Вторник,

Галина Стоянова в люта битка за розовото масло

От: Стандарт -
738
Галина Стоянова в люта битка за розовото масло
A
A
A

Кметът на Община Казанлък пое ангажимент да информира казанлъчани своевременно за развитието на въпроса за промените, които готви Европейската комисия по отношение на производството на етерични масла и респективно как бихме могли да защитим поминъка в Долината на розите.

За това днес, в социалните мрежи, Стоянова предостави в резюме позицията на България по темата, чрез Министерство на икономиката и индустрията, с която разполага.

Ето и акцентите, които сподели кметът:

България разглежда като правилна стъпка предложението за укрепване и опростяване на правната рамка за химикалите и за осигуряване на среда без токсични вещества, съгласно Регламента на ЕП и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 от ЕП и на Съвета относно класификацията, етикетирането и опаковане на вещества и смеси (CLP).

Въпреки това България изразява сериозна загриженост относно предложеният подход за класифициране на веществата, съдържащи повече от една съставка (MOCS) в някои класове на опасност и няма да подкрепи проекта на Регламент при липсата на решение на този въпрос.

Какво иска България?

България ще поиска изясняване на обхвата на предложението за прилагане на правилата за смесите при класифицирането на вещества, съдържащи повече от една съставка, доколкото предложената концепция не е била обект на изготвената по проекта на Регламент Оценка на въздействие.

В случая страната ни счита, че така предложеният подход от ЕК ще засегне пряко класификацията на много голям брой вещества. Това е така, защото, на практика, почти всички вещества съдържат съставки, добавки или примеси в концентрация над 0,1%. Предложената дефиниция за MOCS е с по-широк обхват от насоките за идентифициране на тези вещества, определени от Европейската Агенция по химикали.

България ще постави въпроса за възможността да бъде допълнена оценката на въздействие по отношение на предложения подход за класификация на веществата, съдържащи повече от една съставка.

Тук обосновката на страната ни е, че събирането на данни за всяка отделна съставка на веществото може да наложи нови изпитвания и тестването върху животни, както и допълнително време и разходи за икономическите оператори. По тази причина България счита за по-целесъобразно запазването на действащия понастоящем принцип на CLP регламента - за целите на оценяването и класифицирането да се използва наличната информация за самото вещество, вместо да се изследват и оценяват всички негови съставки поотделно.

България ще настоява за изключване на UVCB веществата от концепцията за MOCS, като в хода на преговорите би подкрепила и други варианти за решаване на проблема.

Мотивът тук е, че концепцията MOCS засяга и т.нар. UVCB вещества - веществата с неизвестен и променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали. Тези вещества не могат да бъдат идентифицирани достатъчно добре по химичния им състав, защото съдържат голям брой съставки и съставът често е в значителна степен неизвестен, променлив или трудно предсказуем.

България ще следи за ясни и недвусмислени разпоредби, касаещи влизането в сила на Регламента и осигуряването на достатъчни преходни периоди за привеждане в съответствие с новите изисквания от страна на индустрията, включително по отношение на класифицирането и етикетирането на веществата и смесите в съответствие с новите класове иа опасност.

Класифицирането на веществата и смесите в новите класове на опасност и изменението на правилата за класифициране на веществата с повече от една съставка ще има отражение върху тяхната употреба, като може да наложи ограничения при влагането им в продукти и замяната им с алтернативи.

От Министерството посочват, че в момента е в процедура за изменение Регламент (ЕО) № 1272/ 2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и в тази връзка предоставят позицията на страната ни по този проект на регламента на ЕП и на Съвета за изменение на същия.

От Министерството посочват също, че понастоящем не се разглежда изменението на другия Регламент (ЕО) N9 1907/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, решаването и ограничаването на химикали (REACH), но законодателното предложение на ЕК се очаква в края на годината.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията