12:15 ч.

18.07.17

7 мин.

0

5

0

Еколози: Лицето Тома Белев какъв се явява?

от редактор |

Еколози: Лицето Тома Белев какъв се явява?

В отворено писмо до медиите от Националната асоциация "Българско Черноморие" до екоминистерството изразяват възмущението и недоумението си от факта, че Тома Белев е ходил на заседание в Министерството на околната среда и водите като председател на УС на "Асоциация на парковете в България". От организацията напомнят, че от 2 години Тома Белев не заема този пост. Ето какво гласи писмото им до МОСВ:


"На 15.07.2017 г. на електронната поща на Национална асоциация Българско Черноморие" получихме писмо от лице, представящо се като председател на управителния съвет на ,,Асоциация на парковете в България". Дали има право това лице да се легитимира, като такова се е произнесъл българският съд по дело № 11721/2014 на 07.04.2015 г. Това пишат от "Българско Черноморие" до Министерството на околната среда и водите в разпространено от тях писмо до стотици хора.


В своето тълкувание Българският съд е оставил без движение жалбата на жалбоподателя: "...съдът е оставил без движение производството по делото, поради констатирана нередовност на жалбата, а именно липса на доказателства за наличие на представителна власт Тома Белев да представлява Асоциация на парковете в България."


По-долу чрез мотиви съдът се произнася с определение: ,,...Настоящият състав на ВАС, като прецени представените по делото писмени доказателства намира следното: Видно от представения Устав на сдружението – чл. 36, ал.1, Председателят на УС е член на същия и представлява Асоциацията пред институциите. От представеното по делото удостоверение, издадено от Софийския градски съд (СГС), се установява, че УС на сдружението се състои единствено от Юридически лица ­ пет дирекции, съответно на природните паркове "Витоша", "Русенски Лом", "Рилски манастир", "Златни пясъци" и "Сините камъни", всяка една от които представлявана от определено физическо лице.


Един от членовете на УС е ДПП "Витоша", представлявана от физическото лице Тома Георгиев Белев, който към момента на учредяване на сдружението и избирането на управителните му органи (28.01.2003 г.) е представлявал ДПП "Витоша" по силата на трудово правоотношение. Ето защо независимо от факта, че в удостоверението е посочено, че председател на УС е Тома Белев, в случая същият не е избран като такъв в лично качество, а в качеството му налице, което по силата на заеманата от него длъжност ­ директор на ДПП "Витоша", член на УС.


Понастоящем същият не притежава това качество, тъй като видно от писмо изх. № РД­107­1 от 03.06.2014 г. на Директора на парка към настоящия момент, същият не заема длъжността директор на ДПП "Витоша", поради прекратяване на трудовото му правоотношение.


Освен това, следва да бъде съобразен и факта, че с решенията на общото събрание, проведено на 28.01.2003 г, по т. 6, г­н Белев е избран с мандат от 5 (пет) години за председател на УС на сдружение "Асоциация на парковете в България", при което мандатът на същия е изтекъл през 2008 г., а жалбата е подадена на 19.08.2014 г. По делото не са представени доказателства, от които да се установи, че Тома Белев към момента на подаване на жалбата и към настоящия момент има правомощие да представлява асоциацията, като с това не са изпълнени и дадените от съда указания за отстраняване на нередовността на жалбата.


С оглед на изложеното съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 158, ал. 3 АПК в седем дневен срок не са изпълнени дадените от съда указания за отстраняване нередовностите по жалбата, към която не са приложени доказателства за представителството на организацията­жалбоподател, съобразно изискванията на чл. 151, т.1 АПК. При това жалбата е подадена от лице, което както към момента на подаването й, така и към настоящия момент не притежава представителна власт, поради което същата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.


По изложените съображения и на основание чл. 158, ал.3 и чл. 159, т. 1 от АПК, Върховният административен съд, Пето отделение ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Тома Белев от името на сдружение "Асоциация на парковете в България" против Становище изх. № ОВОС­24/04.08.2014 г. на Министъра на околната среда и водите и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11721/2014 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7­дневен срок от съобщаването му пред Петчленен състав на Върховния административен съд..." Определението не е обжалвано и е влязло в сила.


Към настоящия момент, не ни е известно да съществува "Асоциация на парковете", в която да членуват повече от две дирекции на паркове в България. По тази причина, не съществува и управителен съвет от минимум трима представители на дирекции на парковете. Не ни е известно да съществува и "Асоциация на парковете в България", регистрирана от физически лица свързани по какъвто и да е начин - пряко или косвено с националните или природните паркове в България. След като има тълкувателно решение на Българският съд, че лицето подписало се като председател на УС на АПБ, няма представителна власт като такъв, е лично решение на Министъра на околната среда и водите, дали ще се съобрази с тълкувателното определение на Българският съд или не.


В писмото до Вас има и уникален пример за задкулисни милиционерски разсъждения. От написаното ние разбираме, че организации представляващи сдружения на физически лица, сдружения на юридически лица, браншови организации и др., трябва да провеждат ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ, инициирани от МОСВ и фирма изпълнител на проект ЗАДКУЛИСНО, ТАЙНО и БЕЗ ДА СЕ КОМЕНТИРА. "...Национална асоциация "Българско Черноморие" си позволява да коментира срещата на работните групи по проекта, проведена на 14.07.2017 година...".


Милиционерското мислене се доказва и от израза "...Асоциацията на парковете "преглътна" досегашното участие на тази организация...". Няма как един поканен гост в дадена работна група да се счита упълномощен от домакина, та да се разпорежда по милиционерски кой да присъства и кой не в работната група.


Длъжни сме да Ви уведомим и разясним, че процеса на реституция е процес на възстановяване на частната собственост, заграбена от управляващите тоталитарната държава Народна Република България – БКП в периода 1944-1990 г.


Закона за възстановяване на собствеността върху земеделските земи, не беше включил в себе си възстановяване на солниците, тъй като до 1944 г. солници са съществували само в град Поморие. От дълбока древност през Първото и Второто българско царство, османската империя и Третото българско царство, та и до ден днешен единствено частни солници са съществували само в град Поморие. Изключение прави периода 1944-1990 г.- период, в който тези солници са били национализирани. След като Закона бе допълнен, че солниците трябва да се реституират (да се върнат на собствениците или техните наследници), собствениците възстановиха собствеността си върху солниците. Това беше справедлив акт за овъзмездяване на ограбените.


Част от солниците намиращи се в центъра на старо Поморие, бяха с разрушени "тигани". На тази територия се прие устройствен план и се построиха сгради с необходимата инфраструктура- ВИК, ЕЛ, телекомуникации, улици, тротоари, озеленяване. Този процес на устойчиво развитие, явно не може да се преглътне от хора, които не приемат развитието в България.


Писмото до Вас завършва с доста неприлично предложение – "Асоциация на парковете в България", ще се радва да се срещне с министъра на околната среда и водите и да сподели позицията си за управлението на Натура 2000 мрежата в друг формат...". Поканеният (легитимно представляващият АПБ или НЕ - Българският съд се е произнесъл за това), си позволява да поставя условия, които са сепаратистки за формата на поканата. Какъв е формата на срещата с министъра е много ясно и разбираемо написано в самата покана - "В случай на желание за участие в срещата, моля потвърдете на адрес...". Елементарното логично мислене води до извода, че който не желае, може и да не присъства. С неприсъствието на 1 или 5 човека, светът няма да свърши, но с воденето на задкулисни разговори за правата на собствениците на имоти - единствените донори на биоразнообразие, може и да свърши.


Обръщаме се към Вас, да пренебрегнете епитетите и квалификациите употребени в писмото изпратено до Вас, на 15.07.2017 г. от лицето, представящо се като председател на УС на АПБ.


Под нашето достойнство е да квалифицираме този стил на официална кореспонденция. След като в отвореното писмо се обърнахме само до членовете на БСК и не сме споменавали нито една друга организация в работната група, то лицето, подписващо се като председател на УС на АПБ и неуспял кандидат за броене на делфини срещу 3,5 милиона лева, явно се е припознал като член на радикална зелена организация с някакви неизвестни на обществото връзки с г-н Сашо Дончев - председател на БСК.


От Управителния съвет на Национална асоциация „Българско Черноморие"


Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили оплаквания от читатели за неуместни коментари.

Гошо · 23:16 · 19.07.2017
Баси наглото човече е тоя! Как не го е срам след толкова разобличаващи го факти просто не разбирам. Мяй прокуратурата трябва да се намеси вече.
Аленчо · 23:58 · 18.07.2017
Не разбирам как е възможно Тома Белев да продължава незаконно да се изявява като председател на Асоциацията на парковете в България. Нека МОСВ и отговори как е допуснало Белев на заседанието при положение при положение, че СГС постанови че Белев е заема този поста неправомено.
Комитата · 19:58 · 18.07.2017
Всъщност Тома Белев е един създаден медиен образ. Той не е нито еколог, нито има нещо общо с екологията нито пък помага на природата. Белев е продукт на хората унищожаващи нашата природа. Те го създадоха с идеята, че той ще изразява мнението на еколозите и ще казва кое е полезно за държавата и кое не. Ей така се манипулира обществото.
Тео · 14:16 · 18.07.2017
тоя утре на посещение при папата може да се появи, много е смешен
Потребител · 13:36 · 18.07.2017
Опаааа! Щом и от неговите среди се вдигнаха, смятай :))))
Условия за писане на коментари
Напиши коментар Напиши Facebook коментар КирилизирайНовините навсякъде с вас


По всяко време, където и да се намирате, не пропускайте новините и събитията, които Ви интересуват. Изтеглете удобните и лесни за използване мобилни апликации за iPhone и iPad на Стандарт.


Standartnews for iPhone Standartnews for iPad
www.standartnews.com © всички права запазени За нас Контакти Условия за ползване Редакция Интернет реклама Реклама във в-к Стандарт Абонамент