив бизнес" на Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси".

Земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, могат да подават проекти предложения по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи".

Микро, малки и средни предприятия, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемия от COVID, могат да кандидатстват по програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия на Българската банка за развитие.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай