08:45 ч.

27.10.17

13 мин.

0

1

0

"Безконтактни мултиплексорни вериги" обявява покана за избор на изпълнител

от редактор |

"Безконтактни мултиплексорни вериги"  обявява покана за избор на изпълнител

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА „БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ" ЕООД


На основание т.4.6 от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции" – Приложение № 3 към чл.13б. на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 101, тел: 02/9316075; факс 02/8313185, e-mail: [email protected] , отправя настоящата покана за участие в процедура за избор на изпълнител при следните условия:


I. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Предмет на процедурата: „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции" на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД " за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги;
3. Финансиране;


Целта на процедурата е да се изберат 4 /четири/ финансови/кредитни институции, които да обслужват дейността на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД. Дружеството попада в приложното поле на правилата за концентрация, съгласно които нетната експозиция на Възложителя към една кредитна или финансова институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на Възложителя. Съгласно чл. 13б, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, изм. с ПМС № 127/2013 г., „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД спазва „Правила за концентрация, отчетност и контрол" от Приложение № 3 към Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и участниците следва да участват за изпълнение на цялата поръчка. Срокът за възлагане е 36 месеца от влизане в сила на договора.


II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


1. Банката да е с регистрация и лиценз по смисъла на ЗКИ – доказва се със заверено копие на разрешение/лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност, съгласно чл. 15 от Наредба № 2 от 22 декември 2006г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции (Загл. Доп. – ДВ, бр. 36 от 2009) и заповед или друг документ на БНБ за извършване на дейност;


2.Банката да представи копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.
3. Банката да представи декларация за отсъствие на обстоятелства по образец, а при подписване на договор с участник, определен за изпълнител - с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точка 3 от декларацията.
4. Липса на клаузи от страна на банката за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД – доказва се с декларация по образец;


III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ


Документи, които всяка оферта трябва да съдържа:


Административни сведения по образец– Приложение № 1;
Декларация по Глава II. т.3 от кандидата за липса на обстоятелства по образец - Приложение № 2.
Декларация по глава II. т.4 по образец – Приложение № 3
Декларация за конфиденциалност по образец – Приложение № 4
Техническо предложение – Приложение № 5;
Ценово предложение – Приложение № 6
Документ по глава II т.1.
Документ по глава II т.2.
Декларация за приемане условията на конкурсната процедура – Приложение №7


Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата покана.


От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:


чиито оферти не отговарят на предварително поставените условия в тази покана;
не са представили някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана;
лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност или осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
е обявен в несъстоятелност и/или е в производство по ликвидация ;


е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.
е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
за представляващия и за представляваното от него юридическо лице са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:


е постъпила в не запечатан или в прозрачен плик;
е постъпила в нарушена цялост;
е постъпила след изтичане на крайния срок;


Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта), следва да бъдат номерирани и прошнуровани по начин, който не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата и запечатани в непрозрачен плик.
За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и на условията, посочени в тази покана.


IV. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ


Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 03.11.2017 г.
Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 101.
Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02/8313185 или на адрес: гр. София-1202, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 101.
Отговорите се публикуват в профила на купувача на електронната страница на Възложителя - http://bmv-eood.bg .


V. УСЛОВИЯ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ


Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на договора.
Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:


име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника и лице за контакт;
следното обозначение: „За участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД";


Пликът съдържа документите, изисквани от Възложителя и документ за упълномощаване ако има такова;
В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Ценово предложение" и име на участника. Той съдържа ценовото предложение на участника - Приложение № 6.


При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящия регистър се отбелязват следните данни: наименование на участника, пореден номер, дата и час на получаване на офертата.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.
Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.


Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на български език.


Ако след изтичането на срока „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД е събрало по-малко от 5 (пет) оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на офертите 5 (пет) работни дни от датата на обявяването. След изтичане на срока, даден в повторната покана, Възложителят избира изпълнители на базата на предоставените оферти, независимо от техния брой.


Подадените оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия. За резултатите от решенията на Възложителя за избор на обслужваща кредитна и финансова институция, участниците ще бъдат уведомени.
Предложенията се оценяват от комисията по критерия „икономически най-изгодна оферта", съгласно „Методика за определяне на икономически най-изгодната оферта".


Показателите на комплексната оценка, относителната им тежест и условията, които отнемат точки, са описани в „Методика за определяне на икономически най-изгодната оферта".
Методика за определяне на икономически най-изгодната оферта
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка и на крайни оценки на съответните показатели. Комплексната оценка на офертата включва два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:


1. Неколичествена група показатели (К1) с максимална стойност 100 т. – с 40 % относителна тежест в комплексната оценка.
2. Количествена група показатели (К2) с максимална стойност 100 т. – с 60 % относителна тежест в комплексната оценка.


Комплексна оценка (КО) се изчислява за всеки кандидат в брой точки, като сбор от стойностите на съответните показатели К1 и К2 умножени съответно по относителните им тегла, или
КО = К1*40% + К2*60%
Максималният брой точки на комплексната оценка е равен на 100.


Крайната оценки за показателите К1 и К2 е сума на съставящите ги показатели определена както следва:
На участника с най-добро предложение по съответния показател ще бъдат присъдени максимален брой точки. Той ще бъде база за оценка на останалите участници и на база относителни тегла ще бъде формирана тяхната оценка по формулите:


За показателите, за които най-голямото предложение е най-добро:
(оценявано предложение/най-добро предложение max)*максимален брой точки
(Сn/Сmax)*максимален брой точки по отделния показател


За показателите, за които най-малкото предложение е най-добро:
(най-добро предложение min/оценявано предложение)*максимален брой точки.
(Сmin/Сn)*максимален брой точки по отделния показател
Където:
Cn – предложение на кандидата
Cmin – минимално предложение
Cmax – максимално предложение


В случай, че най-доброто предложение е 0, към числителя и знаменателя на формулата се прибавя 1 (единица).
В процедурата са заложени изисквания на Възложителя, на които участникът следва да отговори с «ДА» или «НЕ», в зависимост от възможността му да ги изпълни и съответно получава стойностна оценка или нулева оценка. Ако участникът даде отговор „НЕ" на показател от „Специфични изисквания на „БМВ" ЕООД", от общата оценка на неколичествените показатели се отнемат определен брой точки, след което се формира крайна им оценка. Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира кандидатът с най-висока комплексна оценка.


Показателите, тяхната мярка, максимален брой точки и тежест в % са дадени в Раздел І. Неколичествени показатели, Раздел ІІ Количествени показатели, разграничени по позиции 1, 2 и 3., Таблица № 1 - Дългосрочен кредитен рейтинг и Таблица № 2 - Наказателни точки, при неизпълнение на специфичните изисквания на Възложителя.


По т.1. Наличие на надеждна платформа за активно интернет банкиране в реално време с електронен подпис, кандидатите предоставят и писмена обосновка за надеждността на платформата.


По т. 2. Кандидата прилага заверено копие на документ за присъден рейтинг. Задължително рейтинга на финансовата институция следва да е присъден от агенция, регистрирана в Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) - ESMA, съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа (начина на оценка е посочен в Таблица № 1). Рейтингът от друга агенция, различна от Moody's, S&P, Fitch и БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД, който не може да бъде приравнен към инвестиционен клас рейтинг в Таблица № 1, получава 0 точки. Списъка с регистрирани и сертифицирани рейтингови агенции е с електронен адрес: http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs


Показатели
Мярка
Максимален брой точки
Тежест
Формула
* чрез платежно по електронен път
лева
7
7%
(Сmin/Сn)*7
2.2.2. Такса вътрешно банков превод в лева в т.ч.:


* чрез платежно на хартиен носител
лева
0.5
0.50%
(Сmin/Сn)*0.5
* чрез платежно по електронен път
лева
3
3%
(Сmin/Сn)*3
2.2.3. Такса междубанков превод наредени чрез РИНГС


* чрез платежно на хартиен носител
лева
0.5
0.50%
(Сmin/Сn)*0.5
* чрез платежно по електронен път
лева
6
6%
(Сmin/Сn)*6
2.2.4. Издадени междубанкови преводи в евро със ТОМ вальор в т.ч.:


* със ТОМ вальор (до един работен ден =1 точка; над един работен ден = 0 т)
дни
1
1%


* Комисионна от стойността на превода
%
2
2%
(Сmin/Сn)*2
* Максимален размер на таксата по превода
евро
0.5
0.50%
(Сmin/Сn)*0.5
2.2.5. Издадени междубанкови преводи в щатски долари със ТОМ вальор в т.ч.:


* със ТОМ вальор (до един работен ден =1 точка; над един работен ден = 0 т)
дни
1
1%


* Комисионна от стойността на превода
%
2
2%
(Сmin/Сn)*2
* Максимален размер на таксата по превода
евро
0.5
0.50%
(Сmin/Сn)*0.5
2.3.Касови операции


9.5
9.50%


2.3.1. Комисионна за теглене в брой на банкноти от разплащателни сметки в лева в т.ч.:


7
7%


2.3.1.1. До 5 000 лв без предизвестие
%
2
2%
(Сmin/Сn)*2
2.3.1.2. Над 5 000,01 лв с двудневно предизвестие
%
3
3%
(Сmin/Сn)*3
2.3.1.3. Над 5 000,01 лв без предизвестие
%
2
2%
(Сmin/Сn)*2
2.3.2. Внасяне в брой на банкноти по разплащателни сметки в лева в т.ч.:


2.5
2.5%


2.3.2.1.Комисионна за внасяне на суми в брой
%
2
2%
(Сmin/Сn)*2
2.3.2.2.Максимална стойност на комисионната за внасяне на суми в брой
лева
0.5
0.50%
(Сmin/Сn)*0.5
Показатели
Мярка
Максимален брой точки
Тежест
Формула
2.4. Документарен акридитив открит от банката- еднократен, неотменяем, неделим, не прехвърляем, покрит, не потвърден, на виждане до 300000 евро


13
13%


2.4.1. Комисионна за откриване на акредитив от банката /за тримесечие/
%
5
5%
(Сmin/Сn)*5
2.4.2. Комисионна за обработка и плащане /за тримесечие/
%
6
6%
(Сmin/Сn)*6
2.4.3. Комисионна за промяна условията по акредитива – срок / сума
%
1
1%
(Сmin/Сn)*1
2.4.4. Такса анулиране
лева
1
1%
(Сmin/Сn)*1
Общо точки за група финансови услуги "Платежни и свързани услуги"


71
71%


ДЕЙНОСТ III. ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ „ФИНАНСИРАНЕ"
Мярка
Максимален брой точки
Тежест
Формула
3.1. Банкова гаранция


8
8%


3.1.1. Годишен лихвен процент за олихвяване на парични средства, служещи като обезпечение за издаване на банкова гаранция
%
3
3%
(Сn/Сmax)*3
3.1.2.Комисионна за издаване на банковата гаранция с парично обезпечение на година за стойност до 300000 лв.(като % от стойността на банковата гаранция)
%
4
4%
(Сmin/Сn)*4
3.1.3. Комисионна за промяна на параметрите по гаранцията (срок на валидност, стойност)
лева
1
1%
(Сmin/Сn)*1
3.2. Кредит овърдрафт по разплащателна сметка до 300000 лв. и до 12 месеца


6
6%


3.2.1. Такса за подаване на искане за откриване на кредит овърдрафт


лева
1
1
(Сmin/Сn)*1
3.2.2. Комисионна за управление на кредит овърдрафт


%
3
3
(Сmin/Сn)*3
3.2.3. Лихва по кредит овърдрафт


%
2
3
(Сmin/Сn)*3
Общо точки за група "Финансиране"


14
14%


Общо точки за количествени критерии


100


Не се допуска представяне на варианти. За да бъде приложена „Методиката за определяне на икономически най-изгодната оферта" е необходимо да се посочи конкретна стойност по отделните показатели (по преценка на кандидата може да бъде посочена средна стойност, ако финансовата институция предлага на практика множество варианти на услугата).


Възложителят публикува настоящата покана на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи, в профила на купувача на официалната интернет страница на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД , както и в една специализирана интернет – медия, а цялата утвърдена документация за участие в процедурата - в профила на купувача на официалната интернет страница на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД .


В срок от пет работни дни след провеждане на избора участниците ще бъдат уведомени писмено за избраните изпълнители, като ще бъдат посочени и отстранените от участие в процедурата участници, ако има такива и мотивите за отстраняването им.


Участниците, класирани на първите четири места, ще бъдат поканени за сключване на рамкови договори.
В случай, че определен за изпълнител участник не представи гореуказаните документи или откаже да сключи рамков договор в 10-дневен срок от обявяването му за изпълнител, възложителят сключва договор с класирания на следващото място участник в процедурата.


В рамковия договор ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е определен за Изпълнител.


Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на рамков договор.


При противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на Изпълнителя и клаузите на рамковия договор, се прилагат клаузите на рамковия договор.


Управител: Филип Василев


Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили оплаквания от читатели за неуместни коментари.

Потребител · 05:53 · 28.10.2017
Филип Василев po -ob'rkani pravila ne byah 4ela . Pitam se, na tebe yasno li ti e kakvo vs'shnost iskash? Tosi besmislen,tromav text mi prili4a na paravan sa porednata shuro - baganashka sdelka. Neyasni , ob'rkani misli na negramotni hora.
Условия за писане на коментари
Напиши коментар Напиши Facebook коментар КирилизирайНовините навсякъде с вас


По всяко време, където и да се намирате, не пропускайте новините и събитията, които Ви интересуват. Изтеглете удобните и лесни за използване мобилни апликации за iPhone и iPad на Стандарт.


Standartnews for iPhone Standartnews for iPad
www.standartnews.com © всички права запазени За нас Контакти Условия за ползване Редакция Интернет реклама Реклама във в-к Стандарт Абонамент