Понеделник,

Кои топ биз­нес учи­ли­ща мо­же да срещ­не­те он­лайн на 4 юли?

От: Стандарт -
125
Кои топ биз­нес учи­ли­ща мо­же да срещ­не­те он­лайн на 4 юли?
A
A
A
  • МВА лич­но за Вас: Опоз­най­те раз­но­об­ра­зи­е­то и из­бе­ре­те най-доб­ро­то

Все­ки учас­тник в он­лайн съ­би­ти­е­то на Access MBA на 4 юли ще има шан­са да спе­че­ли без­плат­но по­се­ще­ние в уни­вер­си­тет по свой из­бор в под­хо­дящ пе­ри­од - още един по­ле­зен на­чин да опоз­на­е­те мяс­то­то, ко­е­то мо­же да да­де но­ва по­со­ка в ка­ри­е­ра­та ви.

 

В ди­ги­тал­но на­си­те­ния свят, в кой­то жи­ве­ем, хо­ра­та все по­ве­че це­нят лич­ния под­ход и пер­со­на­ли­зи­ра­ни­те ус­лу­ги. А ако смя­та­те, че е вре­ме да нап­ра­ви­те ед­на от най-важ­ни­те стъп­ки в сво­я­та про­фе­си­о­нал­на ка­ри­е­ра и лич­нос­тно раз­ви­тие - при­до­би­ва­не на MBA дип­ло­ма (Ма­гис­тра­ту­ра по биз­нес ад­ми­нис­тра­ция) - адек­ват­но­то съ­дейс­твие при из­бо­ра е от осо­бе­но зна­че­ние.

С ве­че над 15-го­диш­на ис­то­рия, ор­га­ни­за­то­рът на из­ло­же­ния за MBA и ма­гис­тър­ски биз­нес прог­ра­ми Advent Group от­но­во ще пред­ста­ви в Бъл­га­рия най-доб­ро­то от све­тов­но­то биз­нес об­ра­зо­ва­ние.

Ком­па­ни­я­та е съз­да­тел на ве­че ус­та­но­ве­ния Access MBA One-to-One фор­мат, кой­то да­ва въз­мож­ност за ин­ди­ви­ду­ал­ни сре­щи меж­ду уни­вер­си­те­ти и кан­ди­да­ти за МВА обу­че­ние. От че­ти­ри го­ди­ни съ­би­ти­я­та на Access MBA се пред­ла­гат и в на­пъл­но ин­те­рак­ти­вен он­лайн фор­мат, кой­то е най-под­хо­дящ в мо­мен­та, тъй ка­то све­тът все още се при­дър­жа към мер­ки за ог­ра­ни­ча­ва­не на пан­де­ми­я­та от Covid-19. На те­зи съ­би­тия, в рам­ки­те на 20-25 ми­ну­ти, две­те стра­ни за­ед­но раз­глеж­дат с как­во кон­крет­на прог­ра­ма мо­же да доп­ри­не­се за пос­ти­га­не­то на ка­ри­ер­ни­те це­ли на все­ки един про­фе­си­о­на­лист.

В до­пъл­не­ние, учас­тни­ци­те в съ­би­ти­е­то мо­гат да бъ­дат си­гур­ни, че ще раз­го­ва­рят с пред­ста­ви­те­ли на пред­ва­ри­тел­но под­бра­ни биз­нес учи­ли­ща, ко­и­то от­го­ва­рят на тех­ни­те пред­по­чи­та­ния. Ин­те­ре­су­ва­те се от биз­нес об­ра­зо­ва­ние във Ве­ли­коб­ри­та­ния? Он­лайн съ­би­ти­е­то Access MBA е удо­бен слу­чай да срещ­не­те лич­но пред­ста­ви­те­ли­те на Warwick Business School или Nottingham Trent University. Тър­си­те пред­при­е­ма­чес­ки фо­кус, кой­то да ви по­мог­не да раз­ви­е­те соб­ствен биз­нес? Прог­ра­ми­те на Sauder School of Business (Ка­на­да) и University of Tampa (САЩ) пред­ла­гат спе­ци­а­ли­за­ции и про­ек­ти за из­граж­да­не на пред­при­е­ма­чес­ки ка­чес­тва.

Въп­ре­ки че учас­ти­е­то във вся­ко съ­би­тие на Access MBA e на­пъл­но без­плат­но, кан­ди­да­ти­те, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от въз­мож­нос­ти­те за биз­нес обу­че­ние по све­та все пак тряб­ва да из­пъл­ня­ват ня­кои ус­ло­вия. Ус­пеш­но при­до­би­та ба­ка­ла­вър­ска сте­пен, сво­бод­но вла­де­е­не на ан­глий­ски език и по­не две го­ди­ни про­фе­си­о­на­лен опит - то­ва са ми­ни­мал­ни­те изис­ква­ния, за да мо­гат учас­тни­ци­те да из­вле­кат мак­си­мал­ни­те пол­зи от съ­би­ти­е­то. Раз­би­ра се, вся­ка MBA прог­ра­ма има свои ус­ло­вия за при­ем спо­ред фор­мата на прог­ра­ма­та и ин­ди­ви­ду­ал­ни­те об­сто­я­тел­ства на кан­ди­да­та.

Над­ник­не­те в мно­го­об­ра­зи­е­то от въз­мож­нос­ти, спо­ред ко­и­то да нап­ра­ви­те своя из­бор.

Фор­ми на обу­че­ние за все­ки

Един от без­спор­ни­те плю­со­ве на MBA обу­че­ни­е­то са имен­но мно­го­ли­ки­те фор­ма­ти, из­гра­де­ни спо­ред нуж­ди­те и за­е­тос­тта на кан­ди­да­ти­те. Та­ка нап­ри­мер про­фе­си­о­на­лис­ти­те, ко­и­то пред­по­чи­тат да про­дъл­жат да ра­бо­тят по вре­ме на меж­ду­на­род­но­то си обу­че­ние, мо­гат да из­бе­рат за­доч­на (part-time) прог­ра­ма или до­ри прог­ра­ма с дис­тан­ци­он­на фор­ма на обу­че­ние. Уни­вер­си­те­ти с ус­та­но­ве­на ре­пу­та­ция ка­то NEOMA Business School (Фран­ция), Warwick Business School (Ве­ли­коб­ри­та­ния и WU Executive Academy (Ав­стрия) да­ват въз­мож­ност на сво­и­те кан­ди­да­ти да по­се­ща­ват учеб­ни за­ня­тия в про­дъл­же­ние на ня­кол­ко дни все­ки ме­сец. Гъв­ка­ва­та струк­ту­ра на part-time прог­ра­ми­те поз­во­ля­ва на учас­тни­ци­те да се въз­пол­зват от но­ви­те си зна­ния вед­на­га, при­ла­гай­ки ги в ра­бот­на­та си сре­да още пре­ди да са за­вър­ши­ли об­ра­зо­ва­ни­е­то си.

Из­би­рай­ки part-time фор­мат, про­фе­си­о­на­лис­ти­те мо­гат да раз­чи­тат на до­хо­ди­те от тру­до­ва­та си дей­ност и да из­бег­нат па­у­за­та от ед­на или две го­ди­ни в ка­ри­ер­но­то си раз­ви­тие, ко­я­то съ­път­ства ре­дов­но­то (full-time) обу­че­ние. В съ­що­то вре­ме, ня­ма по-ав­тен­тич­на фор­ма на MBA от full-time прог­ра­ми­те. В тях се от­да­ва­те из­ця­ло на при­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния и уме­ния за пе­ри­од от ед­на или две го­ди­ни. То­зи вид обу­че­ние обик­но­ве­но но­си и най-мно­го до­ба­ве­на стой­ност за дип­ло­ми­ра­ли­те се. Ако ис­ка­те да се по­то­пи­те в кул­ту­ра­та на уни­вер­си­те­та, да се въз­пол­зва­те от об­кръ­же­ни­е­то си от със­ту­ден­ти с раз­но­об­ра­зен опит и да из­пи­та­те всич­ки пол­зи на MBA, то­зи фор­мат е за Вас.

На 4 юли Access MBA ще пред­ста­ви 10 раз­лич­ни full-time прог­ра­ми пред­ла­га­ни от ут­вър­де­ни ин­сти­ту­ции ка­то ис­пан­ския IE Business School и Hult International Business School - уни­вер­си­тет с кам­пу­си на ня­кол­ко кон­ти­нен­та.

Оп­ци­и­те не се из­чер­пват до­тук. Прог­ра­ми­те Executive MBA (EMBA) са спе­ци­ал­но раз­ра­бо­те­ни за ме­ниджъ­ри и пред­при­е­ма­чи с по-дъл­га и бо­га­та ка­ри­е­ра. Сред­на­та въз­раст в EMBA прог­ра­ми­те е 38 го­ди­ни, ка­то те­зи про­фе­си­о­на­лис­ти имат сред­но 14 го­ди­ни про­фе­си­о­на­лен опит и 9 го­ди­ни уп­рав­лен­чес­ки опит. Въп­ре­ки че ста­ва въп­рос за ве­че из­гра­де­ни ли­де­ри, пос­лед­ни­те тен­ден­ции в биз­не­са и на ра­бот­но­то мяс­то по­каз­ват, че чо­век се учи цял жи­вот. Из­клю­чи­тел­на­та по­пу­ляр­ност на EMBA фор­ма­та е до­ка­за­тел­ство, че то­ва не е кли­ше, а стан­дарт. Про­фе­си­о­на­лис­ти­те, ко­и­то за­е­мат ви­со­ки по­зи­ции и имат още по-ам­би­ци­оз­ни це­ли за лич­нос­тно­то си раз­ви­тие и за об­щес­тве­но­то бла­го, фор­ми­рат нов кръг от цен­ни поз­нан­ства по вре­ме на EMBA обу­че­ни­е­то си. IESE Business School (Ис­па­ния) и ESCP Europe са са­мо ня­кои от биз­нес учи­ли­ща­та, ко­и­то ще пре­зен­ти­рат сво­и­те ак­ре­ди­ти­ра­ни Executive MBA прог­ра­ми по вре­ме на он­лайн съ­би­ти­е­то. Бел­гий­ски­ят Vlerick Business School е дру­га под­хо­дя­ща дес­ти­на­ция за хо­ра, ко­и­то тър­сят мре­жа от опит­ни про­фе­си­о­на­лис­ти с меж­ду­на­ро­ден ли­дер­ски опит.

Пъс­тро­та от ре­ги­о­ни

До­ка­то фор­ма­та на обу­че­ние на MBA оп­ре­де­ля как­во и как ще на­у­чи­те, то мес­то­по­ло­же­ни­е­то е съ­що тол­ко­ва важ­но за лич­нос­тно­то из­рас­тва­не на все­ки един про­фе­си­о­на­лист. Кам­пу­сът е оп­ре­де­лящ за кръ­га от поз­нан­ства, кой­то ще из­гра­ди­те, как­то на меж­ду­на­род­но, та­ка и на мес­тно ни­во. Бъ­де­щи­те ка­ри­ер­ни це­ли съ­що са от зна­че­ние при из­бо­ра на ре­ги­он, в кой­то да за­дъл­бо­чи­те биз­нес уме­ни­я­та си и да за­поч­не­те да ги при­ла­га­те на прак­ти­ка.

Бли­зо до Бъл­га­рия

На­пъл­но раз­би­ра­е­мо е, че ня­кои кан­ди­да­ти пред­по­чи­тат да ос­та­нат бли­зо до до­ма по вре­ме на биз­нес обу­че­ни­е­то си. Па­за­рът за MBA в Из­точ­на Ев­ро­па и в бли­зост до Бъл­га­рия се раз­ви­ва все по­ве­че, пред­ла­гай­ки ка­чес­тве­но об­ра­зо­ва­ние в ре­ги­о­на са­мос­то­я­тел­но или в пар­тньор­ство с меж­ду­на­род­ни ин­сти­ту­ции. Та­ки­ва са Bucharest University of Economic Studies в Ру­мъ­ния, ра­бо­тещ съв­мес­тно с ка­над­ския уни­вер­си­тет UQAM, а съ­що и CITY College, International Faculty of the University of Sheffield, чи­и­то part-time MBA прог­ра­ми се про­веж­дат в Со­фия и Со­лун. Въп­ре­ки ре­ги­о­нал­но­то си раз­по­ло­же­ние, MBA прог­ра­ми­те дър­жат да за­па­зят гло­бал­ния ха­рак­тер ти­пи­чен за та­зи фор­ма на обу­че­ние чрез пъ­ту­ва­ния и спе­ци­а­ли­за­ции в пар­тньор­ски кам­пу­си по све­та.

За­пад­на Ев­ро­па

Бла­го­да­ре­ние на бър­зи­те тем­по­ве, с ко­и­то биз­не­сът, тех­но­ло­ги­и­те, а и об­ра­зо­ва­ни­е­то се из­ме­нят по све­та, Ев­ро­па съ­що се рад­ва на из­клю­чи­тел­но раз­но­об­ра­зие от MBA прог­ра­ми. Ре­дов­но­то full-time обу­че­ние в ре­ги­о­на обик­но­ве­но трае ед­на го­ди­на в срав­не­ние с ти­пич­на­та за Се­вер­на Аме­ри­ка MBA про­дъл­жи­тел­ност от две го­ди­ни. То­ва поз­во­ля­ва до­пъл­ни­тел­на гъв­ка­вост за кан­ди­да­ти­те, на­со­чи­ли ин­те­ре­са си към ев­ро­пей­ски уни­вер­си­те­ти.

Не мо­же да се ка­же, че има кон­крет­ни спе­ци­а­ли­за­ции или учеб­ни под­хо­ди, ко­и­то се сре­щат по-чес­то от дру­ги. За­па­зе­на­та мар­ка на NEOMA Business School (Фран­ция), нап­ри­мер, е лич­нос­тно­то раз­ви­тие на учас­тни­ци­те в прог­ра­ма­та чрез ме­то­ди ка­то ди­зайн мис­ле­не (design thinking) и обу­че­ние с во­ен­но­мор­ски­те си­ли на Фран­ция.

Се­вер­на Аме­ри­ка

Без­спор­но, САЩ и Ка­на­да са по­пу­ляр­ни дес­ти­на­ции за хо­ра­та, ко­и­то тър­сят ав­тен­тич­но и за­дъл­бо­че­но MBA об­ра­зо­ва­ние. Стру­ва си да про­у­чи­те ак­ре­ди­ти­ра­ни ин­сти­ту­ции в ре­ги­о­на ка­то University of Tampa (САЩ), Sauder School of Business (Ка­на­да) и Hult International Business School със сво­и­те кам­пу­си в Бос­тън и Сан Фран­цис­ко. Про­фе­си­о­на­лис­ти­те не би­ва да пре­неб­рег­ват и въз­мож­нос­тта да кан­ди­дат­стват за сти­пен­дии с ре­ги­о­на­лен или друг фо­кус - MBA прог­ра­ми­те ви­на­ги тър­сят пъс­тро раз­но­об­ра­зие от на­ци­о­нал­нос­ти за сво­и­те ко­хор­ти.

По­ня­ко­га бо­гат­ство­то от прог­ра­ми, меж­ду ко­и­то все­ки мо­же да по­тър­си и из­бе­ре най-доб­ро­то за се­бе си, е гла­во­за­май­ва­що за кан­ди­да­ти­те, по­е­ли по пъ­тя на MBA. Лич­ни­те сре­щи с пред­ста­ви­те­ли на меж­ду­на­род­ни уни­вер­си­те­ти се оказ­ват без­цен­ни имен­но в та­ки­ва си­ту­а­ции. Близ­ки­ят до­сег с вся­ка прог­ра­ма и ней­ни­те спе­ци­фи­ки, как­то и въз­мож­нос­тта да по­лу­чи­те от­го­во­ри на кон­крет­ни въп­ро­си, мо­же да се ока­же ре­ша­ващ за край­но­то Ви ре­ше­ние.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com