20 минути час за малчуганите

Ако се мине на онлайн часове, само големите ще вземат уроци по 40 мин.

20 минути час за малчуганите | StandartNews.com
  • Ако се мине на онлайн часове, само големите ще вземат уроци по 40 мин.
  • Дистанционната форма ще се осъществява от училища, подали заявка в РУО

Ако държавата мине на онлайн обучение заради Ковид-19, малките ученици ще вземат часове само по 20 минути. Става дума за децата от първи до четвърти клас.
Това предвиждат промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Те уреждат подробностите около обучението от разстояние в електронна среда, към което ще се преминава при извънредно положение, карантиниране на паралелки и др. и което вече бе регламентирано с промени в училищния закон.
Обучението в дистанционна форма според наредбата може да е синхронно или несинхронно (наблюдение на урок от екрана, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици). Учебното време в дистанционните учебни часове ще включва времето за провеждане на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или извън урока, пише в наредбата. Според нея продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в е-среда няма да може да надвишава 20 минути в началния етап, 30 минути в прогимназиалния етап и 40 минути в гимназиалната степен. При несинхронно обучение времето за дистанционните учебни часове няма да може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.
Самата дистанционна форма на обучение ще се осъществява от училища, които са заявили в Регионалните управления възможност да осигуряват дистанционна форма на обучение по етапи и степени на образование, както и от училища, включени в списък, утвърден със заповед на просветния министър (т.нар дистанционни центрове).
Промените добавят цял раздел, посветен на обучението от разстояние в електронна среда. Те повтарят поправките в училищния закон относно случаите, в които ученик ще може да се обучава от разстояние - при извънредни обстоятелства, когато присъственият образователен процес е преустановен, по здравословни причини на ученика - до 30 дни и над 30 дни в три случая - ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му, или това на лица, с които той живее на един адрес, както и по избор на ученика или родителя след разрешение на началника на РУО. Въпросното е-обучение ще се осъществява от училището, в което са записани учениците, но ако то няма такава възможност , тогава ще му преподават учители от друго училище, което ще се определя от РУО-то.
За да се обучава електронно от разстояние, ученикът ще подава заявление до директора с декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ (в случаите, когато рискът за здравето е причината). Ако училището може да осигури обучение от разстояние директорът следва да информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението. Ако не може - в същия срок трябва да изпрати документите на началника на РУО за проучване на възможностите друго училище да осигури обучението. Началникът на РУО-то ще информира родителя за съответните възможности не по-късно от 3 работни дни от датата на подаване на заявлението, като разрешението за подобно обучение ще зависи от успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната година. Е-обучението би следвало да стартира до 7 дни от подаване на заявлението. Когато причината е личното желание на ученика, родителят трябва да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението, да поддържа редовна комуникация с училището, да се осведомява за развитието на ученика, да осигури редовното му участие и да подпомага самоподготовката му.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай