Петък,

Какво пречи за модернизация на ПП „Витоша”

От: Failed to load user -
Какво пречи за модернизация на ПП „Витоша”
A
A
A

Колизия между Закона за горите, Закона за устройство на територията и точка 144 от Плана за управление на Природен парк „Витоша" възпрепятства изключително належащата модернизация на лифтовете и ски пистите. Това е причината, поради която съоръженията в планината е невъзможно да се обновяват.

От почти 10 години „Витоша ски" полага огромни усилия да убеди държавните и общински институции, че модернизацията на инфраструктура във Витоша е абсолютно належаща. Това се доказва и от всички социологически изследвания, които еднозначно показват, че гражданите на София категорично искат нова визия на парка.

Съобразявайки се с нагласите на столичани и любителите на зимните спортове, „Витоша ски" още преди 7 години изготви нов проект за Туристическа и ски зона Алеко, консултиран от канадската компания „Еко сайн". Управляващ фирмата е един от безспорните авторитети в тази област, Пол Матюс – човекът, правил ски зоните за олимпиадите във Ванкувър и Сочи.

„За съжаление, проектът още е блокиран от жалбите на неправителствени организации, възползващи се от взаимнопротиворечащи си закони в България. Вместо неяснотите да бъдат изчистени, проблемът беше задълбочен. Приеха се промени в Закона за горите, които влизат в явна колизия с Плана за управление на ПП „Витоша", категорични са от „Витоша ски".

Според промените от 2012 година в Закона за горите, подмяната на съществуващите лифтове започва с промяна на статута на територията под самите тях, която в момента се води горска. Същевременно, сега-действащият План за управление на ПП Витоша забранява изключването на всякаква земя от горския фонд на територията на природния парк. Тоест, планът забранява това, което законът изисква.

Освен със Закона за горите, Планът за управление влиза в колизия и със Закона за устройство на територията. Наистина, Планът допуска подмяната на съществуващите лифтове. Но за да се подмени един стар лифт от миналия век с нов по същото трасе, следва да се сменят фундаментите и стълбовете. Тази подмяна, по смисъла на Закона за устройство на територията, е строителство. А ново строителство, съгласно действащия План за управление на ПП Витоша, е забранено.
Това противоречие между Закона за горите, Закона за устройство на територията и Плана за управление блокира модернизацията на Витоша. И независимо кой е собственик на съоръженията, той няма възможност да я извърши.
Истината е, че докато не се синхронизират Законът за горите, Закона за устройство на територията и Планът за управление на ПП Витоша, модернизацията на съоръженията ще останe невъзможнa.

Без адекватни и решителни действия на институциите за необходимите законови промени, хаосът, постепенното западане и опасностите за живота и здравето на туристите във Витоша ще продължат.

„Витоша ски" е готова да извърши пълна модернизация на съоръженията в ПП Витоша, веднага щом това бъде разрешено от нормативната уредба. Именно затова, апелираме към всички журналисти, печатни и електронни медии, както и към цялата общественост, да подкрепят приемането на нужните промени в законите и новия План за управление на ПП Витоша. Това ще даде възможност Витоша да бъде превърната в модерен и гостоприемен за туристи и спортисти природен парк.

Обратното ще означава, че и през тази година абсолютно нищо няма да се промени.

Приложение
1. Противоречие между Закон за горите и ПУ на ПП Витоша, което де факто забранява модернизацията на съоръжения

ЧЛЕН 73 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ:
Чл. 73. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 27 от 2013 г.) площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически съоръжения, както и на площадкови енергийни обекти по смисъла на Закона за енергетиката;

2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена - пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има действащи общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила:
а) подробен устройствен план - за реализиране на проекти за предоставяне на социални услуги - резидентен тип, и социални услуги от специализираните институции;
б) общ устройствен план - в останалите случаи;

5. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията;

6. изграждане на стълбове за лифтове и влекове, както и на основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове;

7. изграждане на ски писти.
(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана със:
1. отбраната или сигурността на страната;
2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерския съвет;
3. изпълнение на инвестиционни проекти за нужди на общината, одобрени с решение на общинския съвет.
(3) Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните и се разходват само за залесяване и строителство и поддръжка на горски пътища.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3 и т. 4, буква "б" се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота.

(5) Поземлени имоти в горски територии се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.

(6) Не се допуска промяна на предназначението на горски територии за ски писти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии.

(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) За срок до 30 години не се допуска промяна на функционалното предназначение на обекти, изградени върху поземлени имоти, чието предназначение е променено по реда на ал. 1, т. 4, буква "а".

(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Не се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които съгласно становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.

ТОЧКА 144 ОТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП ВИТОША

144. Не си допуска промяна в предназначението на земите и горите от горския фонд и строителство в тях с изключение на прекарване на проводи и съоръжения, свързани с техническата инфраструктура.

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички