Анализ: Медицински надзор работи по-добре през 2019 и 2020 г.

Агенцията е съставяла по-качествени актове и наказателни постановления през последните две години

Анализ: Медицински надзор работи по-добре през 2019 и 2020 г. | StandartNews.com

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е подобрила рязко работата си през 2019 и 2020 г. Това сочат данните в „Правен анализ за дейността на ИА „Медицински надзор“ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.“.

Документът, направен от юристи, докторанти по административно право и административен процес в Юридически факултет на Пловдивски университет, и е публикуван в сайта "Стоматологичен свят" и lex.bg. От него става ясно, че агенцията, която контролира дейността на болниците, е съставяла по-качествени актове и наказателни постановления през последните две години. Резултатите от анализа пряко опровергават едно от уж "установените" "нарушения" в доклада от проверката, която бе извършена в ИАМН и която бе посочена като основание за уволнението на изпълнителния зиректор на Агенцията Росен Иванов - а именно, че уж имало "съставяне на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления със съществени недостатъци".

От данните за 2018 г. се вижда много нисък процент на спечелени дела на въззивна и на касационна инстанция, което е много лош показател за цялостната работа на агенцията, качеството на извършените проверки, издадените АУАН и Наказателни постановления.

През следващата 2019 г. по данните от сайта на Висшия съдебен съвет за обявените съдебни актове ИА“Медицински одит“ участва в 99 дела на въззивна инстанция и 72 дела на касационна инстанция.

Наблюдава се сериозен ръст на обжалваните наказателни постановления на въззивна инстанция, почти два пъти – от 51 дела за 2018 г., спрямо 99 дела за 2019 г. Наблюдава се също и минимален ръст на обжалваните дела пред касационна инстанция – от 68 за 2018 г. на 72 за 2019 г.

Резултатите от анализа в проценти са следните :

Въззивна инстанция за 2019 г. :

• спечелени – 55,5% от делата

• загубени – 39,4% от делата

• други – 5,1% от делата

Касационна инстанция за 2019 г.

• спечелени – 16,7% от делата

• загубени – 80,6% от делата

• други – 2,7% от делата

От данните за 2019 г. се вижда сериозен ръст в процента на спечелени дела на въззивна инстанция – 55,5% спрямо 7,8% за 2018 г., като разликата от 47,7% между двете години е повече от значителна. Това може да се дължи само на подобряване в работата в агенцията, качествено извършване на проверките, издаване на АУАН и Наказателни постановления.

Относно загубените дела за 2019 г. на въззивна инстанция, се вижда отново сериозен спад на загубенит дела – 39,4% , спрямо 70,6% за 2018 г., имаме разлика от 31,2% спрямо предходната година, което е добър показател за цялостната работа на агенцията.

Показателите за 2019 г. на касационна инстанция не търпят сериозни промени, спрямо тези от предходната година, с изключение на загубените дела – 80,6%, спрямо 70,5% от 2018 г., имаме ръст с 9.9% , това повишение е в резултат на огормния брой загубени дела на въззивна инстанция през 2018 г. и не може да е показател за дейността на агенцията пред 2019 г.

Резултатите за 2020 г.:

Въззивна инстанция за 2020 г.

• спечелени – 46,0% от делата

• загубени – 31,0% от делата

• други – 2,0% от делата

Касационна инстанция за 2020 г.

• спечелени – 17,8%% от делата

• загубени – 71,4% от делата

• други – 10,8 % от делата

От данните за 2020 г. се вижда спад на спечелените дела на въззивна инстанция, сравнявайки я с предходната година – 46.0%, спрямо 55,5% за 2019 г., което е с 9,5% по-малко, но имаме почти същото намаляване на загубените дела – 31.0%, спрямо 39,4% за 2019 г., което е разлика от 8,4%.

Съпоставяйки данните от 2020 г. на загубените дела – 31,0% спрямо 2018 г. – 70,6% се вижда , че са с 40% по-малко , което е огромна разлика.

Анализът за 2020 г. за въззивна инстанция показва запазване на тенденцията от предходната 2019 г. година за процента на спечелени дела и намаляване на загубените, но също така и тенденция за по-малко обжалване на наказателни постановления – само 13 дела за 2020 г., спрямо 99 дела през 2019 г., което отново показва положителна промяна в работата на агенцията.

Анализирайки делата за 2020 г. на касационна инстанция се вижда минимално увеличение на спечелените дела 1,1% спрямо 2019 г., но и с 9,2% по-малко загубени дела спрямо 2019 г., показва анализът.

Авторите Емилия Ангелова -Ховагимян и д-р Хари Ховагимян правят следните заключения:

• данните от трите години за въззивна инстанция показват много голяма разлика в броя на спечелените дела през 2019 и 2020г, спрямо 2018 г. , като се запазва трайно нивото на спечелените дела

• данните от трите години за загубените дела на въззивна инстанция показват драстично (двойно) намаляване на загубените дела през 2019 и 2020г , спрямо 2020 г. , като тенденцията е да намялват

• анализът за трите години на делата от касационна инстанция показва спад на загубените дела през последната година 2020-та, но има какво да се подобри за спечелването на повече дела

• достигналите до касационна инстанция дела е сериозното намалено на общия брой дела за 2020 г. спрямо тези , които са обжалвани през 2019 г. и 2018 г. , което показва, съществена промяна, тази промяна може да е породена от повишения брой на спечелените дела на въззивна инстанция от предходната година или оптимизация в работата на агенцията, което е много добра новина за пациентската безопасност

• анализирайки информацията, предоставена чрез официалната интернет страница на ИА „Медицински надзор“, много ясно се вижда подобрение във възможността на всеки пациент да подаде сигнал, директно от тази страница

• много е направено в последните месеци за публичността в работата на ИА“Медицински надзор“, всеки, посетил новия сайт, може лесно да се ориентира, да намери нужната му информация и да свърши работа, без да губи време

• публично са качени всички планови проверки, но също така за първи път и направените текущи предписания при извършени проверки и последващия контрол за спазването им Предписанията, сами по себе са много силен инструмент за предупреждение и превъзпитание на нарушителя, като целта им е да спазва установения законов и нормативен ред , при извършване на своята дейност

• направеното за трансплантациите е сериозен момент в публично предоставената информация, изразяващо се в проведени обучения, готови за дейността лица и система за работа при донори и рецепиенти

• от качените в сайта вътрешни правила за контролна и за административна дейност (от преди два месеца), се наблюдава много добра организация в дейността на агенцията през последните месеци. Ръководството е анализирало допуснатите в предишните години грешки и с въвеждане на новите вътрешни правила, цели тяхното недопускане или намаляване, всичко това се подкрепя от увеличения брой на спечелените и намаления брой на загубени дела през последната година

• помислено е за незрящите хора, сайта поддържа приложение за незрящи.

„Убеден съм, че ако един независим контролен орган, който разполага с необходимата компетентност за това, какъвто е Сметната палата, извърши проверка по въпросите, разгледани в доклада на звено "Вътрешен одит" на МЗ, ще установи същото, което твърдя и аз - в работата на ИАМН няма допуснати нарушения или ако има допуснати такива, те са далеч под прага на същественост . Грешките, свързани с очилата на шофьорите и определените пари за дрехи на служителите на трудови правоотношения са допуснати миналата година, когато все още агенцията се формираше (грешки на растежа), по-късно те са поправени, тези грешки са изцяло маловажни и по никакъв начин не могат да мотивират предложение за освобождаване на ръговодството на ИАМН“, заяви Росен Иванов.

Според него констатациите в доклада на звено "Вътрешен одит" на Агенцията в преобладаващата си част не са правилни и най-вероятно са манипулирани за да се измисли някакво обяснение на отстраняването му от ИАМН, както и препоръката за отстраняването на ръководството на ИАМН е напълно необоснована, защото не изградена въз основа на действителните факти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай