Безработни с право на разсрочване на кредит

Важи и за тези в неплатен отпуск

Безработни с право на разсрочване на кредит | StandartNews.com

По време на извънредната епидемична обстановка, частноправни субекти - физически лица, които са останали без работа, поради прекратяване на трудовите им или други приравнени на тях правоотношения, или са в неплатен отпуск или намалено с повече от 1/5 от предишния размер на основно месечно трудово възнаграждение, когато са длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране да могат да поискат отсрочване на задължението за срок до два месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

Право на отсрочване да имат и физически лица - длъжници, които са самоосигуряващи се, еднолични търговци или земеделски производители, когато са преустановили или сериозно ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

Отсрочването да се допуска, ако длъжниците нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения и преди началото на извънредното положение от 13.03.2020 г. не са изпадали в забава на задължението си за повече от три месеца.

Лицата ще подават до кредиторите си писмено заявление за отсрочване на задължението, в което посочват желания от тях срок и представят доказателства за наличието на законовите основания за отсрочването.

В седемдневен срок от подаване на заявлението пък да се сключва допълнително споразумение за отсрочване на задължението, в което задължително се уговаря редът за неговото погасяване след изтичане на срока.

Такова предложение са внесли от ОП в НС в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай