Четвъртък,

Професор: Трябва ни политика "на двата крака"

От: Ивана Петрова -
388
Професор: Трябва ни политика "на двата крака"
A
A
A
  • Проф. д-р инж. Ди­ми­тър Ди­мит­ров, пре­зи­дент на Вис­ше учи­ли­ще по аг­ро­биз­нес и раз­ви­тие на ре­ги­о­ни­те

Пре­ди 30 го­ди­ни проф. д-р инж. Димитър Димитров из­гот­вя про­ект и уч­ре­дя­ва Вис­ше­то учи­ли­ще по аг­ро­биз­нес и раз­ви­тие на ре­ги­о­ни­те /ВУ­АРР/, ко­е­то об­ра­зо­ва над 32 хи­ля­ди ба­ка­лав­ри, ма­гис­три, док­то­ри и спе­ци­а­ли­зан­ти. От юли 2020 г. ВУ­АРР е един­стве­но­то из­вън­сто­лич­но вис­ше учи­ли­ще, ко­е­то ста­на пъл­ноп­ра­вен член на INVEST - Ев­ро­пей­ски уни­вер­си­тет­ски али­анс "Ино­ва­ции за ре­ги­о­нал­на ус­той­чи­вост". Ка­то про­фе­сор по уп­рав­ле­ние е ре­а­ли­зи­рал де­сет­ки на­ци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни про­ек­ти.

Ла­у­ре­ат на бъл­гар­ски и чуж­дес­тран­ни от­ли­чия за на­у­ка, кул­ту­ра, об­ра­зо­ва­ние. По­ет, пи­са­тел, из­да­тел.

 

- Проф. Ди­мит­ров, бъл­гар­ско­то об­щес­тво за­цик­ли в про­ти­во­бор­ство, пре­ми­на­ва­ме през теж­ка кри­за, ВУ­АРР при­до­би ев­ро­пей­ски ста­тут. Как се от­ра­зя­ва то­ва на вис­ше­то учи­ли­ще?

- Не ни е лес­но - и на нас, и на всич­ки бъл­га­ри. Ще­ше ми се та­зи ог­ром­на енер­гия, ко­я­то се при­ла­га да се блъс­ка­ме един сре­щу друг, да не е тол­ко­ва пър­во­бит­на и да не е фи­зи­чес­ка, а ин­те­лек­ту­ал­на. И на­со­че­на към общ прог­рес.

Ця­ла­та на­ция е в стрес. Без­ра­бо­ти­ца­та е на­рас­на­ла. На сту­ден­ти­те е труд­но. Тряб­ва да учат и да ра­бо­тят /ако има ра­бо­та/. Тряб­ва да си пла­щат так­си­те.

- Ко­га­то об­щес­тво­то е в бе­зиз­хо­ди­ца, мо­же би тряб­ва да по­тър­сим мъд­рос­тта на уче­ни­те?

-       Да, но не я тър­сим. Пре­об­ла­да­ва при­ми­ти­виз­мът, ре­во­лю­ци­он­ни­те нас­тро­е­ния, ата­ки с яй­ца, до­ма­ти, бу­тил­ки. Пре­ди 120 го­ди­ни Кон­стан­тин Ире­чек е опи­сал бъл­га­ри­те та­ка: "Един вър­ши ра­бо­та­та, дру­ги се нас­лаж­да­ват да му я раз­ва­лят". Ле­ви­ца­та и ге­не­ра­лът склю­чи­ха брак по смет­ка. Тя му съб­ле­че кра­си­ва­та пи­лот­ска уни­фор­ма и му нах­лу­зи не­чис­топ­лът­на­та по­ли­ти­чес­ка ри­за. Как­то каз­ва те­хен пар­ти­ен дру­гар: "Ако им от­ре­жеш реп­ли­ки­те про­тив Бо­ри­сов, от тях ни­що не ос­та­ва".

- Вие под­кре­пя­те ли про­тес­ти­ра­щи­те?

- Ако го­во­рим за мла­ди­те хо­ра, ко­и­то ис­кат да се вър­нат от чуж­би­на в ед­на по-доб­ра Бъл­га­рия - го­ре­що ги под­кре­пям!  Но има още две гру­пи в то­ва улич­но об­щес­тво. То­ва са ли­де­ри на по­ли­ти­чес­ки си­ли, страс­тно жа­ду­ва­щи за власт, ко­и­то ис­кат да си из­лъс­кат пра­ша­са­лия имидж. Те са кат­ра­нът в ме­да. Те не ис­кат нов мо­дел. Ста­ри­ят ги ус­трой­ва.

Има и тре­та гру­па, за ко­и­то се го­во­ри, че са пла­те­ни на­ем­ни­ци и про­во­ка­то­ри. То­ва не е до­ка­за­но. Сму­ща­ва­що е са­мо, че на рож­де­ния ден на един оли­гарх, бе­ше кул­ми­на­ци­я­та на про­тес­ти­те. Сму­ща­ва­що е съ­що, че ня­ма яс­на прог­ра­ма, ясен мо­дел, яс­ни струк­ту­ри на то­ва мла­деж­ко дви­же­ние. От та­зи глед­на точ­ка ня­ма ло­ги­ка да се ис­кат бър­зи пред­сроч­ни из­бо­ри, за­що­то имен­но те­зи, ко­и­то ги ис­кат, ще бъ­дат най-не­под­гот­ве­ни за тях.

Та­ка ще по­мог­нат на по­ли­ти­чес­ка пар­тия ГЕРБ от­но­во да спе­че­ли влас­тта. И пак ли ще про­тес­ти­рат?!

- А Вие на стра­на­та на ГЕРБ ли сте?

- Не чле­ну­вам в по­ли­ти­чес­ки пар­тии. Но съм ди­рек­тен сви­де­тел на уп­рав­ле­ни­е­то на мно­го ли­де­ри  - от То­дор Жив­ков до днес. Все­ки от нас мо­же да се за­мис­ли с как­во да за­пом­ним дру­ги­те уп­рав­ни­ци - ня­ма с как­во. Лош или до­бър, Бой­ко Бо­ри­сов ще ос­та­не в ис­то­ри­я­та ка­то свър­шил оп­ре­де­ле­на ра­бо­та за Бъл­га­рия. На вън­шен вид труд­но мо­же да бъ­де ха­ре­сан. Не е кра­са­вец, но ба­ба ми каз­ва­ше, че кра­си­ви­те мъ­же но­сят не­щас­тие. Ся­каш из­лъч­ва аг­ре­сив­на си­ла, над­мо­щие, по­ня­ко­га до­ри зап­ла­ха. Но то­ва са вън­шни ха­рак­тер­ни осо­бе­нос­ти. Не е нуж­но  да се ха­рес­ва­ме, да се оби­ча­ме. Нуж­но е да ви­дим как­ва ра­бо­та е свър­ше­на. По вре­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на ПП ГЕРБ се свър­ши по­ве­че ра­бо­та, от­кол­ко­то от всич­ки дру­ги уп­рав­ля­ва­щи, взе­ти за­ед­но през пос­лед­ни­те 30 го­ди­ни. При тях има­ше  ин­фла­ция, де­вал­ва­ция, не­мо­ти­я.

Не­ка не си кри­вим ду­ша­та. По вре­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на ГЕРБ има гра­деж, има съ­зи­да­ние, ико­но­ми­чес­ка ста­бил­ност, ев­ро­пей­ски ав­то­ри­тет, ба­лан­си­ра­на вън­шна по­ли­ти­ка, ин­вес­ти­ции, енер­гий­на и ин­фрас­трук­тур­на ди­вер­си­фи­ка­ци­я.

До­хо­ди­те на­рас­тват. Са­мо ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та е на­рас­на­ла над 2,5 пъ­ти в пе­ри­о­да 2011-2020 г.

Пра­ви­тел­ство­то има­ше фи­нан­со­ви ре­зер­ви, с ко­и­то бе­ше пос­рещ­на­та теж­ка­та пан­де­мич­на кри­за.

- А ко­руп­ци­я­та?

- Да об­ви­ня­ваш всич­ки в ко­руп­ция е не­се­ри­оз­но. Не­об­хо­ди­мо е да пред­ста­виш до­ка­за­тел­ства за кон­крет­ни лич­нос­ти. Ина­че е обик­но­ве­на кле­ве­та. А кле­ве­та­та е прес­тъп­ле­ние.

- Тряб­ва ли Бой­ко Бо­ри­сов да по­да­де ос­тав­ка?

- Да. Ако той мис­ли за спе­чел­ва­не на нов ман­дат, в не­гов ин­те­рес е час по-ско­ро да по­да­де ос­тав­ка. Со­ци­о­ло­ги­чес­ки­те из­след­ва­ния со­чат пре­дим­ство­то му. Ор­га­ни­за­ци­он­ни­те струк­ту­ри на ГЕРБ са фак­то­ри, нуж­ни за под­го­тов­ка­та на из­бо­ри.

Ако е заг­ри­жен за на­ро­да си, ще из­ча­ка ре­дов­ни­те из­бо­ри.

- А про­тес­ти­ра­щи­те ще го ча­кат ли?

- Емо­ци­о­нал­но­то със­то­я­ние на про­тес­ти­ра­щи­те ся­каш не им поз­во­ля­ва да мис­лят трез­во, мъд­ро, дал­но­вид­но.  Не мо­гат да об­яс­нят ка­къв е но­ви­ят мо­дел.

- А Вие зна­е­те ли го?

- Раз­би­ра се. Но­ви­ят мо­дел за Бъл­га­рия за­поч­ва още през да­леч­на­та 1879 г., ко­га­то на­ши­те мъд­ри пред­ци са из­пол­зва­ли доб­ре ра­бо­те­ща­та Бел­гийс­ка кон­сти­ту­ция и от нея са нап­ра­ви­ли Тър­нов­ска­та кон­сти­ту­ция. По­роч­ни­ят мо­дел на за­ко­но­да­тел­ство е ил­юс­три­ран от То­дор Жив­ков ка­то за­пис­ва в чл.1 на Кон­сти­ту­ци­я­та, че  БКП ръ­ко­во­ди дър­жа­ва­та. За съ­жа­ле­ние, то­зи ма­ни­ер в за­ко­но­да­тел­ство­то все още влас­тва.

Сти­га ве­че на­ши­те де­пу­та­ти да се уп­раж­ня­ват вър­ху Май­ка Бъл­га­рия чрез нес­ко­по­са­ни ло­бис­тки за­ко­ни, ко­и­то се про­ме­нят от вся­ка но­ва власт.

Фор­му­ла­та на но­вия мо­дел е във все­ки сек­тор да внед­ря­ва­ме най-доб­ри­те за­ко­ни и тях­но­то при­ла­га­не от ци­ви­ли­зо­ва­ни­те стра­ни. То­ва е на­уч­ни­ят под­ход.

Тол­ко­ва ху­ба­ви мо­де­ли има, ко­и­то мо­жем да адап­ти­ра­ме към Бъл­га­рия. Нап­ри­мер от Швей­ца­рия - без да из­дър­жа ар­мия, та­зи дър­жа­ва за 15 ми­ну­ти мо­же да мо­би­ли­зи­ра 600 хи­ляд­на войс­ка. Съ­що оттам мо­же да на­у­чим как се взи­мат ре­ше­ния с ре­фе­рен­ду­ми - ре­ги­о­нал­ни и на­ци­о­нал­ни. Съ­що - как по­ли­ци­я­та и шо­фьо­ри­те са в един от­бор сре­щу на­ру­ши­те­ли­те на пъ­тя. Съ­що - со­ци­ал­ни и оси­гу­ри­тел­ни сис­те­ми. От Ба­ва­рия - как е ор­га­ни­зи­ран ефек­ти­вен аг­ра­рен сек­тор. От Япо­ния - как се пра­ви обек­тив­на оцен­ка на ка­чес­тва­та на кад­ри­те.  От Шве­ция - как­во каз­ва ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят им: "То­ва, ко­е­то е доб­ро за фир­ма­та "Вол­во", е доб­ро за Шве­ция!" Ето то­ва е дър­жав­ни­кът-меч­та. От САЩ - как дър­жа­ва­та и об­щес­тво­то, с всич­ки си­ли под­кре­пят ра­бо­те­щия, пред­при­ем­чи­вия, та­лан­тли­вия. За­то­ва е най-бо­га­та­та дър­жа­ва. От Бъл­га­рия - да­нъч­ни­те за­ко­ни са доб­ри!

- За­що ние сме бед­ни?

- Бъл­га­рия за­поч­ва да обед­ня­ва не от уп­рав­ле­ни­е­то на Бой­ко Бо­ри­сов, а от 9 сеп­тем­ври 1944 г., ко­га­то ма­со­во се из­би­ват ра­бо­то­да­те­ли­те, пред­при­е­ма­чи­те, дър­жав­ни­ци­те. На тях­но мяс­то ид­ват по­луг­ра­мот­ни фун­кци­о­не­ри.

- Проф. Ди­мит­ров, след ка­то сте на­яс­но ка­къв мо­дел след­ва да се при­ла­га в Бъл­га­рия, не про­зи­ра ли тук Ва­ше же­ла­ние да нап­ра­ви­те по­ли­ти­чес­ка пар­тия?

- Ка­те­го­рич­но не. Аз съм чо­век на на­у­ка­та. Тук е мо­е­то приз­ва­ние. Мо­га да бъ­да по­ле­зен на по­ли­ти­ци­те, как­то нап­ри­мер де­сет­ки про­фе­со­ри съ­вет­ват До­налд Тръмп.

Бях по­ка­нен и ра­бо­тих из­вес­тно вре­ме ка­то за­мес­тник-ми­нис­тър, ек­сперт. На­яс­но съм, че сре­да­та е пъл­на с ин­три­ги, фал­ши­ви сце­на­рии, кле­ве­ти, ком­про­ма­ти.

- Ля­ва или дяс­на по­ли­ти­ка?

- Ис­то­ри­я­та ка­те­го­рич­но от­хвър­ли ля­ва­та по­ли­ти­ка ка­то не­ус­пеш­на. Не­ка да срав­ним Из­точ­на и За­пад­на Гер­ма­ния, Се­вер­на и Юж­на Ко­рея и ка­то ця­ло Из­точ­на и За­пад­на Ев­ро­па.

Ето за­що е нес­пра­вед­ли­во да се хвър­лят об­ви­не­ния вър­ху съв­ре­мен­ни­те уп­рав­ля­ва­щи, за­ра­ди бед­нос­тта в Бъл­га­рия.

- Се­га на­къ­де?

- Се­га е най-труд­но да се уп­рав­ля­ва дър­жа­ва­та. В ед­на от мо­и­те кни­ги аз ус­та­но­вя­вам, че е из­тек­ло вре­ме­то на по­ли­ти­чес­ка­та вър­те­леж­ка меж­ду ле­ви и дес­ни. Прос­то е нуж­на по­ли­ти­ка "НА ДВА­ТА КРА­КА"! Не мо­жем да раз­пре­де­ля­ме вре­ме­то си през че­ти­ри го­ди­ни ту за ра­бо­то­да­те­ли, ту за ра­бот­ни­ци.

Угас­на­ха це­ли сек­то­ри в ико­но­ми­ка­та. Не се виж­да кра­ят на пан­де­ми­я­та. Уп­рав­ля­ва­щи­те са зап­лаш­ва­ни с улич­ни без­ре­ди­ци и па­ле­жи. Ня­ма ди­а­лог.

Ня­ма из­я­вен ли­дер, кой­то ка­то Дан­ко, да ос­ве­ти пъ­тя на об­щес­тво­то със сър­це­то си през тъ­ма­та на без­пъ­ти­ца­та.

- И все пак, как­во оп­ти­мис­тич­но ще ка­же­те на сту­ден­ти­те и на кан­ди­дат-сту­ден­ти­те?

- Най-ху­ба­во­то е, че ве­че де­ца­та не се на­ла­га да учат в За­пад­на Ев­ро­па. На­ши­ят ев­ро­пей­ски уни­вер­си­тет­ски али­анс ще по­лу­чи 7 ми­ли­о­на ев­ро, за да под­по­мог­не учас­тни­ци­те в об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес. От Мон­та­на до Бур­гас и от Си­лис­тра до Пет­рич на­ши­те сту­ден­ти ве­че са ев­ро­пей­ци. Мно­го се на­дя­вам бъл­гар­ска­та дър­жа­ва да под­по­ма­га, а не да пре­чи на прос­пе­ри­ра­щи­те бъл­га­ри.

Та­зи го­ди­на пред­ла­га­ме на сту­ден­ти­те сти­пен­дии, та­ка че са­ми да си оп­ре­де­лят раз­ме­ра на так­си­те, вклю­чи­тел­но да учат без­плат­но.

В на­шия сайт www.uard.bg мо­гат да раз­бе­рат как. По­же­ла­вам им ус­пех и мно­го прек­рас­ни ми­го­ве в сту­ден­тския жи­вот!

 

 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com