Сряда,

ГЕРБ са в кри­за, но ня­мат ал­тер­на­ти­ва

От: Сте­ла Сто­я­но­ва -
ГЕРБ са в кри­за, но ня­мат ал­тер­на­ти­ва
A
A
A
  • БСП са в тра­гич­но със­то­я­ние - ня­мат ни­то кад­ри, ни­то идеи, каз­ва Бо­рис­лав Це­ков в интервю за вестник "СТАНДАРТ"

Бо­рис­лав Це­ков е док­тор по кон­сти­ту­ци­он­но пра­во в Ин­сти­ту­та за дър­жа­ва­та и пра­во­то при Бъл­гар­ска­та ака­де­мия на на­у­ки­те. Уни­вер­си­тет­ски пре­по­да­ва­тел. По­ли­тик. Ос­но­ва­тел на Ин­сти­ту­та за мо­дер­на по­ли­ти­ка. Спе­ци­а­ли­зи­рал е в ре­ди­ца аме­ри­кан­ски и ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­ти, в т.ч. Ко­ле­жа по дър­жав­но уп­рав­ле­ние "Дж. Ке­не­ди" в Хар­вар­дския уни­вер­си­тет. Та­зи сед­ми­ца ста­на яс­но, че д-р Це­ков съз­да­ва но­ва неп­ра­ви­тел­стве­на ор­га­ни­за­ция, ко­я­то ще за­щи­та­ва ек­спер­тни идеи за пре­о­до­ля­ва­не на не­о­ли­бе­рал­ния мо­дел. Име­то на струк­ту­ра­та е "Из­сле­до­ва­тел­ски цен­тър за но­ва Ев­ро­па". В не­го учас­тват още ико­но­мис­тът Ру­мен Гъ­лъ­би­нов, Иве­ли­на Алек­си­е­ва - бивш пред­се­да­тел на ЦИК, Сте­фан Гай­дар­ски - док­тор по на­ка­за­тел­но пра­во.

 

  • Тръмп по­лу­ча­ва мно­го се­ри­оз­на под­кре­па за вто­ри ман­дат
  • ДПС ос­та­на един­стве­на­та пар­тия, ко­я­то се дър­жи сис­тем­но и прог­но­зи­ру­е­мо, има ни­ве­ли­ра­ща ро­ля
  • Кон­сти­ту­ци­я­та ня­ма нуж­да от ре­монт, да не я прев­ръ­ща­ме в гот­вар­ска кни­га
  • В мо­мен­та се съ­че­та­ват две кри­зи, ед­на­та свър­за­на с ико­но­ми­чес­ки­те пос­ле­ди­ци от ко­ро­на­ви­ру­са, а дру­га­та - с бун­то­ве­те в САЩ

 

- Гос­по­дин Це­ков, как­ви ще са пър­ви­те не­ща, ко­и­то ще нап­ра­ви Ва­ша­та неп­ра­ви­тел­стве­на ор­га­ни­за­ция?

- Иде­я­та за съз­да­ва­не­то на то­зи из­сле­до­ва­тел­ски цен­тър за но­ва Ев­ро­па се за­ро­ди сред та­зи раз­но­род­на гру­па и ка­то про­фе­сии, и ка­то по­ли­ти­чес­ки убеж­де­ния ек­спер­ти, за­що­то на­ше­то впе­чат­ле­ние е, че пуб­лич­на­та дис­ку­сия се до­ми­ни­ра от не­о­ли­бе­рал­но­то мис­ле­не и не­го­ви­те дог­ми. По­ли­ти­ка­та, на­со­че­на към пре­о­до­ля­ва­не на то­зи мо­дел на гло­ба­ли­за­ция и то­ва фе­ти­ши­зи­ра­не на па­за­ра ос­та­ва на за­ден план. Още по­ве­че, че иде­о­ло­ги­чес­ки­ят об­рат, кой­то се осъ­щес­тви във Ва­шин­гтон с из­бо­ра на До­налд Тръмп, на прак­ти­ка до­ве­де до пос­ле­до­ва­те­лен де­мон­таж на не­о­ли­бе­рал­ния гло­ба­ли­зъм ка­то ге­о­по­ли­ти­чес­ка сис­те­ма. И ние виж­да­ме как­ви ра­ди­кал­ни про­ме­ни се из­лъч­ват в све­та. Как ге­о­по­ли­ти­чес­ки­те от­но­ше­ния ве­че не са във вид на ед­но­по­лю­сен свят, а са цен­три­ра­ни око­ло три­те су­пер­си­ли - САЩ, Ру­сия и Ки­тай. Ев­ро­ат­лан­ти­чес­ко­то нап­рав­ле­ние ми­на­ва на за­ден план. Ис­ка­ме  за те­зи идеи да се го­во­ри по­ве­че и по-сис­тем­но.

- А как гле­да­те на та­зи ра­сис­тка въл­на в САЩ?

- Те­зи въл­не­ния за­поч­на­ха ка­то граж­дан­ска ре­ак­ция на ед­но бру­тал­но по­ли­цейс­ко убийс­тво, но мно­го бър­зо бя­ха пре­фор­ма­ти­ра­ни и прев­зе­ти от ек­стре­мис­тки гру­пи­ров­ки, ко­и­то са на­със­ква­ни от ели­ти­те на опо­зи­ци­он­на­та Де­мок­ра­ти­чес­ка пар­тия. Ние виж­да­ме, че из­раж­да­не­то на те­зи про­це­си в от­кри­то ма­ро­дер­ство и бан­ди­ти­зъм, на­си­лие, ом­ра­за се случ­ва глав­но в ща­ти­те и гра­до­ве­те, в ко­и­то уп­рав­ля­ват де­мок­ра­ти­те, къ­де­то уп­рав­ле­ни­е­то е ле­ви­чар­ско. Та­ка е в Си­а­тъл, в Лос Ан­дже­лис, в Ми­не­а­по­лис, къ­де­то мес­тна­та власт е до­ми­ни­ра­на от де­мок­ра­ти. Виж­да­ме как по­ли­ци­я­та бук­вал­но наб­лю­да­ва бан­ди­тиз­ма по ули­ци­те, без да се на­мес­ва. При­пом­ням, че в САЩ по­ли­ци­я­та е на под­чи­не­ние на мес­тна­та власт, а не на Бе­лия дом. С дру­ги ду­ми, пра­ви се опит да се ре­жи­си­рат бун­то­ве и въл­не­ния в на­ве­че­ри­е­то на пре­зи­ден­тски­те из­бо­ри през но­ем­ври. А за те­зи из­бо­ри не без ос­но­ва­ние се твър­ди, че ще са ис­то­ри­чес­ки. За­що­то или ще про­дъл­жи та­зи ра­ди­кал­на про­мя­на в све­та, ко­я­то бе сти­му­ли­ра­на от из­бо­ра на Тръмп, или ще има рес­тав­ра­ция на не­о­ли­бе­рал­ни­те по­ли­ти­ки и на един мо­дел, в кой­то све­тът за­поч­ва да из­пит­ва со­ци­ал­ни не­ра­вен­ства. И за­ед­но с то­ва ще нас­тъ­пи еро­зия на де­мок­ра­ци­я­та. За­що­то то­ва оз­на­ча­ва из­на­ся­не на су­ве­ре­ни­тет от дър­жа­ва­та в над­на­ци­о­нал­ни ин­сти­ту­ции, ко­и­то са от­къс­на­ти от де­мок­ра­тич­ния кон­трол. Ние тук жи­ве­ем по съ­щия на­чин - ЕС не под­ле­жи на по­до­бен кон­трол.

- Тръмп пос­та­ви в цен­тъ­ра на кам­па­ни­я­та си те­ма­та за ра­сиз­ма. Ще го из­стре­ля ли до вто­ри ман­дат?

- В мо­мен­та се съ­че­та­ват две кри­зи, ед­на­та свър­за­на с ико­но­ми­чес­ки­те пос­ле­ди­ци от ко­ро­на­ви­ру­са, а дру­га­та - с те­зи бун­то­ве. Но то­ва, ко­е­то мо­га да ка­жа към то­зи мо­мент е, че шан­со­ве­те да бъ­де осу­е­тен из­бо­рът на Тръмп са пре­неб­ре­жи­мо мал­ки. В те­ле­ви­зи­он­ни­те кад­ри ние виж­да­ме ед­ни ра­ди­кал­ни гру­пи­ров­ки по ули­ци­те на САЩ, ко­и­то оба­че пред­став­ля­ват мно­го мал­ка част от аме­ри­кан­ско­то об­щес­тво. Има един ес­тес­твен об­щес­твен реф­лекс - в си­ту­а­ции на без­ре­ди­ци по-го­ля­ма­та част от аме­ри­кан­ско­то об­щес­тво се мо­би­ли­зи­ра око­ло влас­тта, за­що­то ис­ка ред и спо­койс­твие. За­ед­но с то­ва под­кре­па­та за пре­зи­ден­та Тръмп съ­що се мо­би­ли­зи­ра. Ще Ви дам са­мо един при­мер - в съ­бо­та пред­стои пър­во­то пре­диз­бор­но съ­би­тие след ко­ро­нак­ри­за­та в Ок­ла­хо­ма. То ще бъ­де за 20 000 ду­ши, но към мо­мен­та по­ве­че от 1 ми­ли­он ду­ши са за­я­ви­ли би­ле­ти за не­го. Раз­би­ра се, че не всич­ки ще оти­дат, но са­мо­то за­я­вя­ва­не на би­ле­ти за то­ва съ­би­тие е знак за мно­го се­ри­оз­на под­кре­па на Тръмп и не­го­ва­та по­ли­ти­ка.

- Ако пре­ми­нем към Бъл­га­рия, как гле­да­те на но­во­по­я­ви­ли­те се по­ли­ти­чес­ки про­ек­ти - Сла­ви Три­фо­нов, Ва­сил Бож­ков...

- Оно­ва, ко­е­то ме е на­у­чил опи­тът през го­ди­ни­те е, че мо­же да има мно­го дек­ла­ра­ции или на­ме­ре­ния за пар­тии, но ед­на по­ли­ти­чес­ка си­ла мо­же да бъ­де пре­це­не­на до­кол­ко ще ус­пее ед­ва то­га­ва, ко­га­то пред­ста­ви три не­ща. Пър­во­то е хо­ра­та, ко­и­то ще оли­цет­во­рят та­зи пар­тия. Вто­ро­то е прог­ра­ма­та, ко­я­то ще за­щи­тят - кон­крет­на прог­ра­ма, а не об­щи при­каз­ки, и тре­то­то са ор­га­ни­за­ци­он­ни­те струк­ту­ри. Ед­ва то­га­ва мо­же да се да­де ня­как­ва прог­но­за. На то­зи етап, по­не от моя глед­на точ­ка, по­лу­ча­ва­ме за­яв­ки от хо­ра, ко­и­то, имай­ки свои идеи и раз­би­ра­ния, се опит­ват да се впи­шат в по­ли­ти­чес­кия жи­вот на стра­на­та.

- Бъл­га­рия се тре­се от по­ре­ди­ца от скан­да­ли, има ли ва­ри­ант то­ва да до­ве­де до про­мя­на на ста­тук­во­то?

- Го­ди­на­та е пре­диз­бор­на, по-мал­ко от 12 ме­се­ца ос­та­ват до из­бо­ри­те, и оче­вид­но след за­ти­ши­е­то за­ра­ди ко­ро­на­ви­ру­са в мно­го сгъс­те­ни тем­по­ве по­ли­ти­чес­ки­те си­ли на­вак­сват пре­диз­бор­на­та трес­ка. За­то­ва очак­вам все по­ве­че нап­ре­же­ние и скан­да­ли - кои ре­ал­ни, кои хи­пер­бо­ли­зи­ра­ни. ГЕРБ е в кри­за, мно­зи­на са умо­ре­ни от де­сет­го­диш­но­то им уп­рав­ле­ние, но та­зи кри­за не мо­же да до­ве­де до прог­но­за, че ще пад­не при след­ва­щи­те из­бо­ри. И при­чи­на­та е в то­ва, че ос­нов­на­та опо­зи­ци­он­на пар­тия БСП е в тра­гич­но със­то­я­ние. Те ня­мат ни­то кад­ри, ни­то идеи, ни­то един­ство - ор­га­ни­за­ци­он­но и по­ли­ти­чес­ко, та­ка че да зас­та­нат пред из­би­ра­те­ли­те и да пред­ло­жат ед­на ал­тер­на­ти­ва на уп­рав­ле­ни­е­то на ГЕРБ. Ос­та­на­ло­то на по­ли­ти­чес­кия те­рен са мал­ки раз­по­къ­са­ни пар­тии ка­то Пат­ри­о­ти­те. С ед­но го­ля­мо из­клю­че­ние - ДПС ос­та­на един­стве­на­та пар­тия, ко­я­то се дър­жи сис­тем­но, прог­но­зи­ру­е­мо, и след­вай­ки сво­и­те раз­би­ра­ния, се опит­ва да има ни­ве­ли­ра­ща ро­ля.

- Ка­то спе­ци­а­лист по кон­сти­ту­ци­он­но пра­во ис­кам да Ви по­пи­там, на­ру­ше­ни ли бя­ха ос­нов­ни кон­сти­ту­ци­он­ни пра­ва на бъл­гар­ски­те граж­да­ни по вре­ме на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние и след то­ва?

- Из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние тряб­ва­ше да бъ­де об­я­ве­но имен­но за­ра­ди то­ва, за да бъ­де до­пус­ти­мо ог­ра­ни­ча­ва­не­то на ос­нов­ни пра­ва.  Се­га, ко­га­то не сме в из­вън­ред­но по­ло­же­ние, а в та­зи по-ме­ка фор­ма, на­ре­че­на из­вън­ред­на епи­де­ми­о­ло­гич­на об­ста­нов­ка, влас­ти­те  тряб­ва да са из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни. За­що­то та­къв тип ог­ра­ни­че­ния на ос­нов­ни пра­ва, ко­и­то бя­ха до­пус­ти­ми при из­вън­ред­но по­ло­же­ние, днес не са до­пус­ти­ми. Но мис­ля, че те съ­у­мя­ват да спаз­ват то­зи ба­ланс.

- Тряб­ва ли да има ня­как­ви про­ме­ни в Кон­сти­ту­ци­я­та?

- Спо­ред мен ня­ма нуж­да от съ­щес­тве­ни про­ме­ни. Не са­мо че не мо­гат да се нап­ра­вят, за­що­то лип­сва об­щес­тве­но, ек­спер­тно и по­ли­ти­чес­ко съг­ла­сие. Но за­ед­но с то­ва аз съм дъл­бо­ко убе­ден, че Кон­сти­ту­ци­я­та, ако бъ­де че­те­на ком­пе­тен­тно и при­ла­га­на пра­вил­но, съ­дър­жа всич­ки от­го­во­ри на го­ле­ми­те въп­ро­си и кри­зи, ко­и­то би­ха мог­ли да се за­ро­дят в бъл­гар­ско­то об­щес­тво. И не е нуж­но да я прев­ръ­ща­ме в гот­вар­ска кни­га, къ­де­то да пи­ше кол­ко щип­ки сол се сла­гат в су­па­та.

 

 

 

Тагове: Герб Бсп Кри­за

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички