В Стара Загора обсъдиха мерки за намаляване на пътния травматизъм

Днес се проведе първо заседание на новосформираната работна група

В Стара Загора обсъдиха мерки за намаляване на пътния травматизъм | StandartNews.com

Днес се проведе първо заседание нановосформираната със заповед на кметана Община Стара Загора Живко Тодоровработна група, целяща набелязване намерки и предприемане на действия занамаляване на пътния травматизъм внатоварени пътни участъци натериторията на Община Стара Загора.Участници в нея бяха зам.-кметът наОбщина Стара Загора и председател наработната група Йордан Николов,секретарят на местната администрацияДелян Иванов, началникът на„Охранителна полиция“ при ОДМВР СтараЗагора Илиян Илиев, началникът насектор „Пътна полиция“ Бончо Славов,зам.-председателят на Държавна агенция„Безопасност на движението попътищата“ Анжелина Тотева, ДианаРусинова от Европейския център затранспортни политики, специалисти отДържавна агенция „Безопасност надвижението по пътищата“ и Европейскияцентър за транспортни и политики ипредставители на общинскаадминистрация.Бяха набелязани конкретни задачи,които да повишат безопасността навсички участници в движението и нанай-уязвимите групи-деца, пешеходци ивелосипедисти.Определените участъци с концентрацияна пътно-транспортни произшествия отОДМВР- Стара Загора и местата, за коитоса постъпили сигнали за нарушаване направилата за движение по пътищата наГорещия телефон на Общината, ще бъдатпредставени на Европейския център затранспортни политики за обследване иза извършване на целенасочениинспекции по пътна безопасност. Te щеизготвят оценка на участъците сповишен риск от настъпване на пътентравматизъм, съобразнохарактеристиките им, коитопредставляват опасност от настъпванена ПТП, както и ще предложат решения заподобряване условията за безопаснодвижение по пътищата на територията наград Стара Загора и осъществяване напревенция срещу случаи на пътентравматизъм. От Европейския център щенаправят анализ на определенитеучастъци със завишенапътно-транспортна аварийност, които сапричини за настъпване на пътентравматизъм на територията на града ище представят подробен доклад.На база днешната инспекция експертитеот Държавна агенция “Безопасност надвижението по пътищата” щепредоставят доклад с конкретнипрепоръки за повишаване небезопасността на територията наобщината. Обсъдени бяха и вариантите заизграждане на средства за ограничаванена скоростта, съобразно изискваниятана нормативната уредба. Експертитеизразиха мнение, че избора на средстваза ограничаване на скоростта трябва дасе прави след подробен анализ напътната обстановка и на тяхнатанеобходимост, а не на всички места,където инфраструктурата позволява.Предложено беше с цел повишаване напътната безопасност и качеството наживот да се обсъдят участъците, къдетода бъдат обособени зони с ограничениена скоростта до 30 км/час или т.нар.„Зона30“. Това е инструмент за управление иуспокояване на трафика, намаляване наинцидентите и тежестта напоследствията от тях.По време на заседанието експертитезаявиха мнението си, че мигащият зеленсигнал на светофарните уредби енеобходимо да бъде премахнат, тъй като,по думите им, ефектът върху водачите намоторни превозни средства еотрицателен.Община Стара Загора ще предприемецеленасочени действия за осветеност напешеходните пътеки. От звено „Градскамобилност“ ще засилят наблюдението сивърху камерите. Видеозаписите навсички водачи, които не спазватправилата за движение, ще бъдатпредоставяни на компетентните организа предприемане на действия поустановяването и санкционирането им.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай