Вторник,

Катерина Бужинска и Goto Jewellery and Diamonds

От: Администратор -
157
Катерина Бужинска и Goto Jewellery and Diamonds
A
A
A

Ка­те­ри­на Бу­жин­ска е мал­ко из­вес­тно име на бъл­гар­ска­та пуб­ли­ка. То­ва оба­че да­леч не е та­ка в рус­ко­го­во­ря­щия свят и све­то­вен ма­щаб. Прек­рас­на­та да­ма е пе­ви­ца и крие чу­до­ви­щен глас и ряд­ко сре­щан та­лант.

За сво­я­та срав­ни­тел­но крат­ка ар­тис­тич­на ка­ри­е­ра Ка­те­ри­на ве­че е пос­тиг­на­ла по­ве­че, от­кол­ко­то болшинството из­пъл­ни­те­ли мо­гат са­мо да меч­та­ят да дос­тиг­нат през це­лия си жи­вот. Още на 17 го­ди­ни пе­че­ли пър­вия си Гран При на най-го­ле­мия фес­ти­ва­лен по­ди­ум на Из­то­ка - "Сла­вян­ски ба­за­р" във Ви­теб­ск. От­тук след­ват наг­ра­ди­те "Зас­лу­жи­ла ар­тис­тка на Ук­рай­на", а през 2011 го­ди­на е приз­на­та за най-доб­ра­та ук­ра­ин­ска из­пъл­ни­тел­ка.

Връ­че­но й е и най-ви­со­ко­то дър­жав­но от­ли­чие в об­лас­тта на кул­ту­ра­та и из­кус­тво­то - "На­ро­ден ар­тист на Ук­рай­на" и "Пе­ещ пос­лан­ик" в Ор­га­ни­за­ци­я­та на Oбе­ди­не­ни­те На­ции. Тя е Да­ма на Ор­де­на на там­пли­е­ри­те във Ва­ти­ка­на и на Мал­тий­ския ор­ден.

Ка­те­ри­на Бу­жин­ска ста­ва цен­тър на вни­ма­ни­е­то пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни, ко­га­то вли­за в Бъл­гар­ския пар­ла­мент ка­то гост на бъл­гар­ски по­ли­тик и ней­на­та ини­ци­а­ти­ва "Де­ца за мир по це­лия свят", ко­и­то по­лу­ча­ват лич­на­та бла­гос­ло­вия на Па­па­та в Рим. Ста­ва из­вес­тно, че забележителната пе­ви­ца на­ми­ра го­ля­ма­та си лю­бов в ли­це­то на бъл­га­рин - по­ли­ти­ка Ди­ми­тър Стой­чев, а връз­ка­та й с Бъл­га­рия и бъл­гар­ски­те тра­ди­ции ста­ва все по-сил­на.

Се­га про­жек­то­ри­те от­но­во се на­соч­ват към кра­си­ва­та Бу­жин­ска. Ед­ни от най-ува­жа­ва­ни­те мод­ни ук­ра­ин­ски и рус­ки ме­дии се впе­чат­ли­ха и ши­ро­ко от­ра­зи­ха ме­ди­ен про­ект, в кой­то пе­ви­ца­та взе учас­тие на бъл­гар­ска зе­мя. Тя из­ле­зе на ко­ри­ца­та на про­лет­ния брой на рус­ко­е­зич­но­то спи­са­ние "ГОС­Т" ка­то част от ар­тис­ти­чен про­ект на из­да­ни­е­то, бъл­гар­ския све­тов­но­из­вес­тен фо­тог­раф Лю­бо Сер­ге­ев и би­жу­те­рий­ния бранд Goto Jewellery and Diamonds. Спо­ред пуб­ли­ка­ци­и­те на ре­но­ми­ра­ното списание VIVA, наричано още "Украинския Cosmopolitan", на ко­ри­ца­та са сни­ма­ни би­жу­та за над 105 хи­ля­ди ев­ро, пред­ста­вя­щи най-но­ви­те тен­ден­ции сред ед­ни от во­де­щи­те би­жу­те­рий­ни бран­до­ве в све­то­вен ма­щаб. Goto е спе­ци­ал­но из­бра­на от ук­ра­ин­ска­та пе­ви­ца за фо­то­се­си­я­та с фо­тог­ра­фа Лю­бо Сер­ге­ев, а кон­цеп­ци­я­та пре­диз­ви­ка мно­гоб­рой­ни дис­ку­сии.

Проектът е де­ло на ре­дак­то­ра на спи­са­ни­е­то "ГОС­Т", Ев­ге­ния Стай­лов­ска, и пред­став­ля­ва прет­во­ря­ва­не на иде­я­та за тре­та­та ръ­ка в хрис­ти­ян­ска­та ре­ли­гия, сим­во­ли­зи­ра­ща Бо­жи­я­та бла­го­дат. Въп­лъ­ща­ва­не­то на иде­я­та е де­ло на из­вес­тния бъл­гар­ски фо­тог­раф Лю­бо Сер­ге­ев, но­си­тел на ре­ди­ца от най-прес­тиж­ни­те наг­ра­ди за фо­тог­ра­фи в све­то­вен ма­щаб, как­то и "Ос­кар"-ът във фо­тог­ра­фи­я­та, а имен­но ста­ту­ет­ка­та "Вик­то­ри­я". За да ус­пее да бъ­де част от про­ек­та, Сер­ге­ев се връ­ща спе­ци­ал­но от САЩ, къ­де­то жи­вее и ра­бо­ти от ня­кол­ко го­ди­ни.

За фо­то­се­си­я­та са под­бра­ни би­жу­та от най-но­ви­те ко­лек­ции на го­ле­ми­те UTOPIA, Annamaria Cammili, Maison Tatiana Faberge, Hulchi Belluni, Lion Diamonds. По­ка­на­та към GOTO да пре­дос­та­ви би­жу­та­та за про­ек­та ид­ва след пред­ва­ри­тел­но­то одоб­ре­ние от Ка­те­ри­на Бу­жин­ска на имиджа на бран­да, кой­то да съ­от­вет­ства на ней­ния стил и кла­са. Зa сним­ки­те са пре­дос­та­ве­ни и уни­ка­ти от ек­склу­зив­на­та ко­лек­ция на ве­ри­га­та- GOTO Vintage Collection, под­чер­та­ва­щи уни­кал­нос­тта на лич­нос­тта на Бу­жин­ска. Про­ек­тът раж­да и иде­я­та за бъ­де­ща съв­мес­тна дей­ност меж­ду Лю­бо Сер­ге­ев и GOTO с ня­кои от най-по­пу­ляр­ни­те ли­ца в бъл­гар­ски­те сре­ди, кой­то пред­стои да бъ­де ре­а­ли­зи­ран до ня­кол­ко сед­ми­ци.


Всички новини от категория Компании.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички