Стра­ху­вам се, че ще има на­пус­ка­щи ле­ка­ри

Кой ще се грижи за па­ци­ен­ти­те с дру­ги за­бо­ля­ва­ния, ако всич­ки се пос­та­вим под ка­ран­ти­на, пи­та док­тор Не­дел­чо То­тев

Стра­ху­вам се, че ще има на­пус­ка­щи ле­ка­ри | StandartNews.com
  • Дър­жа­ва­та да от­де­ли ня­кол­ко бол­ни­ци са­мо за ле­че­ние на заразени с ко­ро­на­ви­рус
  • Кой ще се грижи за па­ци­ен­ти­те с дру­ги за­бо­ля­ва­ния, ако всич­ки се пос­та­вим под ка­ран­ти­на, пи­та док­тор Не­дел­чо То­тев

Док­тор Не­дел­чо То­тев и ди­рек­тор на об­щин­с­ка­та бол­ни­ца в Чир­пан и пред­се­да­тел на Сдру­же­ни­е­то на об­щин­с­ки­те бол­ни­ци. "Стан­дарт" по­тър­си ко­мен­та­ра му за то­ва как ус­пя­ват да се спра­вят бол­ни­ци­те в си­ту­а­ци­я­та на пан­де­мия.

- Док­тор То­тев, как­во е със­то­я­ни­е­то на об­щин­с­ки­те бол­ни­ци в из­вън­ред­на­та си­ту­а­ция? До­кол­ко ще Ви стиг­нат обе­ща­ни­те 85 на сто от ли­ми­та?

- Обе­ща­ни­ят про­цент ще стиг­не да пла­тим час­тич­но, но не и из­ця­ло зап­ла­ти­те на пер­со­на­ла. За­що­то в по­ве­че­то об­щин­с­ки бол­ни­ци 81-90 на сто от при­хо­ди­те от На­ци­о­нал­на­та здрав­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са оти­ват за фонд "Ра­бот­на зап­ла­та".

- Има ли ве­че на­ма­ле­ни ле­кар­с­ки зап­ла­ти?

- Два­та ме­се­ца до­тук не бя­ха тол­ко­ва ло­ши и ко­ле­ги­те на по­ве­че­то мес­та все още да­ват зап­ла­ти в пъ­лен раз­мер, но за вся­ка бол­ни­ца е ин­ди­ви­ду­ал­но. При нас, в бол­ни­ца­та в Чир­пан, не съм на­ма­ля­вал зап­ла­ти­те. Но как­во ще се случ­ва от­тук на­сет­не, ще по­ка­же вре­ме­то. За­що­то ос­вен зап­ла­ти, ние тряб­ва да пок­ри­ва­ме и раз­хо­ди, а на­пос­ле­дък дос­тав­чи­ци­те за­поч­на­ха да си ис­кат па­ри­те аван­со­во. Ве­че ни­коя от фир­ми­те не е склон­на да раз­с­роч­ва­ме пла­ща­ния във вре­ме­то. До­ри и да по­ръ­ча­ме най-ма­со­во­то, ко­е­то ни е нуж­но в мо­мен­та - де­зин­фек­тан­ти и лич­ни пред­паз­ни сред­с­т­ва, кон­су­ма­ти­ви от пър­ва не­об­хо­ди­мост, по­ве­че­то дос­тав­чи­ци нас­то­я­ват да бъ­дат пла­те­ни в аванс, за­що­то це­ни­те ве­че са ко­рен­но раз­лич­ни от те­зи, ко­и­то бя­ха за­лег­на­ли в до­го­во­ри­те. Осо­бе­но на ръ­ка­ви­ци, мас­ки, тъй ка­то се оп­рав­да­ват със ско­ка на па­зар­ни­те це­ни от про­из­во­ди­те­ли­те, от ко­и­то те ги по­лу­ча­ват.

- С кол­ко се уве­ли­чи­ха?

- Раз­лич­но е, не се на­е­мам да оп­ре­де­лям про­цент, но пре­ди ние ку­пу­вах­ме ед­на ку­тия с 50 броя мас­ки за 1,78 ле­ва, а се­га, ако ре­шим да ги взе­мем, са 1,50 до 2 ле­ва на мас­ка. Драс­ти­чен ръст. И при то­ва ста­ва ду­ма за мас­ки­те, с ко­и­то сме ра­бо­ти­ли, пре­ди covid-19 да вле­зе в об­ра­ще­ние.

- Не е ли ред­но дър­жа­ва­та да оси­гу­ри по­не те­зи пред­паз­ни сред­с­т­ва на ме­ди­ци­те?

- Труд­но ми е да ка­жа кое е ред­но и кое не, за­що­то не­ща­та в Бъл­га­рия неп­рес­тан­но се про­ме­нят. Аз смя­там, че да, но ако сред­с­т­ва­та не стиг­нат и не­ща­та в бю­дже­та са из­дъ­не­ни, най-ве­ро­ят­но ни­що ня­ма да оси­гу­ри, как­то и до мо­мен­та. Се­га на нас ни по­ма­гат спон­со­ри, ко­и­то си оси­гу­ря­ва­ме са­ми. Го­во­ря за об­щин­с­ки­те бол­ни­ци, не за го­ле­ми­те дър­жав­ни бол­ни­ци, на ко­и­то дър­жа­ва­та е соб­с­т­ве­ник и ко­и­то са на пър­вия фронт. Пред­по­ла­гам, че тя там пок­ри­ва раз­хо­ди­те.

- Об­щи­ни­те съ­дейс­т­ват ли Ви?

- Кон­к­рет­но на­ша­та - да. Но не мо­га да ка­жа за всич­ки, за­що­то не­ща­та са стро­го ин­ди­ви­ду­ал­ни. Ед­ни об­щи­ни твър­до са зас­та­на­ли зад ше­фо­ве­те на сво­и­те бол­ни­ци и по­ма­гат вся­чес­ки, за­що­то виж­дат, че в край­на смет­ка те об­с­луж­ват тях­но­то на­се­ле­ние, а дру­ги об­щи­ни не са тол­ко­ва от­во­ре­ни за съ­дейс­т­вие.

- Бе­ше Ви пос­та­ве­но изис­к­ва­не да се от­де­лят лег­ла за евен­ту­ал­но при­е­ма­не на па­ци­ен­ти с ко­ро­на­ви­рус. Как се случ­ва то­ва, ка­то се има пред­вид, че в ня­кои по-мал­ки бол­ни­ци ня­ма до­ри от­дел­ни вхо­до­ве?

- Всич­ки бол­ни­ци сме на ед­но де­ре­дже, с из­к­лю­че­ние на най-го­ле­ми­те об­щин­с­ки. Проб­ле­мът на прак­ти­ка не се ре­ша­ва - виж­да­те, че къ­де­то има та­ки­ва па­ци­ен­ти, се сти­га до зат­ва­ря­не и ка­ран­ти­ни­ра­не на те­зи бол­ни­ци. Спи­ра дру­га­та дей­ност, ко­е­то е го­ле­ми­ят проб­лем. За­що­то ако ние спрем да при­е­ма­ме он­зи по­ток от па­ци­ен­ти от вът­реш­на­та па­то­ло­гия, кой­то сме при­е­ма­ли до­се­га - ри­тъм­ни на­ру­ше­ния, ба­нал­ни пнев­мо­нии, бъб­реч­ни и ен­док­рин­ни за­бо­ля­ва­ния, всич­ки те­зи хо­ра тряб­ва да оти­дат ня­къ­де с оп­лак­ва­ни­я­та си и ня­кой тряб­ва да ги об­с­лу­жи. По­лу­ча­ва се един ва­ку­ум и не­из­вес­т­ност, и то­ва е съ­щес­т­ве­ни­ят въп­рос - как­во пра­вим с дру­го­то на­се­ле­ние, ко­е­то не е с то­ва за­бо­ля­ва­не. Ние има­ме пер­со­нал да об­с­луж­ва­ме са­мо един вид па­ци­ен­ти - или та­ки­ва, ко­и­то са под ка­ран­ти­на, или та­ки­ва, ко­и­то са covid-не­га­тив­ни. Лег­ла мо­же и да има, но има проб­лем с пер­со­на­ла.

- А под­гот­ве­ни ли са ко­ле­ги­те Ви да се спра­вят с от­к­ри­ва­не­то на ви­ру­са. Има­те ли дос­та­тъч­но ин­с­т­рук­ции?

- Как да са го­то­ви? Не са. Ин­с­т­рук­ци­и­те тряб­ва да се спаз­ват и ние ги има­ме. Но що се от­на­ся до от­к­ри­ва­не­то на за­бо­ля­ва­не­то, има ед­на сим­п­то­ма­ти­ка, ко­я­то, ако мо­же ня­кой от анам­нес­тич­ни дан­ни да я раз­ли­чи, ще ста­не кан­ди­дат за Но­бе­ло­ва наг­ра­да. За­що­то ви­рус­ни­те за­бо­ля­ва­ния имат сход­на сим­п­то­ма­ти­ка. Как да ка­жа аз за един па­ци­ент, кой­то е с тем­пе­ра­ту­ра 38-39 гра­ду­са, кой­то каш­ля, кой­то има ми­ал­гия по ця­ло­то тя­ло, че е с covid, при ус­ло­вие, че съ­ща­та сим­п­то­ма­ти­ка има и при дру­ги­те ви­ру­си. Ако има и двус­т­ран­на пнев­мо­ния, то­ва ве­че е по-съ­щес­т­вен сим­п­том, кой­то би тряб­ва­ло да из­с­лед­ва­ме.

- А Вие ка­то сдру­же­ние ще има­те ли ня­как­ви ис­ка­ния към дър­жа­ва­та, кон­к­рет­ни въп­ро­си за спра­вя­не в та­зи си­ту­а­ция?

- Ве­ро­ят­но да, но все още не сме ги фор­му­ли­ра­ли, за­що­то в мо­мен­та си­ту­а­ци­я­та е мно­го ди­на­мич­на. Един път ни пи­та­ха кол­ко броя лег­ла мо­жем да от­де­лим. Вто­ри път ни пи­та­ха да­ли мо­жем да от­де­лим пер­со­нал, кой­то да из­п­ра­тим ня­къ­де за­ед­но с рес­пи­ра­то­ри­те. Ако е яс­но как­во дър­жа­ва­та ще по­ис­ка от нас, ние ще мо­жем и да фор­му­ли­ра­ме ня­как­ви по-кон­к­рет­ни на­ши виж­да­ния по въп­ро­са. А ина­че ние сме каз­ва­ли и пре­ди, че е труд­но и не­въз­мож­но да ле­ку­ва­ме covid-па­ци­ен­ти, ако ни го вме­нят. Ни­то има­ме го­тов­ност, ни­то има­ме не­об­хо­ди­ми­те ле­кар­с­т­ва, ни­то има­ме къ­де да ги сло­жим. То­ва е си­ту­а­ци­я­та. Ако ни раз­по­ре­дят, ние ще се пос­та­ра­ем да дейс­т­ва­ме на ба­за­та на то­ва, ко­е­то са ни раз­по­ре­ди­ли, за­що­то сме ле­ка­ри и сме длъж­ни да го нап­ра­вим. Осо­бе­но след ка­то ни го раз­по­ре­ди ос­нов­ни­ят ди­ри­жи­ращ не­ща­та в здра­ве­о­паз­ва­не­то ор­ган.

- Очак­ва­те ли на­пус­ка­не на ле­ка­ри и ме­ди­цин­с­ки сес­т­ри, ако си­ту­а­ци­я­та про­дъл­жи по-дъл­го?

- За съ­жа­ле­ние, в ня­кои бол­ни­ци се по­лу­чи по­доб­но не­що, за­що­то и пер­со­на­лът, кой­то ра­бо­ти при нас, е в пен­си­он­на или пред­пен­си­он­на въз­раст. Ко­е­то оз­на­ча­ва, че но­си със се­бе си ед­на дос­та се­ри­оз­на па­то­ло­гия, а все­ки ден се сре­ща с па­ци­ен­ти. То­ва са­мо по се­бе си пос­та­вя под въп­рос - ако ле­ка­рят се ин­фек­ти­ра, да­ли ще оце­лее изоб­що. И ако чо­век си нап­ра­ви ед­на по­доб­на рав­нос­мет­ка, мо­же да си ка­же "До­тук съм, дос­та­тъч­но да­дох". Ня­кои ко­ле­ги ве­че са де­по­зи­ра­ли ос­тав­ки, ня­къ­де са по-ме­ки в дейс­т­ви­я­та си, но за съ­жа­ле­ние има та­ки­ва слу­чаи. И мо­же би, ако не­ща­та ста­нат по-зле /за­що­то в мо­мен­та ние сме още по­ща­де­ни/, ако се стиг­не пи­ка, на­ши­те пред­ло­же­ния са дър­жа­ва­та да опи­та да от­де­ли да­де­ни го­ле­ми бол­ни­ци, ко­и­то да бъ­дат са­мо за бол­ни с covid-19. И да раз­по­ре­ди те да вър­шат са­мо то­ва, а ос­та­на­ла­та па­то­ло­гия да се по­е­ме от всич­ки дру­ги бол­ни­ци, ко­е­то би поз­во­ли­ло на­ис­ти­на да има въз­мож­ност да се об­с­луж­ват ос­та­на­ли­те па­ци­ен­ти. Ина­че ще из­пад­нем в ед­на край­ност - ние ще сто­им да па­зим три­ма ду­ши в ед­но ка­ран­ти­ни­ра­но от­де­ле­ние, а ос­та­на­ли­те хо­ра да ня­ма кой да ги при­е­ме. Ние не че не ис­ка­ме, страш­но мно­го ни па­да при­е­ма. Та­ка че из­п­ла­ща­не­то на 85 на сто от ли­ми­ти­те ни е доб­ро ка­то пър­ва стъп­ка, но се на­дя­вам да има и след­ва­щи.

- А как­ва е прог­но­за­та Ви, ако из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние се про­то­чи, за бъ­де­ще­то на об­щин­с­ки­те бол­ни­ци? Ще има ли фа­ли­ти?

- Не ми се ис­ка да чер­тая чер­ни сце­на­рии, за­що­то се на­дя­вам дър­жа­ва­та да нап­ра­ви нуж­но­то. Ако на­ис­ти­на се пре­це­ни, че об­щин­с­ко­то здра­ве­о­паз­ва­не е не­нуж­но, ед­ва ли ще се прис­тъ­пи към дейс­т­вия по зак­ри­ва­не, а по-ско­ро ще има без­дейс­т­вие, ко­е­то ще до­ве­де до зак­ри­ва­не. Да­но не се сти­га до по­доб­ни не­ща, ко­и­то ко­рен­но би­ха про­ме­ни­ли по­ло­же­ни­е­то на сис­те­ма­та на здра­ве­о­паз­ва­не­то, ко­я­то и без то­ва е в ока­я­но със­то­я­ние.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай