Понеделник,

Све­ти­ят дух сли­за над апос­то­ли­те

От: Стандарт -
A
A
A

  • Пър­во­то ми­си­о­нер­ско сло­во на Све­ти апос­тол Пе­тър пос­та­вя на­ча­ло­то на Хрис­то­ва­та Цър­ква
  • На Пет­де­сет­ни­ца се из­пъл­ни­ли две обе­ща­ния на Гос­под Ии­сус

 

Си­нак­сар за Пет­де­сет­ни­ца

В то­зи ден - Не­де­ля ос­ма след Пас­ха - праз­ну­ва­ме ве­ли­кия ден Пет­де­сет­ни­ца. Та­къв праз­ник е има­ло и в Ста­рия За­вет (Лев. 23:16; Втор. 16:9). У ев­ре­и­те чис­ло­то се­дем се смя­та­ло за све­ще­но; би­ло из­раз на пъл­но­та и бла­гос­ло­ве­ние. Вре­ме­то от Пас­ха до Пет­де­сет­ни­ца об­хва­ща се­дем сед­ми­ци.

То­зи праз­ник пре­ми­нал и в хрис­ти­ян­ство­то

още по­ве­че, че в де­ня Пет­де­сет­ни­ца, по сви­де­тел­ство­то на де­е­пи­са­те­ля и еван­ге­лист Лу­ка, ста­на­ло ед­но за­бе­ле­жи­тел­но съ­би­тие в Но­вия За­вет - сли­за­не­то на Све­тия Дух над апос­то­ли­те.

Ето как­во ни по­вес­тву­ва бо­гог­ла­го­ли­ви­ят све­ти Лу­ка във връз­ка със съ­би­ти­е­то, ста­на­ло на тоя за­бе­ле­жи­те­лен ден.

В из­пъл­не­ние на по­ръ­че­ни­е­то, да­де­но от Гос­под Ии­сус при въз­не­се­ни­е­то Му, све­ти­те апос­то­ли ос­та­на­ли в Йе­ру­са­лим, очак­вай­ки да се из­пъл­ни обе­ща­ни­е­то - че ще им бъ­де из­пра­тен Све­ти Дух. Де­сет дни пре­би­ва­ва­ли еди­но­душ­но в мо­лит­ва в Си­он­ска­та гор­ни­ца 12-те и 70-те апос­то­ли за­ед­но с Прес­ве­та Бо­го­ро­ди­ца, бра­тя­та Гос­под­ни и ня­кои же­ни. А ко­га­то нас­та­нал де­нят Пет­де­сет­ни­ца и всич­ки тия пак би­ли еди­но­мис­ле­ни за­ед­но, не­о­чак­ва­но до­шъл шум от не­бе­то, ка­то че ду­хал си­лен вя­тър. То­зи шум из­пъл­нил це­лия дом, къ­де­то се би­ли съб­ра­ли.

Яви­ли им се и ези­ци, ка­то че ог­не­ни

ко­и­то се раз­де­ли­ли и зас­та­на­ли по един на все­ки­го от тях. Всич­ки се из­пъл­ни­ли със Све­ти Дух, вслед­ствие на ко­е­то за­поч­на­ли да го­во­рят на раз­лич­ни, не­поз­на­ти им до­то­га­ва ези­ци, спо­ред как­то Ду­хът им да­вал да го­во­рят. Не­о­бик­но­ве­ни­ят шум оче­вид­но бил чут и от мно­зи­на дру­ги юдеи, ко­и­то би­ли дош­ли в Йе­ру­са­лим за праз­ни­ка. То­ва об­сто­я­тел­ство прив­ляк­ло тях­но­то вни­ма­ние и те се съб­ра­ли тук, за да ви­дят как­во ста­ва. Как­во оба­че би­ло учуд­ва­не­то им, ко­га­то чу­ли апос­то­ли­те да го­во­рят на раз­ни ези­ци. И те се пи­та­ли: "На­ли тия всич­ки са га­ли­лей­ци? А как ние, ко­и­то сме от раз­лич­ни час­ти на зе­мя­та: Пар­тия, Ми­дия, Елам, Ме­со­по­та­мия, Юдея, Ка­па­до­кия, Понт, Асия, Фри­гия, Пам­фи­лия, Еги­пет, Ли­вий­ски­те стра­ни, съ­сед­ни на Ки­ри­ния, дош­ли­те от Рим - би­ло юдеи, би­ло про­зе­ли­ти (езич­ни­ци, при­е­ли юдейс­ка вя­ра), кри­тя­ни и ара­би, слу­ша­ме да го­во­рят на на­ши ези­ци? Как­во ли ще е то­ва?" Ня­кои пък се прис­ми­ва­ли и каз­ва­ли: "Да не би да са пи­я­ни?"

То­га­ва апос­тол Пе­тър, оза­рен от Све­ти Дух, ста­нал за­ед­но с дру­ги­те еди­на­де­сет апос­то­ли,

из­диг­нал глас и поч­нал да го­во­ри

на съб­ра­ло­то се мно­жес­тво: "Мъ­же бра­тя, чуй­те ду­ми­те ми! Тия чо­ве­ци не са пи­я­ни, как­то ня­кои от вас мис­лят, а са из­пъл­не­ни със Све­тия Дух, пред­ска­зан още от про­ро­ка Ио­ил". И ка­то им при­пом­нил ка­за­но­то про­ро­чес­тво (Ио­ил. 2:28), ап. Пе­тър дръз­но­ве­но за­поч­нал да им го­во­ри за Ии­сус Хрис­тос - Мъж, зас­ви­де­тел­стван от Бо­га с мно­го си­ли, чу­де­са и лич­би, но Ко­го­то ев­рей­ски­те пър­вен­ци пре­да­ли в ръ­це­те на без­за­кон­ни­ци и Го уби­ли. "Бог оба­че - про­дъл­жил реч­та си вдъх­но­ве­ни­ят апос­тол, Го въз­кре­си, и ние всич­ки сме сви­де­те­ли на то­ва. И та­ка, Той, след ка­то бе въз­не­сен с Бо­жи­я­та дес­ни­ца и прие от От­ца обе­ща­ни­е­то на Све­тия Дух, из­ля то­ва, ко­е­то вие се­га виж­да­те и чу­ва­те". И, при­веж­дай­ки ста­ро­за­вет­ни про­ро­чес­тва за Хрис­та осо­бе­но от псал­ми­те, Пе­тър убе­ди­тел­но до­каз­вал, че То­зи Ии­сус, Ко­го­то ев­ре­и­те раз­пна­ли, Бог Го нап­ра­вил Гос­под и Хрис­тос (Ме­сия).

Вдъх­но­ве­но­то сло­во на ап. Пе­тър дъл­бо­ко раз­въл­ну­ва­ло сър­ца­та на при­със­тва­щи­те и ги до­ве­ло до уми­ле­ние. Те за­пи­та­ли: "Как­во да нап­ра­вим, мъ­же бра­тя?" На то­ва ап. Пе­тър от­го­во­рил: "По­кай­те се и

все­ки от вас да се кръс­ти

в име­то на Ии­су­са Хрис­та, за прош­ка на гре­хо­ве­те; и ще при­е­ме­те да­ра на Све­тия Дух!" При­зи­вът на св. апос­тол не ос­та­нал нап­ра­зен. В ре­зул­тат на не­го­во­то пър­во ми­си­о­нер­ско сло­во в то­зи ден по­вяр­ва­ли в Хрис­тос и се кръс­ти­ли око­ло три хи­ля­ди ду­ши.

Та­ка в то­зи ден се пос­та­ви­ло на­ча­ло­то на Хрис­то­ва­та Цър­ква. Де­нят Пет­де­сет­ни­ца, сле­до­ва­тел­но, е ней­ни­ят рож­ден ден. Та­ка в тоя ден се из­пъл­ни­ли две обе­ща­ния на Гос­под Ии­сус - из­пра­ща­не­то на Све­тия Дух на апос­то­ли­те (Йо­ан. 7:39; 14:16, 26; 15-26; Де­ян. 1:5, 8) и ос­но­ва­ва­не­то на Цър­ква­та, на ко­я­то и адо­ви­те вра­ти не ще над­де­ле­ят (Мат. 16:18), за­що­то е Цър­ква на жи­вия и все­си­лен Бог. Не­му да бъ­де чест и сла­ва се­га и ви­на­ги, и във веч­ни ве­ко­ве!

Амин!

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички