Събота,

Есен­та но­си про­ме­ни в кръв­но­то на­ля­га­не

От: Стандарт -
404
Есен­та но­си про­ме­ни в кръв­но­то на­ля­га­не
A
A
A
Гла­во­бо­лие, ви­со­ко кръв­но и сън­ли­вост са са­мо част от стра­нич­ни­те ефек­ти на се­зо­на

Смя­на­та на се­зо­ни­те вли­яе на чо­веш­кия ор­га­ни­зъм по мно­го на­чи­ни, ня­кои от ко­и­то са по­тен­ци­ал­но опас­ни за здра­ве­то. С нас­тъп­ва­не­то на есен­та, ко­га­то топ­ли­те слън­че­ви дни от­стъп­ват мяс­то на хлад­но­то и дъж­дов­но вре­ме, ве­ро­ят­нос­тта да се с сблъс­ка­ме с ня­кои от след­ва­щи­те из­бро­е­ни със­то­я­ния е го­ля­ма. От гла­во­бо­лие до сър­деч­ни прис­тъ­пи, ето как­во на­ис­ти­на мо­же да се слу­чи, ко­га­то вре­ме­то се сме­ни.

Не­о­чак­ва­ни про­ме­ни в кръв­но­то на­ля­га­не

Ар­те­ри­ал­но­то ня­ля­га­не про­ме­ня стой­нос­ти­те си по­ра­ди ре­ди­ца раз­лич­ни при­чи­ни,а нас­тъп­ва­не­то на нов се­зон не пра­ви из­клю­че­ние. Про­мя­на­та на тем­пе­ра­ту­ри­те от топ­ло към по-сту­де­но пре­диз­вик­ва по­кач­ва­не кръв­но­то, по­ра­ди стес­ня­ва­не на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, ко­е­то е ха­рак­тер­но за по-сту­де­ни­те дни.

Не­о­бяс­ни­мо гла­во­бо­лие и миг­ре­ноз­ни прис­тъ­пи

Чо­веш­ки­ят ор­га­ни­зъм е чув­стви­те­лен към кли­ма­тич­ни­те про­ме­ни и най-чес­ти­ят сиг­нал за тях­на­та по­я­ва са гла­вобoли­е­то и за­чес­тя­ва­не­то на миг­ре­на­та. При­чи­на­та се ко­ре­ни във нев­ро­ме­ди­а­то­ри­те в тъ­ка­ни­те на глав­ния мо­зък, ко­и­то се вли­я­ят от тем­пе­ра­тур­ни­те про­ме­ни. То­ва се от­ра­зя­ва на ни­ва­та на хор­мо­на се­ро­то­нин, свър­зан с усе­ща­не­то за бол­ка. А кол­ко­то по-мал­ко е не­го­во­то ко­ли­чес­тво в кръв­та, тол­ко­ва по-сил­но се усе­ща тя.

За­поч­ва­ме да стра­да­ме от хи­пер­сом­ния

Хи­пер­сом­ни­я­та, ко­я­то е про­ти­во­по­лож­но­то със­то­я­ние на без­съ­ни­е­то, дос­ти­га своя пик при ня­кои хо­ра с на­тъп­ва­не­то на есен­та. Ед­на от при­чи­ни­те е про­мя­на­та в про­дъл­жи­тел­нос­тта на дни­те, ко­и­то ста­ват по-къ­си, а но­щи­те по-дъл­ги. То­ва пов­ли­я­ва ци­къ­ла на съ­ня и ни ка­ра да се чув­ства­ме не­дос­па­ли и умо­ре­ни.

Вни­ма­вай­те с ни­ва­та на кръв­на­та за­хар

Прем­на­ва­не­то от топ­ли към по-сту­де­ни тем­пе­ра­ту­ри на­то­вар­ва ор­га­низ­ма. То­зи стрес ка­ра тя­ло­то да ос­во­бож­да­ва хор­мо­ни ка­то ад­ре­на­лин и кор­ти­зол, за да се спра­ви с нас­тъ­пи­ли­те про­ме­ни. Те от своя стра­на на­сър­ча­ват чер­ния дроб да от­де­ля по­ве­че глю­ко­за, ко­я­то тя­ло­то из­пол­зва за енер­ги­ен из­точ­ник. То­ва во­ди до по-ви­со­ки от нор­мал­ни­те ни­ва на кръв­на­та за­хар.


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com