Кюс­тен­дил ос­та­ва без ин­фек­ци­оз­но от­де­ле­ние

Кюс­тен­дил ос­та­ва без ин­фек­ци­оз­но от­де­ле­ние

Кюс­тен­дил ос­та­ва без ин­фек­ци­оз­но от­де­ле­ние | StandartNews.com
  • Ин­фек­ци­о­нис­ти­те са най-де­фи­цит­ни­те спе­ци­а­лис­ти

Кюс­тен­дил ос­та­ва без ин­фек­ци­оз­но от­де­ле­ние от 1 юли. То зат­ва­ря, за­що­то ня­ма ни­то един ле­кар, кой­то да ра­бо­ти в не­го. То­ва съ­об­щи за clinica.bg ди­рек­то­рът на МБАЛ-Кюс­тен­дил д-р Алек­сан­дър Ве­лич­ков. Ми­на­ла­та го­ди­на три зве­на в ле­чеб­но­то за­ве­де­ние съ­що прек­ра­ти­ха дей­нос­тта си - кож­но, УНГ и по фи­зи­о­те­ра­пия.

Дос­ко­ро в Ин­фек­ци­оз­но­то от­де­ле­ние в МБАЛ-Кюс­тен­дил е има­ло два­ма ме­ди­ци. Един спе­ци­а­ли­зант, кой­то оба­че оти­шъл да ра­бо­ти във ВМА, и пен­си­о­нер, кой­то дъл­ги го­ди­ни по­ма­гал на бол­ни­ца­та, но по­ве­че ня­ма та­зи въз­мож­ност. Та­ка ле­чеб­но­то за­ве­де­ние ос­та­ва без ни­то един ин­фек­ци­о­нист и ня­ма как да про­дъл­жи да съ­щес­тву­ва, за­що­то не от­го­ва­ря на стан­дар­та, кой­то изис­ква по­не два­ма ле­ка­ри, об­яс­ни д-р Ве­лич­ков.

Хо­ра­та не тряб­ва да се при­тес­ня­ват, ка­те­го­ри­чен е той. Нап­ра­ве­на е ор­га­ни­за­ция, та­ка че дру­ги­те от­де­ле­ния да по­е­мат оп­ре­де­ле­ни ди­аг­но­зи, а па­ци­ен­ти­те с ин­фек­ции, за ко­и­то то­ва ня­ма да бъ­де въз­мож­но, ще бъ­дат на­соч­ва­ни към дру­ги бол­ни­ци. В об­ласт Кюс­тен­дил все пак ос­та­ват две ин­фек­ци­оз­ни от­де­ле­ния в Дуп­ни­ца, об­яс­ни още д-р Алек­сан­дър Ве­лич­ков.

Спо­ред справ­ка за броя на ме­ди­цин­ски­те спе­ци­а­лис­ти, ко­я­то здрав­ния ми­нис­тър Ки­рил Ана­ни­ев е пред­ста­вил в от­го­вор на пис­мен въп­рос в НС, имен­но ин­фек­ци­о­нис­ти­те са най-ма­лоб­рой­ни­те сред ле­ка­ри­те от дру­ги спе­ци­ал­нос­ти. 197 е об­щи­ят им брой в стра­на­та към края на 2017-та го­ди­на. В об­лас­ти­те Ви­дин и Раз­град има са­мо по 1 та­къв спе­ци­а­лист, ста­ва яс­но от справ­ка­та.

През ап­рил та­зи го­ди­на Ям­бол ос­та­на без ро­дил­но от­де­ле­ние, за­ра­ди лип­са на не­о­на­то­лог. На ко­съм от зак­ри­ва­не на дей­нос­тта бе­ше Дет­ска­та кли­ни­ка в МБАЛ "Ра­хи­ла Ан­ге­ло­ва" в Пер­ник, как­то и Ро­дил­но­то от­де­ле­ние в об­щин­ска­та бол­ни­ца в Дуп­ни­ца.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай