От Сардиния до Пловдив, с любов

Симоне Питау ви кани на концерта си в Пловдив тази неделя

От Сардиния до Пловдив, с любов | StandartNews.com

Слънчевият остров, популярен с изумрудените води и перфектни плажове, е и родина на първокласни музиканти, които се отнасят към изкуството си с любов, така както само в Италия го усещат. Българската публика за пръв път ще има възможност да чуе Камерния оркестър на Сардиния тази неделя, 7 юни, в Пловдив.

Оркестърът представя оригинален прочит на музиката на Астор Пиацола, Гардел и Енио Мориконе чрез звуков микс на класически инструменти, древен сардински троен кларинет, 10-струнна китара и саксофон. Единственият по рода си концерт в Пловдив е част от програмата на Шестия международен фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща" и Културния фестивал на Сардиния 2015. Концертът ще е от 11,30 часа в Градския дом на културата "Борис Христов".

"Стан­дарт" от­кри ат­рак­тив­ния и мно­го ек­спре­си­вен ди­ри­гент Си­мо­не Пи­тау на ле­ти­ще­то във Фло­рен­ция след кон­церт с ор­кес­тъ­ра на са­мия Енио Мо­ри­ко­не.

- Си­мо­не, от 8 го­ди­ни на­сам Вие сте и ос­но­ва­тел и ар­тис­ти­чен ди­рек­тор на Кул­тур­ния фес­ти­вал на Сар­ди­ния. То­ва е из­нос на кул­ту­ра­та на Сар­ди­ния и хо­ра­та в Плов­див та­зи не­де­ля ще ви­дят точ­но то­ва, на­ли?

- Ви­на­ги съм си меч­тал да ор­га­ни­зи­рам фес­ти­вал още до­ка­то учех в Ан­глия през 90-те го­ди­ни на ми­на­лия век. Фес­ти­вал, кой­то да про­мо­ти­ра Сар­ди­ния и кул­ту­ра­та й, но най-важ­но­то от всич­ко бе­ше да от­кри­ем на­чин да по­ма­га­ме на мла­ди­те хо­ра да раз­ви­ят та­лан­та си в раз­лич­ни сфе­ри на кул­ту­ра­та, не са­мо в му­зи­ка­та.

- Вие съ­що сте ди­ри­жи­ра­ли и про­чу­тия Лон­дон­ски сим­фо­ни­чен ор­кес­тър и има­те мно­го доб­ри кон­так­ти с те­зи му­зи­кан­ти от све­тов­на ве­ли­чи­на. Вся­ка го­ди­на те пре­по­да­ват на мла­ди му­зи­кан­ти по вре­ме на майс­тор­ски­те кла­со­ве през ав­густ в Сар­ди­ния. Та­зи го­ди­на Вие пре­дос­та­вя­те три пъл­ни сти­пен­дии на да­ро­ви­ти бъл­гар­ски му­зи­кан­ти за учас­тие в майс­тор­ски­те кла­со­ве - ед­на уни­кал­на­та въз­мож­ност бъл­га­ри­те да се учат от най-доб­ри­те. За­що го пра­ви­те и как мла­ди­те бъл­гар­ски му­зи­кан­ти мо­гат да кан­ди­дат­стват?

- Аз оби­чам да тър­ся пар­тньо­ри в раз­лич­ни ин­сти­ту­ции и дър­жа­ви. Иде­я­та за пре­дос­та­вя­не­то на три­те сти­пен­дии за да­ро­ви­ти ва­ши му­зи­кан­ти дой­де, след ка­то бъл­гар­ска­та жур­на­лис­тка Ру­ми Бла­го­е­ва сни­ма ре­пор­таж за руб­ри­ка­та "Лон­дон Арт" по Бъл­гар­ска­та на­ци­о­нал­на те­ле­ви­зия ми­на­ло­то ля­то. Майс­тор­ски­ят клас е мно­го важ­на част от кул­тур­ния ни фес­ти­вал, за­що­то сту­ден­ти­те мо­гат да се обу­ча­ват. Са­ми­ят аз из­гу­бих мно­го го­ди­ни, до­ка­то по­пад­на на пра­вил­ния пре­по­да­ва­тел. А ние ка­ним топ­му­зи­кан­ти в Сар­ди­ния. Та­зи го­ди­на има­ме пре­по­да­ва­те­ли по ци­гул­ка, ви­о­ла, ви­о­лон­че­ло, кон­тра­бас и кла­ри­нет. Ин­фор­ма­ци­я­та за кан­ди­да­ти­те е на на­шия уеб­сайт www.orchestrad acaeradellasardegna.it. Mоже да заявите интерес и на мейла на фестивала в Пловдив [email protected] .

- Кол­ко сте за­поз­нат с бъл­гар­ски­те кла­си­чес­ки му­зи­кан­ти и въ­об­ще с бъл­гар­ска­та му­зи­ка?

- Мно­го съм запален по фол­кло­ра на раз­лич­ни­те дър­жа­ви. Ние оба­че ня­ма да из­пъл­ним про­из­ве­де­ние от бъл­гар­ски ком­по­зи­тор на сед­ми юни в Плов­див. Но пък то­зи, плов­див­ски­ят ни кон­церт, е въз­мож­ност да по­ка­жем на­ша­та му­зи­кал­на кул­ту­ра, въ­об­ще кул­ту­ра­та на Сар­ди­ния в Бъл­га­рия. Хо­ра­та, ко­и­то дой­дат, ще чу­ят един дре­вен ин­стру­мент, на­ре­чен ла­у­не­дас, кой­то е на по­ве­че от 2000 го­ди­ни.

Ла­у­не­дас е не­що ка­то гай­да, но от тръс­ти­ка с три пръч­ки - най-къ­са­та е соп­ра­но, сред­на­та алт и най-дъл­га­та е бас.

- В прог­ра­ма­та си в Бъл­га­рия на сед­ми юни в Плов­див сте вклю­чи­ли ек­лек­ти­чен микс от му­зи­кан­ти и ин­стру­мен­ти - кла­си­чес­ки ин­стру­мен­ти с фол­клор­на му­зи­ка и до­ри джаз, има­те и сак­со­фо­нист.

- Ви­на­ги съм твър­дял, че му­зи­ка­та е уни­вер­са­лен език и в на­шия слу­чай в един мо­мент всич­ки ин­стру­мен­ти се свър­зват му­зи­кал­но. На­ши­ят кла­си­чес­ки квин­тет от две ци­гул­ки, ви­о­ла, ви­о­лон­че­ло и кон­тра­бас сви­рят за­ед­но с ла­у­не­дас, бан­до­не­он, кой­то е тип акор­де­он, из­пол­зван в Ар­жен­тин­ска­та му­зи­ка, как­то и 10-струн­на ки­та­ра и сак­со­фон. Всич­ки за­ед­но пра­вят един ин­те­ре­сен микс от зву­ци, та­ка че да пред­ста­вим на­ши­те аран­жи­мен­ти на ком­по­зи­ции на Ас­тор Пи­а­цо­ла, Гар­дел и Енио Мо­ри­ко­не. Ще из­пъл­ним и мои ком­по­зи­ции, как­то и на ко­ле­ги­те ми - на на­шия акор­де­о­нист Да­ни­е­ле ди Бо­на­вен­ту­ра и на ки­та­рис­та ни Мар­че­ло Пе­гин, кой­то е из­вес­тен джаз му­зи­кант.

- В Бъл­га­рия оби­ча­ме и мно­го це­ним ма­ес­тро Енио Мо­ри­ко­не. Как е той?

- Аз то­ку-що сви­рих два кон­цер­та с не­го в Бо­ло­ня и Фло­рен­ция и те пре­ми­на­ха при не­ве­ро­я­тен ус­пех. Ма­ес­тро­то е мно­го щас­тлив с то­ва, ко­е­то пра­вя, осо­бе­но с фак­та, че по­ма­гам на мла­ди та­лан­ти да се раз­ви­ват. Та­зи есен ор­га­ни­зи­ра­ме кон­церт на Ка­мер­ния ор­кес­тър на Сар­ди­ния в Рим в чест на Ма­ес­тро Мо­ри­ко­не. Има­те спе­ци­ал­ни поз­дра­ви от не­го, той мно­го оби­ча Бъл­га­рия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай