Из­пи­ти­те - са­мо вър­ху те­ми от пър­вия срок

Ба­ло­ве­те пред­пла­те­ни, рес­то­ран­ти мо­же да връ­щат па­ри­те

Из­пи­ти­те - са­мо вър­ху те­ми от пър­вия срок | StandartNews.com
  • Пус­на­ха ке­тъ­ринг с учи­лищ­ния об­яд от сто­ло­ва­та, да­ват и на пен­си­о­не­ри
  • Ба­ло­ве­те пред­пла­те­ни, рес­то­ран­ти мо­же да връ­щат па­ри­те

Ма­ту­ри­те най-ве­ро­ят­но ще бъ­дат са­мо вър­ху ма­те­ри­а­ла, кой­то е взет през пър­вия срок, съ­що­то ва­жи и за на­ци­о­нал­но­то вън­шно оце­ня­ва­не в сед­ми клас. Пред­се­да­те­лят на най-го­ля­мо­то ди­рек­тор­ско сдру­же­ние Ди­ян Ста­ма­тов, кой­то е и шеф на 119 СУ, за­я­ви пред "Стан­дарт", че е про­ве­де­на ан­ке­та с не­го­ви ко­ле­ги как да прик­лю­чи обу­че­ни­е­то при фор­сма­жор­ни­те об­сто­я­тел­ства. От всич­ки 600 от­клик­на­ли ди­рек­то­ри сто про­цен­та са за­я­ви­ли, че из­пи­ти­те тряб­ва да бъ­дат са­мо вър­ху ма­те­ри­ал, кой­то е изу­ча­ван през пър­вия срок, за­що­то дис­тан­ци­он­но­то обу­че­ние не про­ти­ча по ед­на­къв на­чин нав­ся­къ­де и де­ца­та се под­гот­вят на раз­лич­ни ско­рос­ти. То­ва оз­на­ча­ва, че в 12 клас ве­ро­ят­но ще от­пад­нат всич­ки въп­ро­си вър­ху про­из­ве­де­ни­я­та на Ди­ми­тър Ди­мов и Ди­ми­тър Та­лев, а ни­що чуд­но и вър­ху Вап­ца­ров, кой­то е за­поч­нат да се изу­ча­ва мал­ко пре­ди об­я­вя­ва­не­то на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние и ве­ро­ят­но не нав­ся­къ­де е пре­по­да­ден. Съ­що­то на­мек­на и прос­вет­ни­ят ми­нис­тър Кра­си­мир Въл­чев ка­то един от ва­ри­ан­ти­те, вър­ху ко­и­то МОН ра­бо­ти в мо­мен­та. То­ва оба­че оз­на­ча­ва, че тряб­ва да бъ­дат пре­ра­бо­те­ни част от тес­то­ве­те в ба­за дан­ни­те на ми­нис­тер­ство­то, в ко­и­то фи­гу­ри­рат въп­ро­си вър­ху те­зи ав­то­ри.

"На­дя­ва­ме се, че ма­ту­ри­те ще се със­то­ят в уре­че­ни­те сро­ко­ве, за­що­то от тях за­ви­си кан­ди­дат­ства­не­то на уче­ни­ци­те и в чуж­ди уни­вер­си­те­ти", ка­за Ста­ма­тов. Що се от­на­ся до сед­мок­лас­ни­ци­те, за тях из­пи­ти­те мо­гат да се про­ве­дат и по-къс­но, ка­то се про­ме­ни и гра­фи­кът за при­ем в гим­на­зии на ба­за­та на те­зи ре­зул­та­ти. "Зре­лос­тни­ци­те в мо­мен­та по­ве­че се въл­ну­ват от аби­ту­ри­ен­тски­те си ба­ло­ве, от­кол­ко­то от ма­ту­ри­те, за­що­то тях са очак­ва­ли през ця­ла­та го­ди­на", за­я­ви Ста­ма­тов. За­ли­те са ре­зер­ви­ра­ни още през ок­том­ври, но в до­го­во­ра има оп­ция, че при фор­сма­жор­ни об­сто­я­тел­ства не­ща­та мо­гат да бъ­дат пре­до­го­во­ре­ни или рес­то­ран­тът да вър­не па­ри­те. Въп­ро­сът е кол­ко от рес­то­ран­ти­те, в ко­и­то са ре­зер­ви­ра­ни аби­ту­ри­ен­тски ба­ло­ве, ще имат ре­сурс да ра­бо­тят след кри­за­та.

По не­го­ви­те ду­ми на вто­ра­та сед­ми­ца от ко­ро­на­ви­ру­са учи­ли­ще­то му ве­че ще ми­не на ре­ал­ния си гра­фик, то­ест на две сме­ни он­лай. "По­лу­чих­ме мно­го от­зи­ви от ро­ди­те­ли­те, че имат де­те в на­чал­ния курс и в про­гим­на­зи­я­та, но са­мо един ком­пю­тър и за две­те и не мо­гат да учат па­ра­лел­но. За­то­ва от по­не­дел­ник уче­ни­ци­те ще учат съ­от­вет­но в пър­ва и вто­ра смя­на", за­я­ви Ста­ма­тов. Той по­со­чи, че до­ри и учи­те­ли­те по пред­ме­ти ка­то физ­кул­ту­ра, му­зи­ка и изоб­ра­зи­тел­но из­кус­тво са из­клю­чи­тел­но кре­а­тив­ни - учи­те­ли­те по физ­кул­ту­ра пус­ка­ли ви­деа с уп­раж­не­ния, ко­и­то мо­гат да бъ­дат из­пъл­ня­ва­ни, а по ри­су­ва­не пос­та­ви­ли за­да­ча да бъ­де нап­ра­ве­на най-по­зи­тив­на­та ри­сун­ка за вре­ме­то след края на епи­де­ми­я­та. По пред­при­е­ма­чес­тво уче­ни­ци­те по­лу­чи­ли за­да­ча да из­чис­лят от кои раз­хо­ди мо­же да се ли­ши се­мейс­тво­то им по вре­ме на епи­де­ми­я­та, за да оце­лее не­го­ви­ят бюджет. Учи­лищ­ни­те пси­хо­ло­зи пък под­гот­ви­ли пре­зен­та­ции, ко­и­то да по­мог­нат на де­ца­та да оце­ля­ват пси­хи­чес­ки в из­вън­ред­на­та си­ту­а­ция - и най-ве­че да ги на­ка­рат да си ми­ят ръ­це­те. 

Учи­ли­ща­та пус­на­ха и дру­га ус­лу­га - дос­тав­ка на обе­да, кой­то ина­че де­ца­та тряб­ва­ше да по­лу­чат в школ­ска­та сто­ло­ва. При то­ва той се дос­та­вя не са­мо на уче­ни­ци­те, чи­и­то ро­ди­те­ли про­дъл­жа­ват да ра­бо­тят в кри­за­та, но и на вън­шни хо­ра - нап­ри­мер пен­си­о­не­ри. Дос­тав­ка­та е без­плат­на с так­си­та на Йе­лоу, а раз­хо­ди­те по пре­во­за се по­е­мат от Мас­тър­кард ка­то част от бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния. До мо­мен­та та­ки­ва офер­ти са пус­на­ли 119-то, 23-то, 109-то, 138-мо и 31-во учи­ли­ща в сто­ли­ца­та - пре­дим­но гим­на­зии, в ко­и­то има го­лям брой уче­ни­ци.

До­маш­но­то обу­че­ние по­ро­ди и един друг проб­лем, пред­вид фак­та, че не всич­ки учи­те­ли пол­зват ед­ни и съ­щи плат­фор­ми. Ня­кои от тях, ка­то Google clasroom са ща­дя­щи към лич­ни­те дан­ни на уче­ни­ци­те, но дру­ги учи­те­ли из­пол­зват ве­че пред­ва­ри­тел­но ор­га­ни­зи­ра­ни гру­пи във Фейс­бук и то­ва крие риск от из­ти­ча­не на дан­ни за де­ца­та и се­мейс­тва­та им, как­то и от он­лайн тор­моз, твър­дят юрис­ти. Он­лайн за­да­чи поч­на­ха да да­ват и за­ба­вач­ки­те за де­ца­та, ко­и­то си сто­ят у до­ма и мо­гат да ги из­пъл­нят с по­мощ­та на ро­ди­те­ля.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай