Неделя,

Покупка на жилище, ремонти: Ето как да спестим от данъците за 2021

От: Стандарт -
744
Покупка на жилище, ремонти: Ето как да спестим от данъците за 2021
A
A
A

Българското законодателство е предвидило редица данъчни облекчения за различните социални групи на обществото. Благодарение на тях, гражданите могат да намалят размера на данъците, които плащат. Облекчения са предвидени за всякакви ситуации, като сред тях попадат такива за деца, млади семейства, деца с увреждания, за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен ремонт, безкасови плащания, дарения и прочее. Важно е да се отбележи, че данъчните облекчения се ползват само от лица, които не подлежат на принудително изпълнение на публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, пише actualno.com.

Някои от облекченията могат да се заявят директно чрез работодателя, ако сте на постоянен трудов договор, което означава, че необходимите документи не се прилагат наново към годишната данъчна декларация. Подаване на нужните документи за ползване на облекченията може да стане до 30-ти април 2022 година, тъй като това е крайният срок за подаване на данъчна декларация. За тези облекчения, които могат да се заявят директно през работодателя, срокът за предоставянето на необходимите документи е от 30 ноември до 31 декември на съответната година. Всички необходими декларации са налични на официалната страница на Националната агенция за приходите.

Данъчно облекчение за деца

Родителите на непълнолетни деца могат да се възползват от облекчение, с което да намалят данъчната си основа. През тази година предвидените суми за еднократно приспадане ще бъдат в доста висок размер. Данъчната основата се намалява с 4500 лева при едно дете, с 9000 лева при две деца и с 13 500 лева при три и повече деца. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, това означава, че хората с деца ще спестят 450 лева, 900 лева или 1350 лева в зависимост колко деца имат, става ясно от сайта на НАП. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че другият родител, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи разликата може да се ползва от другия родител. За ползване на данъчното облекчение родителите трябва да подадат съответната декларация, налична на сайта на Националната агенция за приходите, към данъчната си декларация в срок до 30-ти април 2022 година или да подадат документа до работодателя си в срок до края на декември тази година.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Данъчното облекчение за деца с увреждания позволява за 2021 г. намаляване на данъчната основа с 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане. Сред условията е детето да не е навършило пълнолетия до 1 януари на данъчната година, влязло в сила решение за увреждане на компетентен орган, детето да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка и прочее.

Данъчно облекчение за млади семейства (покупка на първо жилище)

Двойките със сключен граждански брак, които са изтеглили ипотечен заем за покупка на първо жилище, могат да ползват данъчно облекчение, което да намали данъчната им основа с размера на лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от заеми за нов дом. Условията са поне единият от съпрузите да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит, като ипотекираният имот трябва да е единствен за семейството през данъчната година. За ползване на облекчението към годишната данъчна декларация трябва да се приложат следните документи: Документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Издава се от банката кредитодател. Когато банката кредитодател е установена за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, легализиран превод на български език на документа, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания. Преводът трябва да е извършен от заклет преводач. Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ (Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и техния превод на български език, извършен от заклет преводач. Издават се от компетентните органи на съответната чужда държава. Когато през данъчната година и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение за млади семейства, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение

Данъчно облекчение за ремонт на жилище

Държавата дава възможност за приспадане от данъчната основа на разходите, отделени за ремонт и/или подобряване на жилището. Данъчната основа може да бъде намалена в размер до 2000 лева, като има няколко условия, на които гражданите трябва да отговарят. Навярно най-важното от тях е лицето да разполага с документ за извършения ремонт, придружен с фискален бон за осъщественото плащане. Интересно условие е, че лицето извършило ремонта, не трябва да е свързано със собственика на жилището.

Данъчно облекчение за дарения

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65% от размера ѝ. При различните дарения данъчната основа се намалява с различен процент. Така например основата бива намалена с до 5% при дарения за лечебни заведения, Български Червен Кръст, културни институции и други. До 15% от данъчната основа се приспада при дарения за култура, а до 50% при дарения за Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца. Към годишната данъчна декларация прилагате копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението и че предметът на дарението е получен.

Намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, което дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лева. Данъчното облекчение може да ползвате включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

Безкасови плащания

Данъчното облекчение за безкасови плащания позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лева. Може да ползвате облекчението ако сте физическо лице при следните условия, като наличие на облагаеми доходи през годината, които са получени 100% по банков път, а безкасовите плащания възлизат на поне 80% от горепосочените доходи. Към годишната данъчна декларация не прилагате документи. Необходимо е единствено да направите отметки на съответното място в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация. Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот”. Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ се облагат с окончателен данък.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com