Студентите от ВУАРР с европейски дипломи

Единственото извънстолично висше училище, член на европейска университетска мрежа

Студентите от ВУАРР  с европейски дипломи | StandartNews.com
  • Единственото извънстолично висше училище, член на европейска университетска мрежа

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите стана пълноправен партньор в консорциумите от "Европейски университети", одобрени по втората покана по програма "Еразъм+". ВУАРР е сред първите 5 български висши училища, спечелили проект в инициативата и единственото извън столицата.
Избрани измежду 62 кандидатури, новите 24 алианса на "Европейски университети" включват 165 институции за висше образование от 26 държави-членки на ЕС и други държави, участващи в програма "Еразъм+". Европейските университетски мрежи ще улеснят транснационалното сътрудничество.
"Това е огромен успех за нас - студентите от нашия университет вече са студенти в Европа! Водени от идеята за засилване на връзката между преподаване, изследвания, иновации и трансфер на знания, насърчаване на мобилността и повишаване на качеството и постиженията във висшето образование и научните изследвания, пет европейски университета, на база на предишното си сътрудничество по образователни и научни проекти, обединихме усилията си за постигане на общата ни цел. Очаква се сътрудничеството между университетите да подобри и възможностите за повишаване нивото на научните изследвания в тях, да улесни преподаването на интегрални умения и комплексни знания", сподели президентът на ВУАРР проф. Димитров.
Проектът, в който е включен ВУАРР, цели създаване на Европейски университетски алианс, наречен Иновации за регионална устойчивост (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance - INVEST), насочен към сътрудничество за осъществяване на съвместно иновативно образование и учебни програми, прилагане на многоезично обучение, базирано на теоретична подготовка и придобиване на практически умения, и европейски мобилности (за студенти, преподаватели и непреподавателски състав).
Визията на INVEST е да създаде модерен единен европейски университет, който да задоволява нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери за утвърждаване на устойчив начин на живот в регионите на Европа.
Координатор на алианса e Словашкият аграрен университет в Нитра чрез екип от Факултета по европеистика и регионално развитие. Освен ВУАРР, в партньорския консорциум участват още Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия и Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.
Като асоциирани партньори ВУАРР е привлякъл Тракия Икономическа зона - Пловдив, Областната администрация - Пловдив, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на МСП и Европейската асоциация на институциите от висшето образование (European Association of institutions in Higher Education - EURASHE), в която ВУАРР е пълноправен член.
"Ние, партньорите, гледаме на INVEST в перспектива, като на една напълно функционираща, иновативна мрежа от университети, постигаща по-високи стандарти в образованието, обучението, научните изследвания и иновациите чрез международно взаимодействие и високи постижения", коментира ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова.

Конкурентни семестриални такси, специалисти от практиката в аудиториите, гъвкавост

Във ВУАРР поставяме на първо място грижата за семейството, работата и обучението!
Само при нас студентите започват следването си със семестриална такса от 490 лева във всички бакалавърски специалности и форми на обучение. Освен с българска и европейска диплома, от тази година студентите ни ще завършват образованието си с допълнителен бонус - професионално подготвен бизнес план и консултации до окончателното му изпълнение.
За да бъдем близо до реалната стопанска практика, експерти от бизнеса се включват активно в учебния процес с извеждане на упражнения, практическо обучение, организация на тренинги, семинари и кръгли маси, участие в изпитни комисии. Нашите гост-лектори, представители на различни фирми и компании, подбират подходящи кадри по време на участието си в учебния процес.
Конкурентно предимство на ВУАРР е и неговата гъвкавост. Мрежата ни от локални центрове за дистанционно обучение позволява на студентите да учат в удобно за тях време и място, да спестят време и разходи за пътуване, да се възползват максимално от гъвкавите разписания.

Атрактивни предложения за кандидат -студентите - нови специалности и специализации през следващата учебна година

С идеята за непрекъснато обновяване, ВУАРР разкрива две нови специалности - "Бизнес и предприемачество" и "Бизнес логистика", от новата академична година.
Специалността "Бизнес и предприемачество" предлага придобиване на теоретични знания и практически умения в областта на управлението на бизнеса и предприемаческата дейност, формиране на икономическа, екологична и социална култура, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и професиoнална квалификация "Икономист". ВУАРР обявява прием и по две нови специализации в ОКС "Бакалавър":
"Международна търговия" представя най-новите тенденции в световната икономика и търговия и дава възможност на студентите да придобият комплексни знания относно международните търговски и финансови операции, данъчната, митническа и търговска политика, съвременните глобализационни процеси и икономическите отношения между държавите.
"Корпоративна сигурност" разглежда управлението на сигурността на организациите. Акцентът е поставен върху фирмения шпионаж и контрашпионаж, управлението на рисковете, противодействието на корупционни практики и финансовата сигурност, както и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност. Специалността "Бизнес логистика" предлага придобиване на знания и умения за интегрирано управление на логистичните дейности в съвременните бизнес организации. Завършилите придобиват професиoнална квалификация "Магистър по бизнес логистика".
Кандидат-студентите могат да заложат и на "Корпоративно лидерство" - свободно избираема профилираща специализация в магистърските програми "Стопанско управление" и "Мениджмънт и бизнес психология", предлагаща обучение в областта на съвременните разбирания за лидерството, корпоративната култура и организационното развитие. Всеки би могъл да разгледа нашите бакалавърски, магистърски и докторски програми, да направи своя избор и да кандидатства онлайн на www.uard.bg и www.ksk.uard.bg.
За допълнителна информация: 032/ 960-360 или на [email protected].

Възможности за професионална квалификация

Центърът за професионална квалификация към ВУАРР предлага допълнителни възможности за обучение на студенти и външни потребители - квалификационни курсове и специализации в различни области на мениджмънта, икономиката, технологиите и иновационните практики. Списъкът с теми се актуализира постоянно, съобразно желанията на кандидатите.
Провеждат се дългосрочни и краткосрочни курсове, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони, курсове по опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор и биологично земеделие. В рамките на 150 часа студенти и производители могат да да повишат знанията и уменията си в курсове по зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, животновъдство, пчеларство.
Обучението на професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба е в рамките на 30 часа, по програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.
Управление на безопасността на храните е курс, чиято програма е събрана в 30 часа, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 от Закона за храните.
ВУАРР провежда практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Министерството на образованието и науката неколкократно алармира обществото за очаквания недостиг на учители през следващите 10-20 години. В тази връзка ВУАРР разкри Департамент за езиково обучение, квалификация на учители и иновации. В съответствие с Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Департаментът е оторизиран да извършва квалификация на педагогическите специалисти и да провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Партньорство по международни проекти

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите работи по пет международни проекта в партньорство с университети, институции и организации от различни европейски държави. Експерти от Германия, Испания, Италия и България създават електронна платформа за професионално обучение по проекта ViVET. Платформата е насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интерактивна среда. Теоретичните постановки са подкрепени от богат видео материал. ВУАРР е автор на два курса - за опазване на околната среда и за хотелиерско домакинство. Подпомагане достъпа за обучение на хора с увреждания в екологичното зеленчукопроизводство е фокус на проекта ЕCOGARD, на който ВУАРР е координатор. Заедно с партньорите от Словения, Белгия и Турция, нашите експерти разработват наръчник за преподаватели.
Обучителен курс по екологично земеделие се разработва по проекта ECOAGRI. Целевата група са лица над 18 години с по-нисък образователен ценз, както и хора с увреждания. Разработено е и мобилно приложение за градско фермерство, свързано с образователната платформа.
Waterschool е училище, в което се стимулира консумацията само на питейна небутилирана вода. Проектът по програма "Еразъм+" обединява институции с опит в различни области на образованието и храненето от Австрия, Великобритания, Словения, Италия, Чехия и България. Целта на Waterschool е да създаде електронно учебно съдържание под формата на уроци, което да насърчи децата да пият повече чешмяна вода.
Експерти от три държави разработват електронна платформа за професионално обучение, която да даде възможност за провеждане на комбинирани стажове в областта на агробизнеса и предприемачеството с ментори от работодателски организации. Координатор на проекта BLEVIVET е ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Марияна Иванова.

С грижа за екологията

Опазването на околната среда е сред основните ни политики. ВУАРР от години работи по европейски програми за устойчиво развитие, екология и биоземеделие. Вече повече от десетилетие Висшето училище организира Ден на биологичното земеделие в рамките на Международното изложение "Агра" в Пловдивския панаир, когато се връчва и традиционната награда "Лауреат Биофактор".
Организация на студентите активисти по екология (ОСА "Е") ще се бори срещу замърсяването на въздуха - екологичен проблем номер едно след промените в климата. Инициатор за създаването на новото обединение е Студентският съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.
"Нашата позиция е, че никое правителство не може да се справи с този проблем, ако не се включи цялото общество. Вече повече от две десетилетия в ЕС са в действие правилата за максимално допустимите равнища на замърсители във въздуха, но въпреки това 130 европейски града все още не успяват да отговорят на съществуващите стандарти за качеството. Заведени са 30 процедури за нарушение срещу 20 от 28-те държави членки за превишени нива на най-малко един от следните три замърсителя - прахови частици, азотен диоксид и серен диоксид", аргументира идеята за създаване на организацията председателят на Студентски съвет Делян Плачков.
По мнението на студентите, начините за намаляване на замърсяването, които ускоряват преминаването към икономика с ниски въглеродни емисии, включват: намаляване на превоза и потреблението на горива, преминаване към електрически автомобили, по-екологичен градски транспорт и изграждане на мащабни велосипедни мрежи. Те ще подават сигнали на определените от държавата и общините телефони за конкретни нарушения и ще настояват да бъдат вземани своевременно мерки.


ОТЗИВИ НА НАШИ СТУДЕНТИ

"Някои хора могат лесно да бъдат излъгани. Не че са глупави. Просто не са направили това, което аз направих. Разпитах двама студенти и една студентка, които вече учиха във ВУАРР. Това ми беше достатъчно да се ориентирам. Вече завърших бакалавърска степен. Току-що записах "магистър." Разделих се с невежеството. Други двама мои познати се записаха в държавен университет. Когато се събираме на кафе и си споделяме, изразяваха съжаление, че не са ме послушали да се запишат във ВУАРР. Тук отношението към студента няма нищо общо с това, което е в държавните".
Р. В.


"Навърших 37. Съученичките ми, които се записаха в университета вече направиха кариера за уважение. Реших да проверя дали съм изпуснала всички влакове. Във ВУАРР ме посрещна лично ректорът, проф. Димитров. Отдели ми предостатъчно от ценното си време, за да ми помогне да взема решение. Най-важното беше, че тук имаше много студенти на моята възраст и нямаше да се срамувам от самата себе си. Приеха ме. Учих с огромно удоволствие. Дипломирах се като бакалавър и магистър в областта на финансите и банковото дело. Кариерата ми потръгна. Вече съм шеф на отдел и ми се иска отново да започна да уча, и пак във ВУАРР".
Х. К.


СТУДЕНТСКИ ОТКРОВЕНИЯ

Без диплома не става кариера.
А другите нагоре просперират...
Но нямам висше - ето бариера.
Годините ми трупат се, не спират!

Записах се да уча във ВУАРР.
Студентите на моите години
ме приобщиха - не се чувствах стар.
И учех яко. Имах си причини.

Сега е трудно да се разделим,
добили бакалавърската степен.
В магистратурата ще продължим
студентския живот великолепен.
Д. Д.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай